Jogszabály: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. r., az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv., Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017.(X.24.) önkormányzati rendelete a környezet védelemről (24. §).

Eltérő szabályozás vonatkozik a közterületen és a magáningatlanokon lévő fák kivágására.

Közterületen fakivágás csak a jegyző előzetes engedélyével, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) rendeletben előírtaknak megfelelően történhet.

Magánterületen kivágott fa esetében az ingatlan tulajdonosának bejelentési kötelezettsége van, melyet a fa tervezett kivágása előtt minimum 20 nappal köteles megtenni.  A jegyző, amennyiben azt tájképi vagy természetvédelmi okok alátámasztják, megtilthatja a fa kivágását. A kivágott fa pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége, amit az önkormányzati rendelet előírásai szerint köteles teljesíteni.

Fontos tudnivalók:

közterületi fakivágási kérelem benyújtása formanyomtatványon történik, az eljárás és a közérdekű bejelentés illetékmentes                                

Ügyintézési határidő: 21 nap

Ügyintézés helye:    

Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

Ügyintéző neve, elérhetőségei:       

Halbauer Nikolett

tel.: 06-26/389-127

email: halbauer.nikolett@nagykovacsi.hu

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.