Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Fentiekre tekintettel a Kormány az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A felmérés sikeressége érdekében kérjük a Nagykovácsiban élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy szíveskedjen megküldeni a titkarsag@nagykovacsi.hu email címre legkésőbb 2022. szeptember 28-ig a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve).

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet
  • az érintettek az igénybejelentés során hozzájárulnak személyes adataiknak önkormányzat általi kezeléséhez.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!