HATÁROZAT

 A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2601 Vác, Kodály Zoltán út 3. sz.) kezdeményezésére 2023. július 11-én a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében az 1/8208-2/2023. számú határozattal elrendelt

 I. fokozatú vízkorlátozást a mai nappal

visszavonom.

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet — ha törvény eltérően nem rendelkezik — a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet a személyesen eljáró természetes személynek papír alapon, vagy elektronikus úton, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának címezve a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalnál (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) kell benyújtania.

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatához. A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

 

INDOKOLÁS

 A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2023. július 25. napján kelt levelében kezdeményezte a vízkorlátozási intézkedések feloldását. A szolgáltató megkeresésében jelezte, hogy a vízkorlátozáshoz kapcsolódó hatékony intézkedéseknek és a kánikula időszakában tapasztalt felhasználói igények csökkenésének köszönhetően a vízellátó rendszer egyensúlya stabilnak tekinthető, a szolgáltatási területen sehol sem alakult ki vízhiány.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vtv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83. § szerint:

1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik”

 

Fentiek és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által előterjesztett kezdeményezés alapján a határozat rendelkező része szerint döntöttem.

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83. §-án alapul. Hatáskörömet és illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. § és 15. § -ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. § alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adtam tájékoztatást.

Nagykovácsi, 2023. július 25.

Szemesy Barbara
   alpolgármester