100/2014. (X. 22.)

Döntés társadalmi megbízatású – nem képviselő – alpolgármester
megválasztásáról

99/2014. (X. 22.)

Döntés társadalmi megbízatású alpolgármıester megválasztásáról

98/2014. (X. 22.)

Döntés a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról

97/2014. (X. 22.)

Döntés „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

96/2014. (IX. 25.)

95/2014. (IX. 25.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Osztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról

94/2014. (IX. 25.)

Döntés a BÁZIS Alapítvány 2014. évi támogatási szerződés
módosításáról

93/2014. (IX. 25.)

 Döntés a Kispatak Óvoda belső önértékelési rendszerének elfogadásáról

92/2014. (IX. 25.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2014/2015 évi munkatervének elfogadásáról

91/2014. (IX. 25.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2013-2014. nevelési év nevelő- oktató
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

90/2014. (IX. 25.)

Döntés Vis maior pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a
szükséges nyilatkozatokról

89/2014. (IX. 25.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési
szerveinek beszámolója a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

88/2014. (VIII.27.)

Nagykovácsi, Greszl Ferenc utca 37. (4317 hrsz) ingatlan adás-vételének
jóváhagyása

87/2014. (VIII.27.)

Döntés a Kispatak Óvoda közalkalmazotti létszámának 1 fővel való
növeléséről

86/2014. (VIII.27.)

Döntés Buday Gábor Attila, 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 8. sz. alatti
lakos gyermekétkeztetési dijkedvezmény ügyében hozott 01-486/2014. sz.
elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

85/2014. (VIII.27.)

Az Szavazatszámláló Bizottságok további tagjainak és póttagjainak megválasztása

84/2014. (VIII.27.)

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

83/2014. (VIII.27.)

Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Ellenőrző Bizottság
tagjának megválasztása

82/2014. (VIII.27.)

NATÜ Kft Felügyelő Bizottság új elnökének és tagjának megválasztása.

81/2014. (VIII.27.)

Döntés a Nagykovácsi általános iskola új étkezőjének és
melegítő konyhájának létesítésére, valamint a jelenlegi étkező helyén két
tanterem kialakítására vonatkozó – a Nemzeti Sportközpontok által
lebonyolítandó – beruházás önrészének biztosításáról.

80/2014. (VIII.27.)

Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződésről

79/2014. (VIII.27.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2014. július 31-i fordulónappal
készült egyszerűsítetétves beszámolójának elfogadásáról

78/2014. (VIII.27.)

Döntés a „Vállalkozási szerződés közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás
ellátására a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára”
tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési
Értesítőben 2014.07.14 napján KE-13890l2014. nyilvántartási számon megjelent
hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

77/2014. (VI.25.)

Döntés 70/2013. (IV. 25.) határozat módosításáról és új mezőgazdasági
egyesülethez való csatlakozáshoz.

76/2014. (VI.25.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár eszköz használati
díjainak meghatározásáról

75/2014. (VI.25.)

Véleményezés Braczkó Gábor rendőr főhadnagy Budakeszi
őrsparancsnok kinevezéséről

74/2014. (VI.25.)

Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő
fogorvos helyettesítése ügyében

73/2014. (VI.25.)

Ifjúsági szabadidőpark létrehozásának támogatása

72/2014. (VI.25.)

Döntés versenytárgyalás forgatókönyvének elfogadásáról

71/2014. (VI.25.)

Döntés a “Különféle eszközök beszerzése Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Dózsa György utcai tagóvoda részére a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító
számú projekt keretében” kiírt közbeszerzési eljárásról.

70/2014. (VI.25.)

Döntés a “Közétkeztetési (élelmezési) szaigáitatás beszerzése a
Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára” tárgyban
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben
2014.04.04 napján 5848/2014. iktatószámon megindított közbeszerzési eljárás
eredményéről

69/2014. (VI.25.) 

Döntés a “Vállalkozói szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a
Nagykovácsi »Öreg Iskola« átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361
azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében ll. ütem »B« épület”
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról.

68/2014. (VI.25.)

Döntés a Kispatak óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges
Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

66/2014. (V.22.)

Döntés Matusek Kálmán tulajdonában lévő ingatlan Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzat részére történő felajánlásról

65/2014. (V.22.)

Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli
beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről

64/2014. (V.22.)

Szóbeli tájékoztató az országgyűlési képviselők választásával
kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal feladatainak elvégzéséről és az Európai
Parlament képviselőinek választásáról

63/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Európai Mobilitási Hét a
fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő
programsorozathoz való csatlakozásról.

62/2014. (V.22.)

Döntés a Településfejlesztési Koncepció vitaanyagának elfogadásáról

61/2014. (V.22.)

Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykovácsi
Általános Iskola tanulólétszám meghatározásának véleményezéséről

60/2014. (V.22.)

Döntés óvodai szükségcsoportok létrehozásáról

59/2014. (V.22.)

Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám
engedélyezéséről a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan

58/2014. (V.22.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges
Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

57/2014. (V.22.)

Döntés “Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról

56/2014. (V.22.)

Döntés Nagykovácsi Hrsz:03 (kivett, vízmű) területének rendezéséről a
Nagykovácsi Kossuth L utca 122/B. (Hrsz:453/2) megközelíthetősége
érdekében

55/2014. (V.22.)

Döntés Cseh Istvánné Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 45.
önkormányzati lakás használó kérelméről

54/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Kaszáló u. 12-14. sz. ingatlanon, 2+2
csoportszabás új építésű bölcsőde, védőnői szolgálat és fogorvosi rendelő
megnevezésű épületegyüttes l. ütemének (bölcsőde két csoportszabával a
KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú projekt keretében, és fogorvosi
rendelő) és ll. ütemének (védőnői szolgálat épülete) kivitelezése tárgyában, kiírt
közbeszerzési eljárásról.

53/2014. (V.22.)

Döntés “Hulladékgyűjtési, -szállítási és -ártalmatlanítási
közszolgáltatás nyújtása Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területén”
tárgyban kiírt közbeszerzés eredményéről

52/2014. (V.22.)

Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó új megállapodás
vonatkozásában további egyeztető tárgyalások lefolytatásáról

51/2014. (V.22.)

Döntés az Inkubátorház helyiségeinek bérleti díj meghatározásáról

50/2014. (V.22.)

Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott
Gondviselés Háza – Páty támogatásáról

49/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2013. évben
megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelés elfogadásáról

48/2014. (V.22.)

Döntés a 35/2014. (IV. 10.) számú határozat módosításáról, ezzel
egyidejűleg döntés nyári táboroztatás támogatásairól lll.

47/2014. (V.22.)

Döntés a 35/2014. (IV. 10.) számú határozat módosításáról, ezzel
egyidejűleg döntés nyári táboroztatás támogatásairól ll.

46/2014. (V.22.)

Döntés a 35/2014. (IV. 10.) számú határozat módosításáról, ezzel
egyidejűleg döntés nyári táboroztatás támogatásairól l.

45/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. taggyűlésein a tulajdonosi
álláspont képviseletéről

44/2014. (V.22.)

Döntés Nagykovácsi Víziközmű Kft és a Fővárosi Csatornázási Művek
között kötött megbízási szerződés jóváhagyásáról

43/2014. (V.22.)

Nagykovácsi Víziközmű Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságába tagok delegálása

42/2014. (V.22.)

Nagykovácsi Víziközmű Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának 2013. évre vonatkozó jelentése

41/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2013. évi éves beszámolójáról és
üzleti jelentéséről

40/2014. (V.22.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2013. évre vonatkozó jelentése.

39/2014. (V.22.)

Döntés Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról

38/2014.(IV.10.)

Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli
beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről

37/2014.(IV.10.)

Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2013. évi
beszámolójának elfogadásáról

36/2014.(IV.10.)

Döntés dr. Zsigmond Lívia Nagykovácsi Nagyközség területén működő
fogorvos rendelés átszervezéséről

35/2014.(IV.10.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatására 2013. évben kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk
elbírálásáról

34/2014.(IV.10.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2014/2015. nevelési évre való beiratkozás rendjéről
és idejéről

33/2014.(IV.10.)

Döntés “Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda
bövítése és korszerűsítése a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú
projekt keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról.

32/2014.(IV.10.)

Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi
beszámolójának elfogadásáról

31/2014.(IV.10.)

