ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
   Adat  Frissítés  Megőrzés
 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  A változásokat követően azonnal  Az előző állapot törlendő
 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  A változásokat követően azonnal  Az előző állapot törlendő
 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  A változásokat követően azonnal  Az előző állapot törlendő
 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Hatósági és Szervezési osztályvezető 06 26 555 034 igazgatas@nagykovacsi.hu  https://nagykovacsi.hu/

 A változásokat követően azonnal  Az előző állapot törlendő
 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  A változásokat követően azonnal  Az előző állapot törlendő
 6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nagykovácsi intézményei:
Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Lenvirág Bölcsöde
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

 A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 7.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs ilyen

 A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

 A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nagykovácsi intézményei:
Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Lenvirág Bölcsöde
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Név: Nagykovácsi Tájoló
Kiadó neve: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Címe: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.
Főszerkesztő neve: Ábrahám Móni

 A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai  A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

   Adat  Frissítés  Megőrzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven     nem releváns
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Hatósági és Szervezési Osztály hatáskörébe tartozó ügyek:
Anyakönyvi, hagyatéki ügyek
Népesség, lakcím ügyintézés
Kereskedelmi igazgatási ügyek
Birtokvédelem
Egyéb igazgatási ügyek
Szociális ügyek

A Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály hatáskörébe tartozó ügyek:
Műszaki és településüzemeltetési ügyek
Építésügyi Tájékoztatási Szolgálat

A Pénzügyi és Adóügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek:
Építményadó
Telekadó
Helyi iparűzési adó
Egyéb adóügyek és kérelmek

A változásokat követően azonnal előző állapot törlendő
 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az Önkormányzat az adatokat adatkezelési tájékoztató elfogadását követően kezeli az abban megfogalmazottak szerint. Az adatkezelési tájékoztatók az Adatvédelem menüpontban érhetőek el:
Adatkezelési tájékoztató - közmeghallgatás
Adatvédelmi nyilatkozat - Kastélypark konzultációhoz
Adatvédelmi tájékoztató - Gondos Önkormányzat Program
Adatvédelmi tájékoztató - Lenvirág park közösségi tervezés
Adatvédelmi Tájékoztató - Hírlevél feliratkozáshoz
Adatvédelmi tájékoztató - Iskolabuszjárat igényfelmérésére
Adatvédelmi tájékoztató - "MINDEN GYERMEKNEK ÜLTESSÜNK EGY FÁT”
Adatkezelési_Tájékoztató - Almavásár
Adatkezelési tájékoztató - Nagykovácsi Energiaközösség
Adatkezelési tájékoztató  - Nagykovácsi kedvezményes almaoltvány vásárlási akció 
Adatkezelési tájékoztató - Nagykovácsi kedvezményes LED vásárlási akció 
Adatkezelési tájékoztató - Víztakarékossági program 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nagykovácsi Tájoló Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. Főszerkesztő neve: Ábrahám Móni
Ingyenesen hozzáférhető a település honlapján, illetve papír alapon minden nagykovácsi lakos postaládájába bekerül.
negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

HIRDETMÉNY földnek minősülő ingatlanok jogi helyzetének rendezése céljából
Hirdetmény - melegedő Nagykovácsiban áramkimaradás idejére
Hirdetmény víziközmű rendszer bérletére és üzemeltetésére
Hirdetmény - földtulajdonosí gyűlés összehívása

Hirdetmény - vadászterületről
HIRDETMÉNY - A „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program indításáról
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről 2023
folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Bursa Hungarica 2024
Schmidt Imre Ösztöndíj pályázat 2023
folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálati jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve negyedévente Előző állapot törlendő
 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap

negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

        III. Gazdálkodási adatok  

   Adat  Frissítés  Megőrzés
 l.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Az Önkormányzat korábbi években elfogadott, jelenleg már hatálytalan költségvetési és zárszámadási rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendeletek felületén érhetőek el a megfelelő időállapot beállításával.
 A változásokat követően azonnal  A közzétételt követő 10 évig
 2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  Negyedévente  A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
 3.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig  A közzétételt követő 5 évig
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével   A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
 5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)     Nem releváns
 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  Negyedévente  A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
 7.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  Negyedévente  Legalább 1 évig archívumban tartásával
 8.  Közbeszerzési információk (éves terv és módosítása, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  Negyedévente  Legalább 1 évig archívumban tartásával