66-z/2021. (VI. 24.)    Döntés a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskolával (AISB) kötött településrendezési megállapodás módosításáról
67-z/2021. (VI. 24.)    Döntés a Nagykovácsi, Zsíroshegyi út. 2/a. alatti (Hrsz:1382) önkormányzati tulajdonú ingatlan cca. 52 m2 területrészének bérbeadásáról
68-z/2021. (VI. 24.)    Döntés a Nagykovácsi 2196/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében született Z-32/2021. (IV. 22.) polgármesteri döntés módosításáról 
69-z/2021. (VI. 24.)    Döntés a Nagykovácsi belterület 2158 hrsz-ú (Erdősétány u. 18.) ingatlan telekhatár rendezéséről és a Nagykovácsi belterület 2160 hrsz-ú (kivett, vízfolyás, Gerecse u.) ingatlan cca. 120 m2 területrészének értékesítéséről
70/2021. (VI. 24.)    Döntés önkormányzati tulajdonú terület vásárlási kérelméről, engedély nélküli ráépítés és közterület foglalás okán a Gémeskút utcában  
71/2021. (VII. 13.)    A Képviselő-testület 2021. július 13-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
72/2021. (VII. 13.)    Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséhez szükséges fedezet biztosításáról
73/2021. (VII. 13.)    Döntés a 2021. évi Településfásítási Programban való részvételről
74-z/2021. (VII. 13.)    Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Z-76/2018. (IV. 26.) határozat módosításáról, a Nagykovácsi Lombos utca (Hrsz:938/6) 164 m2 területrészének értékesítéséről a Puskin u. 37. (Hrsz:48) ingatlannal való egyesítése céljából.
75/2021. (IX. 23.)    A Képviselő-testület 2021. szeptember 23-án megtartott ülésének napirendje
76/2021. (IX. 23.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2021. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
77/2021. (IX. 23.)    A Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése
78/2021. (IX. 23.)    Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
79/2021. (IX. 23.)    Döntés Farkas Szilárd rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott kinevezésének támogatásáról 
80/2021. (IX. 23.)    Döntés a Közbiztonsági Központ tekintetében kötött megállapodás módosításáról
81/2021. (IX. 23.)    Döntés a körzeti megbízotti iroda áthelyezéséről
82/2021. (IX. 23.)    Döntés a Nagykovácsi 0124/52, 0124/54, 0124/55 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonásról
83/2021. (IX. 23.)    Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről, a Kecskehát Táj- és Környezetvédő Egyesület kérelmére, a kecskeháti lakóterület csapadékvíz elvezetésének kialakításával kapcsolatban
84/2021. (IX. 23.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2022-2036. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
85/2021. (IX. 23.)    Döntés „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekt többletforrás-igénylési kérelmében szereplő önrész összegének növeléséről
86-z/2021. (IX. 23.)    Döntés a Vörösvár Invest Kft. Linum Udvar beruházásával kapcsolatos felvonulási és depónia terület bérlési igényének meghosszabbításáról
87-z/2021. (IX. 23.)    Döntés a Nagykovácsi belterület 132 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosainak egyezségi ajánlatáról
88/2021. (X. 07.)    A Képviselő-testület 2021. október 07-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
89/2021. (X. 07.)    Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás megindításáról
90/2021. (X. 07.)    A 2021. október 07-én megtartott közmeghallgatás napirendje
91/2021. (X. 21.)    A Képviselő-testület 2021. október 21-én megtartott ülésének napirendje
92/2021. (X. 21.)    Döntés a Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzat elfogadásáról
93/2021. (X. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2020/2021. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
94/2021. (X. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2021/2022. nevelési év munkatervének jóváhagyásáról
95/2021. (X. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
96/2021. (X. 21.)    Döntés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból kiválási szándék jóváhagyásáról
97/2021. (X. 21.)    Döntés a Nagykovácsi Virágos Park Egyesület, Nagykovácsi belterület 4682/5 helyrajzi számú ingatlan további használatára irányuló kérelméről
98/2021. (X. 21.)    Döntés a Budakörnyéki Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elfogadásáról
99/2021. (X. 21.)    Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatához
100z/2021. (X. 21.)    Döntés a HÉSz módosításáról a Nagykovácsi, Rákóczi u. 72. 612 hrsz-ú ingatlanon meglévő, zöldterületként megtartandó, beépítéstől elzárt terület tekintetében 
