A pályázat kiírója: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.)

A pályázat célja: ingatlan értékesítés nyilvános kétfordulós versenyeztetési eljárás alapján.

A pályázat tárgya: Nagykovácsi belterület 4046 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Nagykovácsi Tompa Mihály u. 6. szám alatt található, 727 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan értékesítése.

Az ingatlanra vonatkozó részletes tájékoztató anyag a foepitesz@nagykovacsi.hu email címen ingyenes kérhető.

 

Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői: Az ingatlanok tulajdonjoga kizárólagosan Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatát illeti. Az ingatlan összközműves. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

 

A pályázati ajánlattétel feltételei: Minimális vételár: 66.000.000,- Ft, azaz Hatvanhatmillió forint, amely értéket el nem érő vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. Az ingatlan vételára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés j) és k) pontjai alapján Áfa mentes.

A vételár egyösszegben fizetendő.

Licitlépcső mértéke: A versenytárgyalási szakaszban a ráajánlás (licit) 500.000,- Ft összegenként történik.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő:

  • adatait (természetes személy esetén: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi azonosító jel és adóazonosító jel, jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre jogosult személy megnevezése),
  • az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételek elfogadását,
  • a vételár összegét,
  • az ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot,
  • az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
  • nyilatkozatot arról, hogy az ingatlan beépítése, felújítása során az ingatlan beépítésével kapcsolatban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének előírásait betartja

 

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:

Ideje: 2024. augusztus 26. 12.00 óra

Helye: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Titkárság, 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

Módja: A pályázati ajánlatokat legalább egy példányban, magyar nyelven, zárt borítékban, ajánlattevő azonosíthatóságát kizáró módon, „4046 helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani.

 

Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt vagy a versenyeztetési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

A pályázati eljárásra vonatkozó további információk: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző (email cím: aljegyzo@nagykovacsi.hu 26/389-566/106 mellék. Az ingatlan előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.

 

Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, módja:

A pályázati ajánlatok nyilvános bontásának ideje és helye: Ideje: 2024. augusztus 28. 13 óra Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal, polgármesteri szoba

Az érvényes ajánlatot benyújtókat értesítjük a versenytárgyalás időpontjáról.

A versenytárgyalás eredményének kihirdetése Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik.

 

Ajánlati biztosíték: a minimális vételár 5 %-a, ami 3.300.000,- Ft, azaz Hárommillió-háromszázezer forint, az alábbi számlára fizetendő:  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata költségvetési elszámolási számla (Erste Bank Nyrt. 11600006-00000000-10677285)

Az ajánlati biztosítékot a kiíró köteles visszaadni annak az ajánlattevőnek, aki a pályázati eljárás során nem válik nyertes ajánlattevővé.

Nem jár vissza az ajánlati biztosíték:

a) ha a kiírás szerint a szerződéskötési jogosultságról hozott döntést követően a vételárba, bérleti díjba, használati díjba beszámításra kerül,

b) ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy

c) a szerződés a szerződéskötésre jogosultnak felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsult meg.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak.

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatteli felhívást visszavonja, illetve a versenyeztetési eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.