Z-206/2015. (XII. 17.)
Döntés Cseh Tibor jogi képviselője útján előterjesztett egyezségi ajánlatáról
MELLÉKLET

Z-205/2015. (XII. 17.)
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei és Fővárosi Szervezetének PE-01128//2014. számú állásfoglalásával kapcsolatos kifogás
Z-204/2015. (XII. 17.)
Döntés a Nagykovácsi, Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan hasznosításáról
203/2015. (XII. 17.)
Közbenső döntések a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat módosítása c. tervvel kapcsolatos eljárásban.
202/2015. (XII. 17.)
Döntés Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2015.
201/2015. (XII. 17.)
Javaslat a Budakörnyéki Natúrparkhoz való csatlakozásra
200/2015. (XII. 17.)
Javaslat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására
199/2015. (XII. 17.)
A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
198/2015. (XII. 17.)
Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének elfogadásáról
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
2016. évi munkaterve
197/2015. (XII. 17.)
Könyvvizsgáló szerződés meghosszabbítása
196/2015. (XII. 17.)
Döntés 2016. évi likvidhitel-keret igénybevételéről
195/2015. (XII. 17.)
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
194/2015. (XII. 17.)
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzata
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
Vezetői javadalmazási szabályzata
193/2015. (XII. 17.)
Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása
192/2015. (XII. 17.)
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladatellátási, támogatási szerződés
191/2015. (XII. 17.)
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás és vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
190/2015. (XII. 17.)
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
189/2015. (XII. 17.)
Döntés a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, továbbá a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ ELLENŐRZÉSI
STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)
188/2015. (XII. 17.)
A Képviselő-testület 2015. december 17-én megtartott munkaterv szerinti ülésének napirendje
187/2015. (Xl. 19.)
Döntés a „Belterületi utak hó- és síkosságmentesítése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről       
186/2015. (Xl. 19.)
A Képviselő-testület 2015. november 30-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje
Z-185/2015. (Xl. 19.)
Döntés a 2094 Nagykovácsi 4692 helyrajzi számú, (kivett gazdasági épület, udvar 1516m2) ingatlan megvásárlásáról a „Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése című KEOP 1.2.0/09-11-2013-0015 számú projekt" keretén belül.
Z-184/2015. (Xl. 19.)
A Képviselő-testület 2015. november 24-én megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendje
Z-183/2015. (Xl. 19.)
Döntés a polgármester jutalmazásáról
Z-182/2015. (Xl. 19.)
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2016. évi fordulójának elbírálása
Z-181/2015. (Xl. 19.)
Döntés telekhatár rendezésről az önkormányzati tulajdonú 4682/5 hrsz-ú és a korábbi döntések alapján magántulajdonba kerülő 1001/3 és 4682/4 hrsz-ú ingatlanok között.
Z-180/2015. (Xl. 19.)
A Nagykovácsi Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése
Z-179/2015. (Xl. 19.)
A Nagykovácsi Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése
178/2015. (Xl. 19.)
A Nagykovácsi Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése
177/2015. (Xl. 19.)
Döntés önrész biztosításáról vis maior pályázat beadásához, valamint a szükséges nyilatkozatokról
176/2015. (Xl. 19.)
A Képviselő-testület 184/2012. (XII. 13.) számú határozatának felülvizsgálata
175/2015. (Xl. 19.)
Döntés a tornaterem bérleti díjának csökkentéséről
174/2015. (Xl. 19.)
Döntés dr. Jakab Erika gyermekorvos kérelme tárgyában
173/2015. (Xl. 19.)
Döntés állami tulajdonú ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezésről
172/2015. (Xl. 19.)
Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról
171/2015. (Xl. 19.)
Döntés Pest Megye Önkormányzata kezdeményezéséhez való csatlakozáshoz
170/2015. (Xl. 19.)
A Kispatak Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának Módosítása
169/2015. (Xl. 19.)
A Kispatak óvoda Alapító Okiratának módosítása
1. MELLÉKLET
       2. MELLÉKLET
168/2015. (Xl. 19.)
Döntés a Nagykovácsi Temető VI. parcellájának (temetési helyeinek) megszüntetéséről és Kegyeleti Emlékhely létrehozásáról
167/2015. (Xl. 19.)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2015. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről
166/2015. (Xl. 19.)
A testvérvárosi kapcsolatokról szóló 162/2015.(X. 22.) számú határozat módosításáról
165/2015. (Xl. 19.)
A Képviselő-testület 2015. november 19-én megtartott munkaterv szerinti ülésének napirendje
Z-164/2015. (X. 22.)
A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
163/2015. (X. 22.)
Döntés az „Önrész biztosításáról vis maior pályázat beadásához, valamint a szükséges nyilatkozatokról" című 141/2015. (IX. 17.) számú határozat módosításáról
162/2015. (X. 22.)
Döntés testvérvárosi kapcsolatokról
161/2015. (X. 22.)
Döntés a 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról
160/2015. (X. 22.)
Döntés a Nagykovácsi Sport Egyesület támogatásáról
159/2015. (X. 22.)
Döntés az „Általános Iskola külső sportpálya használatával kapcsolatos szabályok, használati díjának elfogadása" című 128/2013 (VI. 20.) határozat módosításáról
158/2015. (X. 22.)
