Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Nagykovácsi közigazgatási területén számos beépített ingatlan esetében tapasztalható, hogy a tulajdonosok elmulasztották kitenni a házszámot tartalmazó táblát. Ennek – azon túl, hogy többek között a Nagykovácsi Postahivatal munkatársai sem tudják pontosan és időben kézbesíteni a küldeményeket – adott esetben súlyos következményei is lehetnek pl. mentő, tűzoltó stb. kihívása esetén.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2017. (XI.27.) sz., a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletében az alábbiakról rendelkezett:

 

18. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(3) A házszámtába kihelyezését legkésőbb az ingatlanra kiadott használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány, vagy a használatba vétel tudomásul vételéről szóló végzés vagy határozat átvételét követő 30 napon belül kell elvégezni.”

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete 6.§ h) pontja szerint:

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki:

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelet 18. §-ban meghatározott házszámtábla kihelyezési kötelezettségnek nem tesz eleget”.

A fenti rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint:

„A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.”

 

Kérjük, hogy a házszámozási rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek eleget tenni házszámtábla kihelyezési kötelezettségüknek, megelőzendő az ebből adódó negatív következményeket, és azt, hogy szankcionálni kelljen a táblakihelyezés elmulasztását.

Amennyiben az ingatlan címét nem tudják, vagy az bizonytalan, nem egyértelmű, a cím megállapítása érdekében a jegyzőnek címzett kérelmet lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre vonatkozó kérelmi nyomtatvány segítségével, amely a https://nagykovacsi.hu/epitesugyi-tajekoztatasi-szolgalat/hazszam-megallapitas-hazszam-vagy-kozteruleti-nev-valtozasanak-igazolasa linkről tölthető le.