70/2023. (IX. 14.)    A Képviselő-testület 2023. szeptember 14-én megtartott ülésének napirendje
71/2023. (IX. 14.)    A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
72/2023. (IX. 14.)    Döntés az Építési és Közlekedési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötendő megállapodásokról 
73/2023. (IX. 14.)    Döntés az orvosi ügyeleti ellátásról 
74/2023. (IX. 14.)    Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
75/2023. (IX. 14.)    Döntés az Öregiskola Közösségi ház és Könyvtár energetikai korszerűsítésével összefüggő ingatlanhasználatról
76/2023. (IX. 14.)    Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás megindításáról
77/2023. (IX. 14.)    Döntés a „Vizek védelme Nagykovácsiban - csapadékvizek helyben tartása, kutak kialakítása és tisztítása” című pályázat benyújtásáról
78/2023. (IX. 14.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024-2038. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
79/2023. (IX. 14.)    Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
80/2023. (IX. 14.)    Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból kilépési és belépési szándék jóváhagyásáról
81/2023. (IX. 14.)    Hozzájárulás a Nagy-Szénás csúcsán elhelyezett kereszt helyreállításához
82/2023. (IX. 14.)    Döntés a Kecskehát településrészen elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elektromos bekötéseinek kialakításáról
83/2023. (IX. 14.)    Döntés önkormányzati meghatalmazásról a Nagykovácsi Kecskehát Táj- és Környezetvédő Egyesület részére, a Kecskehát területrész vízellátásához szükséges, a 0137 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő ún. magasponti víztározó villamosenergia igényének biztosításáról
84/2023. (IX. 14.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2005. (X. 17.), illetve az azt kiegészítő 11/2006. (I. 30.) határozatainak módosításáról a Kecskehát területrészen megvalósítandó zárt csapadékvízelvezetési rendszer önkormányzat általi üzemeltetése tárgyában
85/2023. (IX. 14.)    Döntés a Kecskehát területrész lakóterületi fejlesztése során jelentkező 100 m3/nap többlet szennyvíz mennyiség okán a Fővárosi Csatornázási Művek hálózatán szükséges rekonstrukciók megvalósításáról és finanszírozásáról  
86/2023. (IX. 14.)    Döntés a Kecskehát Táj- és Környezetvédő Egyesülettel kötött Megállapodás alapján rendelkezésre álló háttérfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról  
87z/2023. (IX. 14.)    Döntés a Nagykovácsi, Lombos utca 36. szám alatti, 48/2 helyrajzi számú ingatlan utólagos rácsatlakozási díj fizetési kötelezettségéről

88/2023. (IX. 21.)    A Képviselő-testület 2023. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje
89/2023. (IX. 21.)     Döntés a „Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész – Nagykovácsi „C” vízgyűjtő terület - csapadékelvezetési gerinchálózatának megvalósítása I. ütem” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről
90/2023. (X. 05.)     A Képviselő-testület 2023. október 05-én megtartott közmeghallgatásának napirendje
91/2023. (X. 12.)     A Képviselő-testület 2023. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendje
92/2023. (X. 12.)    Döntés a Buda-Környéki Leader Egyesületbe történő belépési szándékról 
93/2023. (X. 12.)     A Nagykovácsi Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése

94/2023. (X. 19.)    A Képviselő-testület 2023. október 19-én megtartott ülésének napirendje
95/2023. (X. 19.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló egyes közterületek elnevezéséről 
96/2023. (X. 19.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló egyes közterületek elnevezésének megerősítéséről 
97/2023. (X. 19.)    Döntés a Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzat módosításának elfogadásáról
98/2023. (X. 19.)    Előzetes szándéknyilatkozat TrafiBox beszerzéshez
99/2023. (X. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2022/2023. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
100/2023. (X. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2023/2024. nevelési év munkatervének jóváhagyásáról
101/2023. (X. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyiségeinek bérleti díjairól 
102/2023. (X. 19.)    Döntés a Nyúl utca 1. szakaszának (Kút és Turista út közötti szakasz – 1. szakasz) lakossági útfelújítási munkáinak támogatásáról
103/2023. (X. 19.)    Döntés a Nyúl utca 2. szakaszának (Turista út és erdő közötti szakasz – 2. szakasz) lakossági útfelújítási munkáinak támogatásáról
104/2023. (X. 19.)    Döntés a Kossuth Lajos utca további szakaszának zöldfelületi munkálatairól
105z/2023. (X. 19.)    Döntés a Nagykovácsi Erdősétány u. 20. szám (2138 hrsz.) alatti ingatlan tulajdonosa által fizetendő földhasználati díj mértékéről
106/2023. (XI. 16.)    A Képviselő-testület 2023. november 16-án megtartott ülésének napirendje
107/2023. (XI. 16.)    Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről
108/2023. (XI. 16.)    Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve
109/2023. (XI. 16.)    A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
110/2023. (XI. 16.)    Nagykovácsi Nagyközség Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
111/2023. (XI. 16.)    Döntés a füves sportpálya bérleti díjának felülvizsgálatáról
112/2023. (XI. 16.)    Döntés a műfüves sportpálya bérleti díjának felülvizsgálatáról
113/2023. (XI. 16.)    A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelet díjtételeinek felülvizsgálata 
114/2023. (XI. 16.)    Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár által alkalmazott bérleti díjakról
115/2023. (XI. 16.)   Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabályozási Tervben szereplő szabályozási vonalakról
116z/2023. (XI. 16.)    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2024. évi fordulójának elbírálása
117/2023. (XI. 28.) Döntés a „Gázenergia beszerzés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata részére 2024.” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről
118/2023. (XII. 14.)    A Képviselő-testület 2023. december 14-én megtartott ülésének napirendje
119/2023. (XII. 14.)    Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
120/2023. (XII. 14.)    Döntés a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
121/2023. (XII. 14.)    Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
122/2023. (XII. 14.)    Döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
123/2023. (XII. 14.)    Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás eredményéről
124/2023. (XII. 14.)    Döntés a „Belterületi utak hó- és síkosságmentesítése Nagykovácsi közigazgatási területén” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás többletfedezetének biztosításáról 
125/2023. (XII. 14.)    Döntés a „Belterületi utak hó- és síkosságmentesítése Nagykovácsi közigazgatási területén” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 
126/2023. (XII. 14.)    Döntés a Képviselő-testület 2024. évi munka- és üléstervéről
127/2023. (XII. 14.)    Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadása
128/2023. (XII. 14.)    Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda alapító okiratának módosításáról 
129/2023. (XII. 14.)    Döntés a HÉSz módosításának kezdeményezéséről buszmegállók céljára terület biztosítása érdekében
130/2023. (XII. 14.)    Döntés a Tölgy utcai lakossági útépítési kezdeményezés előzetes támogatási szándékáról
131/2023. (XII. 14.)    Döntés a polgármester jutalmazásáról