Döntés az „Iskolai kültéri sportpálya lefedése" kérdésében
157/2015. (X. 22.)
Döntés a Kispatak Óvoda 2015/2016. nevelési év munkatervének jóváhagyása
156/2015. (X. 22.)
Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza - Páty támogatásáról
155/2015. (X. 22.)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása
154/2015. (X. 22.)
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés felülvizsgálata
153/2015. (X. 22.)
A Képviselő-testület 2015. október 22-én megtartott munkaterv szerinti ülésének napirendje
148/2015. (IX. 17.)
Javaslat a Nagykovácsi Általános Iskola sportpályája befedésének előkészítésére
147/2015. (IX. 17.)
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
146/2015. (IX. 17.)
Javaslat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására
145/2015. (IX. 17.)
Javaslat a Pilisi Medence Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Egyesülethez (rövid nevén Pilisi KÖTET Egyesület) való csatlakozáshoz
144/2015. (IX. 17.)
Nagykovácsi Víziközmü Kft. végelszámolásával összefüggő tulajdonosi döntések
143/2015. (IX. 17.)
Döntés pályázat benyújtásáról: „MLSZ Országos Pályaépítési Program - Pályázat műfüves focipálya építésére"
142/2015. (IX. 17.)
Döntés a Nagykovácsi sportpálya és konténeröltöző bérleti díjának mértékéről
141/2015. (IX. 17.)
Döntés önrész biztosításáról vis maior pályázat beadásához, valamint a szükséges nyilatkozatokról
140/2015. (IX. 17.)
Döntés a Local Agenda 21, „Nagykovácsi Nagyközség fenntartható fej lődésének helyi programjának" elfogadásáról
139/2015. (IX. 17.)
Döntés a Kispatak Óvoda helyiségeinek bérleti díjáról
138/2015. (IX. 17.)
Döntés a Kispatak Óvoda 2014-2015. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
137/2015. (IX. 17.)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Z-130- 131/2015. (VIII. 27.), a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. működésének racionalizálására meghozott határozatával kapcsolatos döntések IV.
136/2015. (IX. 17.)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Z-130- 131/2015. (VIII. 27.), a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. működésének racionalizálására meghozott határozatával kapcsolatos döntések Ill.
135/2015. (IX. 17.)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Z-130- 131/2015. (VIII. 27.), a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. működésének racionalizálására meghozott határozatával kapcsolatos döntések II.
134/2015. (IX. 17.)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Z-130- 131/2015. (VIII. 27.), a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. működésének racionalizálására meghozott határozatával kapcsolatos döntések 1.
133/2015. (IX. 17.)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
132/2015. (IX. 17.)
A Képviselő-testület 2015. szeptember 17-én megtartott munkaterv szerinti ülésének napirendje
Z-131/2015. (VIII. 27.)
Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységének racionalizálásáról II.
Z-130/2015. (VIII. 27.)
Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységének racionalizálásáról I.
129/2015. (VIII. 27.)
Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2015. 07.03. napján 11370/2015. iktatószámon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményéről
128/2015. (VIII. 27.)
A Képviselő-testület 2015. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
Z-127/2015. (VII. 27.)
2094 Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések
Z-126/2015. (VII. 27.)
A Kispatak Óvoda intézményvezetői beosztásával kapcsolatos döntések
Z-125/2015. (VII. 27.)
Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. taggyűlésén képviselt álláspontról
Z-124/2015. (VII. 27.)
Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába tagok jelöléséről
123/2015. (VII. 27.)
Döntés Mesekönyvmegálló létesítéséről
122/2015. (VII. 27.)
Mesekönyv pályázat sikertelenségének megállapítása
121/2015. (VII. 27.)
Döntés Nagykovácsi Nagyközség közvilágítási hálózatának korszerűsítése keretében többlet világítótestek felszereléséről.
120/2015. (VII. 27.)
A Képviselő-testület 2015. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
118/2015. (VII. 07.)
Állami víz-és csatornatámogatási igény bejelentése a 2015. évre vonatkozóan
118/2015. (VII. 07.)
A Képviselő-testület 2015. július 07-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
Z-117/2015. (VI. 29.)
Döntés a 2094 Nagykovácsi, Rozmaring utcai 930/5 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről
Z-116/2015. (VI. 29.)
Döntés a Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (1699 m2, beépítetlen terület) értékesítéséről
115/2015. (VI. 29.)
Döntés a 2094 Nagykovácsi 4420/115 helyrajzi számú, természetben a Kaszáló u. 12-14. szám alatt lévő ingatlan orvosi rendelő számára kialakított helyiségcsoportról
114/2015. (VI. 29.)
Döntés önrész biztosításáról Vis maior pályázat beadásához, valamint a szükséges nyilatkozatokról
113/2015. (VI. 29.)
A település közterületén a szilárd és murvaborítású utak javítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról és nyertes pályázatának kiválasztásáról.
112/2015. (VI. 29.)
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 29-i rendkívüli ülésének napirendje
104/2015. (VI. 25.)
Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciójáról
103/2015. (VI. 25.)
A Képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
102/2015. (VI. 08.)
A Nemzetgazdasági Minisztérium által „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról (Pályázati alcél: „Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése új konyha létesítésével”, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése) szóló 77/2015. (V.21.) képviselő-testületi határozat módosítása
101/2015. (VI. 08.)
A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának kiírása