PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi Dr. Schmidt Imre Ösztöndíjára

a Dr. Schmidt Imre Ösztöndíj alapításáról szóló 14/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján.
 

  1. Az ösztöndíj célja:

Az ösztöndíj alapításával az Önkormányzat 1956. szellemiségének ébrentartását, az eszmeiségének átadását célozza meg a nagykovácsi fiatalok tehetséggondozásában nyújtott segítségével. Az ösztöndíj egy nagykovácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének formálását, látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.
 

  1. Az ösztöndíj forrása

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése.
 

  1. Az ösztöndíj pályázat benyújtására jogosultak

Pályázatot nyújthat be minden 15 és 30 év közötti, Nagykovácsiban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, aki

a) középfokú oktatásban nappali évfolyamon tanul, vagy

b) államilag elismert felsőoktatási intézmény hallgatója

(a továbbiakban: pályázó).
 

  1. Az ösztöndíj pályázat benyújtásának feltételei:

4.1. Az ösztöndíj pályázatra jelentkezés feltétele, hogy a pályázó benyújtson egy – 1956. szellemiségét, demokrácia- és szabadságvágyát kifejező, műfaji megkötöttség nélküli – pályaművet, valamint jelen kiírás melléklete szerinti „Pályázati adatlapot”, az abban meghatározott mellékletekkel együtt.

4.2. A pályázatnak az 4.1. pontban meghatározottakon túl tartalmaznia kell továbbá annak leírását, hogy a pályázó milyen célra használná az elnyert ösztöndíjat.

4.3. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtott pályaművét a kiíró korlátlanul és szabadon felhasználja, továbbá vállalja, hogy az ösztöndíj felhasználására vonatkozó beszámolót és a felhasználás dokumentumait benyújtja az ösztöndíj elnyerését követő év szeptember 30-áig, amelyet a kiíró szabadon publikálhat.

4.4. A pályázati dokumentumokat zárt borítékban kell beadni. A borítékra rá kell írni: „56’ Ösztöndíj” Amennyiben a pályamű sérülékeny, úgy kell becsomagolni, hogy a sértetlensége biztosítva legyen. A pályamű sérüléseiért a pályázat kiírója nem vállal felelősséget.

4.5. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.  A pályázat benyújtható postán (cím: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.) és személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben).

4.6. A pályázat formailag érvénytelen,

a) ha nem a pályázati adatlapon nyújtották be,

b) nem tartalmazza a mellékleteket,

c) határidőn túl érkezett vagy

d) olyan egyéb hiányossága van, amely hiánypótlással nem pótolható.

Ezen pályázatokat a kiíró kizárja az eljárásból, érdemben nem bírálja el.

4.7. Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez.
 

  1. Az ösztöndíj mértéke:

Nettó 300.000 Ft, mely egy összegben a pályázati nyertességet követő 30 napon belül kerül kifizetésre a nyertes részére
 

  1. Az ösztöndíjas keretszám: 1 fő
     
  2. Az ösztöndíj pályázat elbírálása

7.1.A benyújtott pályázatokat – az e célra létrehozott bíráló bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület bírálja el. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A nem díjazott pályázatokat pályaműveket kiíró visszaküldi a pályázónak.

7.2. A pályázat eredményhirdetésére az október 23-i önkormányzati megemlékezésen ünnepélyes keretek között kerül sor.

7.3. A pályázat nyertesével Nagykovácsi Önkormányzata megállapodást köt a döntést követő 15 napon belül.
 

  1. Egyéb feltételek

8.1. Amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti a Rendeletben, megállapodásban foglalt feltételeket, akkor a kiíró jogosult az ösztöndíj részét vagy egészét visszakövetelni.

8.2. A pályázatról felvilágosítás kérhető a titkarsag@nagykovacsi.hu e-mail címen vagy a 0626/389-127 számon.

 

Mellékletek:

14/2016. (IX. 15.) rendelet

pályázati adatlap (a csatolmányból tölthető le)