Döntés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi
Rendőrkapitányság elfogadásáról

30/2014.(IV.10.)

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

29/2014. (III.13.)

Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli
beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről

28/2014. (III.13.)

Döntés Nagykovácsi Rozmaring utca 4-6. telek megosztása során
létrejött Hrsz:930/1 ;2;3;4 ingatlanok értékesítésérőL

27/2014. (III.13.)

Döntés a Nagykovácsi, Táncsics u. 5. (helyrajzi szám: 731/1)
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről, továbbá új minimális ár
meg határozásáról

26/2014. (III.13.)

Az Inkubátorház működtetésére vonatkozó javaslat

25/2014. (III.13.)

Az országgyűlési képviselők választásán közreműködő
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

24/2014. (III.13.)

Partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete
24/2014.(lll.13.) számú határozatának melléklete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

23/2014. (III.13.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és intézményeire
vonatkozó beszerzési szabályzat elfogadásáról.

22/2014. (III.13.)

Döntés a “Vállalkozói szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a
Nagykovácsi “Öreg Iskola” átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361
azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében ll. ütem” “B” épület
tárgyában kiirt közbeszerzési eljárásról.

21/2014. (III.13.)

Döntés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015. számú “Nagykovácsi
Szennyvízhálózatának Fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó
projektmenedzsment szolgáltatás ellátása tárgyában kiirt közbeszerzési
eljárásról

20/2014. (III.13.)

Döntés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015. számú “Nagykovácsi
Szennyvízhálózatának Fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó
FIDIC szerinti Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárásról

19/2014. (III.13.) 

Döntés a 2014. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

Z -18/2014. (II.13.)

NATÜ Kft. “ügyvezető igazgató” választás

17/2014. (II.13.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselö-testülete a polgármester
által készített, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
tudomásul vette és egyben elfogadta.

16/2014. (II.13.)

Kispatak Óvoda 2012-2013. nevelési év nevelő-oktató munkájáról
beszámolója

15/2014. (II.13.)

Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
készített beszámoló elfogadásáról

14/2014. (II.13.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi
beszámolójának elfogadásáról

13/2014. (II.13.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

12/2014. (II.13.)

Döntés a civil szervezeteknek nyújtott 2013. évi támogatás
elszámolásának elfogadásáról

11/2014. (II.13.)

Döntés az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0024. számú Szervezetfejlesztés
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatnál c1mu pályázaton elnyert
támogatásból megvalósuló, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
működésének optimalizálását célzó projekt keretében elvégzendő,
szervezetfejlesztési szakmai tevékenység keretében különféle rendezvények
(szeminárium, konzultáció) lebonyolítása helyszín, eszközök és előadó
biztosításával és tanácsadási tevékenység ellátása tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárásról

10/2014. (II.13.)

Döntés a Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség és
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata között létrejövő – ingatlan
ajándékozásról, épület kiemelésről, és földhasználati jog alapításáról szóló –
szerződés jóváhagyásáról

9/2014. (II.13.)

Állami víz,- és csatornatámogatási igény bejelentése 2014. évre
vonatkozóan

8/2014. (II.13.)

Döntés Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Közterület-felügyeleti
feladat ellátáshoz való csatlakozásról

7/2014. (II.13.)

Döntés Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
2. számú módosításáról Közterület-felügyeleti feladat ellátáshoz való
csatlakozásról

6/2014. (II.13.)

Döntés Budakörnyéki Önkormányzati Társulás működési célú
támogatásról, Társulási megállapodás módosításáról és Közterület-felügyeleti
feladat ellátáshoz való csatlakozásról

5/2014. (II.13.)

Határozati javaslat az Áht. 29/A.§ alapján

4/2014. (I. 22.) 

Döntés a Képviselő-testület 2014. évi, megbízatása idejére szóló munka- és üléstervéről

 

3/2014. (I. 22.)  

Döntés (II.) a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 számú „Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése”
című projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

Z 2/2014. (I. 22.)

Döntés (I.) a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 számú „Nagykovácsi
szennyvízhálózatának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési
tanácsadó kiválasztásáról

1/2014. (I. 22.)

Döntés az önkormányzat adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásához annak igénybejelentéséről