101z/2021. (X. 21.)    Döntés a Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) és a Településszerkezeti Terv (TszT) módosításának kezdeményezéséről a Nagykovácsi külterület 028/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
102/2021. (XI. 18.)    A Képviselő-testület 2021. november 18-án megtartott ülésének napirendje
103/2021. (XI. 18.)    Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2021. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről
104/2021. (XI. 18.)    A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
105/2021. (XI. 18.)    Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosításához szükséges partnerségi és lakossági egyeztetés lezárásáról
106/2021. (XI. 18.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának a Julianna major területére vonatkozó módosításához szükséges partnerségi és lakossági egyeztetés lezárásáról
107/2021. (XI. 18.)    Döntés a Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló 28/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításának megrendeléséről
108/2021. (XI. 18.)    Döntés a 2021. szeptember 30-án bekövetkezett, ebr42 542 131 számon nyilvántartott vis maior eseményre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról
109z/2021. (XI. 18.)    Döntés a Linum Udvar beruházásával kapcsolatos felvonulási és depónia terület cca. 5000 m2-es részének további használati igényéről
110z/2021. (XI. 18.)    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2022. évi fordulójának elbírálása
111z/2021. (XI. 18.)    Döntés helybiztosításról, mobil műhelyépület telepítése céljára a Nagykovácsi Kossuth L. u. 45., 185/1 önkormányzati tulajdonú ingatlanon
112z/2021. (XI. 18.)    Döntés a Nagykovácsi 5101 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról
113z/2021. (XI. 18.)    A Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01177-2/2021. számú törvényességi felhívásával kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakításáról
114/2021. (XII. 16.)    A Képviselő-testület 2021. december 16-án megtartott ülésének napirendje
115/2021. (XII. 16.)    Döntés a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
116/2021. (XII. 16.)    Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervének elfogadása
117/2021. (XII. 16.)    Döntés a Képviselő-testület 2022. évi munka- és üléstervéről
118/2021. (XII. 16.)    Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjairól
119/2021. (XII. 16.)    Döntés a Kossuth Lajos utca (306/3 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű országos közút) Ady Endre utca és Tisza István tér közötti útpályán kívüli lehatárolt szakaszának önkormányzati kezelésbe vételéről
120/2021. (XII. 16.)    Döntés az „Élhető települések” TOP_Plusz-1.2.1-21 tárgyban kiírt pályázat benyújtásáról a Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész – Nagykovácsi „C” vízgyűjtő terület – csapadékvízelvezetési gerinchálózatának megvalósítása céljából
121/2021. (XII. 16.)    Döntés a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” TOP_Plusz-3.3.1-21 tárgyban kiírt pályázat benyújtásáról, a Nagykovácsi Kispatak Óvoda és a Lenvirág Bölcsőde játszó- és sporteszköz beszerzése, a Kaszáló utcai székhelyóvoda épületének energetikai korszerűsítése, valamint játszóudvarának felújítása céljából. 
122/2021. (XII. 16.)    Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP_Plusz-2.1.1-21 tárgyban kiírt pályázat benyújtásáról, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Nagykovácsi Kossuth L. u. 78. (hrsz:405) és a Nagykovácsi Kossuth L. u. 64. (Hrsz:390) épületeinek korszerűsítésére 
123/2021. (XII. 16.)    Döntés a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról
124/2021. (XII. 16.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközségben létesítendő kamerarendszer többletforrásának biztosításáról 
125/2021. (XII. 16.)    Döntés az Elamen Zrt. vállalkozási szerződés módosítás iránti kérelméről
126/2021. (XII. 16.)    Döntés a Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló 28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges partnerségi és lakossági egyeztetés lezárásáról
127/2021. (XII. 16.)    Döntés a Nagykovácsi Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának megrendeléséről. 
128/2021. (XII. 16.)    Döntés a polgármester jutalmazásáról
129z/2021. (XII. 16.)    Ügyrendi bizottság módosító indítványa a „Döntés székhelybejegyzés iránti kérelemről” című napirendhez
130z/2021. (XII. 16.)    Döntés székhelybejegyzés iránti kérelemről
131z/2021. (XII. 16.)    Döntés jogalap nélküli birtoklás megszüntetése iránti peres eljárás megszüntetéséről