1/2019. (I. 22.)

A Képviselő-testület 2019. január 22-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

2/2019. (I. 22.)

Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázaton való részvételről és a saját forrás összegének biztosításáról

3/2019. (I. 22.)

Döntés a „VARÁZSKASTÉLY 2019. Nagykovácsi Családi Fesztivál” megrendezésének támogatására irányuló, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételről

4/2019. (I. 24.)

A Képviselő-testület 2019. január 24-én megtartott rendes ülésének napirendje

5/2019. (I. 24.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2019. évi nyári nyitvatartási rendjéről

6/2019. (I. 24.)

a Lenvirág Bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendje

7/2019. (I. 24.)

Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018. évi tevékenységéről

8/2019. (I. 24.)

Döntés a 4. háziorvosi körzet feladat-ellátási és bérleti szerződéséről

9/2019. (I. 24.)

Döntés az 1-3. háziorvosi körzetek feladat-ellátási és bérleti szerződéséről

10/2019. (I. 24.)

Döntés a 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

11/2019. (I. 24.)

Döntés a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton való részvételről

Z-12/2019. (I. 24.)

Új egyezségi ajánlat a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrészre

Z-13/2019. (I. 24.)

Döntés a 4689/1, 4689/2, 4689/3 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló fejlesztés előzetes támogatásáról

Z-14/2019. (I. 24.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 637-7/2018-F-2 számon 2018. december 17-én hozott, településkép-védelmi bírság megfizetésére kötelező határozata ellen benyújtott fellebbezésének ügyében

Z-15/2019. (I. 24.)

Döntés a DMRV Zrt. 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozó egyoldalú módosítási igényéről

16/2019. (II. 11.)

A Képviselő-testület 2019. február 11-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

17/2019. (II. 11.)

Döntés a Nagyszénás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciós munkáihoz szükséges összeg biztosításáról

18/2019. (II. 21.)

A Képviselő-testület 2019. február 21-én megtartott rendes ülésének napirendje

19/2019. (II. 21.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

20/2019. (II. 21.)

Módosító javaslat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletéhez I.

21/2019. (II. 21.)

Módosító javaslat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletéhez I.

22/2019. (II. 21.)

Módosító javaslat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletéhez I.

23/2019. (II. 21.)

A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alakulásáról.

24/2019. (II. 21.)

Beszámoló a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről

25/2019. (II. 21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2017-2018. évi feladat-ellátási beszámolójának elfogadásáról

26/2019. (II. 21.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2019. évi feladat-ellátási tervének elfogadásáról

27/2019. (II. 21.)

Közbeszerzési szabályzat elfogadása

Z-28/2019. (II. 21.)

Döntés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

29/2019. (III. 21.)

A Képviselő-testület 2019. március 21-én megtartott rendes ülésének napirendje

30/2019. (III. 21.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

31/2019. (III. 21.)

Döntés hozzászólás engedélyezéséről

32/2019. (III. 21.)

Nagykovácsi Nagyközség Településrendezési Eszközei (TSzT és HÉSz) módosítása és felülvizsgálata c. tervdokumentáció egyeztetési szakaszának lezárása

33/2019. (III. 21.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

34/2019. (III. 21.)

Beszámoló a Főépítész 2018. évi tevékenységéről

35/2019. (III. 21.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

36/2019. (III. 21.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2019/2020. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről

37/2019. (III. 21.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan

38/2019. (III. 21.)

Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyiségeinek ügyeleti időszakban, táboroztatásra történő bérbe adásáról

39/2019. (III. 21.)

A Nagykovácsi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása

40/2019. (III. 21.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Vízkorlátozási intézkedési tervének elfogadásáról

41/2019. (III. 21.)

Döntés a Nagykovácsi külterület 0121/36 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan közérdekű célra történő részleges kisajátításáról

42/2019. (III. 21.)

Döntés a költségvetésben céltartalékba helyezett útrekonstrukciós célú előirányzat felhasználásáról

43/2019. (III. 21.)

Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ részére nyújtott működési célú támogatás emeléséről

44/2019. (III. 21.)

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

45/2019. (III. 21.)

A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása

Z-46/2019. (III. 21.)

Döntés fellebbezési jogról való lemondásról

47/2019. (IV. 1.)

A Képviselő-testület 2019. április 1-jén megtartott rendkívüli ülésének napirendje

48/2019. (IV. 1.)

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete Nagykovácsi Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata átfogó felülvizsgálatának programjáról szóló 95/2018. (VI. 27.) határozatának módosítása

49/2019. (IV. 1.)

Nagykovácsi Nagyközség Településrendezési Eszközei (TSzT és HÉSz) módosítása és felülvizsgálata c. tervdokumentáció egyeztetési szakaszának lezárása

50/2019. (IV. 18.)

A Képviselő-testület 2019. április 18-án megtartott rendes ülésének napirendje

51/2019. (IV. 18.)

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

52/2019. (IV. 18.)

Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2018. évi tevékenységéről

53/2019. (IV. 18.)

Döntés a Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött szerződés módosításáról és annak finanszírozásáról

54/2019. (IV. 18.)

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolója

55/2019. (IV. 18.)

A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

56/2019. (IV. 18.)

Döntés a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány 2019. évi táborozási programjának támogatásáról

57/2019. (IV. 18.)

Döntés a háziorvosi rendelő betegirányitó rendszeréhez történő hozzájárulásról

58/2019. (IV. 18.)

Döntés a „Virágot Nagykovácsinak” verseny rendszeres megrendezéséről

Z -59/2019. (IV. 18.)

Döntés Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásáról

Z -60/2019. (IV. 18.)

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötött vízközmű bérleti-üzemeltetési szerződés felmondása

61/2019. (V. 23.)

A Képviselő-testület 2019. május 23-án megtartott rendes ülésének napirendje

62/2019. (V. 23.)

Nagykovácsi Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyása

63/2019. (V. 23.)

Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról

64/2019. (V. 23.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2018. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról