70/2023. (IX. 14.)    A Képviselő-testület 2023. szeptember 14-én megtartott ülésének napirendje
71/2023. (IX. 14.)    A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
72/2023. (IX. 14.)    Döntés az Építési és Közlekedési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodásokról 
73/2023. (IX. 14.)    Döntés az orvosi ügyeleti ellátásról 
74/2023. (IX. 14.)    Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
75/2023. (IX. 14.)    Döntés az Öregiskola Közösségi ház és Könyvtár energetikai korszerűsítésével összefüggő ingatlanhasználatról
76/2023. (IX. 14.)    Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás megindításáról
77/2023. (IX. 14.)    Döntés a „Vizek védelme Nagykovácsiban - csapadékvizek helyben tartása, kutak kialakítása és tisztítása” című pályázat benyújtásáról
78/2023. (IX. 14.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024-2038. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
79/2023. (IX. 14.)    Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
80/2023. (IX. 14.)    Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból kilépési és belépési szándék jóváhagyásáról
81/2023. (IX. 14.)    Hozzájárulás a Nagy-Szénás csúcsán elhelyezett kereszt helyreállításához
82/2023. (IX. 14.)    Döntés a Kecskehát településrészen elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elektromos bekötéseinek kialakításáról
83/2023. (IX. 14.)    Döntés önkormányzati meghatalmazásról a Nagykovácsi Kecskehát Táj- és Környezetvédő Egyesület részére, a Kecskehát területrész vízellátásához szükséges, a 0137 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő ún. magasponti víztározó villamosenergia igényének biztosításáról
84/2023. (IX. 14.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2005. (X. 17.), illetve az azt kiegészítő 11/2006. (I. 30.) határozatainak módosításáról a Kecskehát területrészen megvalósítandó zárt csapadékvízelvezetési rendszer önkormányzat általi üzemeltetése tárgyában
85/2023. (IX. 14.)    Döntés a Kecskehát területrész lakóterületi fejlesztése során jelentkező 100 m3/nap többlet szennyvíz mennyiség okán a Fővárosi Csatornázási Művek hálózatán szükséges rekonstrukciók megvalósításáról és finanszírozásáról  
86/2023. (IX. 14.)    Döntés a Kecskehát Táj- és Környezetvédő Egyesülettel kötött Megállapodás alapján rendelkezésre álló háttérfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról  
87z/2023. (IX. 14.)    Döntés a Nagykovácsi, Lombos utca 36. szám alatti, 48/2 helyrajzi számú ingatlan utólagos rácsatlakozási díj fizetési kötelezettségéről

88/2023. (IX. 21.)    A Képviselő-testület 2023. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
89/2023. (IX. 21.)     Döntés a „Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész – Nagykovácsi „C” vízgyűjtő terület - csapadékelvezetési gerinchálózatának megvalósítása I. ütem” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről
90/2023. (X. 05.)     A Képviselő-testület 2023. október 05-én megtartott közmeghallgatásának napirendje
91/2023. (X. 12.)     A Képviselő-testület 2023. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendje
92/2023. (X. 12.)    Döntés a Buda-Környéki Leader Egyesületbe történő belépési szándékról 
93/2023. (X. 12.)     A Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése

94/2023. (X. 19.)    A Képviselő-testület 2023. október 19-én megtartott ülésének napirendje
95/2023. (X. 19.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló egyes közterületek elnevezéséről 
96/2023. (X. 19.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló egyes közterületek elnevezésének megerősítéséről 
97/2023. (X. 19.)    Döntés a Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzat módosításának elfogadásáról
98/2023. (X. 19.)    Előzetes szándéknyilatkozat TrafiBox beszerzéshez
99/2023. (X. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2022/2023. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
100/2023. (X. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2023/2024. nevelési év munkatervének jóváhagyásáról
101/2023. (X. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyiségeinek bérleti díjairól 
102/2023. (X. 19.)    Döntés a Nyúl utca 1. szakaszának (Kút és Turista út közötti szakasz – 1. szakasz) lakossági útfelújítási munkáinak támogatásáról
103/2023. (X. 19.)    Döntés a Nyúl utca 2. szakaszának (Turista út és erdő közötti szakasz – 2. szakasz) lakossági útfelújítási munkáinak támogatásáról
104/2023. (X. 19.)    Döntés a Kossuth Lajos utca további szakaszának zöldfelületi munkálatairól
105z/2023. (X. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Erdősétány u. 20. szám (2138 hrsz.) alatti ingatlan tulajdonosa által fizetendő földhasználati díj mértékéről