1. Pályázat célja:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy hangsúlyt helyez arra, hogy anyagilag is támogassa azon civil szervezetek tevékenységét, melyek részt vállalnak és részt vesznek a település közösségi életében, kulturális, oktatási, sport, művészeti, hagyományápoló, de akár szociális vagy településfejlesztés, szépítés területeken a nagykovácsi lakosság életében jelen vannak. A Képviselő-testület 56/2016. (IV. 28.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 2016. évben, az első alkalommal kiírt civil pályázati keret fel nem használt részére ismételt pályázatot ír ki:

 1. Támogatható tevékenységek:

Jelen pályázati kiírás keretében, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének 7.§ (6) bekezdése alapján pályázat az alábbi célokkal összefüggő tevékenységekre nyújtható be:

 1. a) kulturális, közművelődési
 2. b) oktatási
 3. c) környezetvédelmi
 4. d) tudományos
 5. e) művészeti
 6. f) településfejlesztés, szépítés
 7. g) hagyományápolás
 8. h) szociális
 9. i) sport

A támogatás a fentiekben meghatározott tevékenységekkel összefüggő programokra és működésre nyújtható.

 1. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek (civil társaság, egyesület, alapítvány) amelyeknek a bejegyzett székhelyük Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén van, vagy bejegyzett országos vagy területi szervezetük Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik és tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban Nagykovácsi Nagyközség lakosainak érdekében végzik.
 1. Pályázatból kizárt természetes és jogi személyek:
 2. a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
 3. b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
 4. c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 5. d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 6. e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
 7. f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
 8. fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
 9. fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 10. g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a törvény 13. § alapján a honlapon közzétették;
 11. h) nem minősül támogatható szervezetnek politikai párt helyi szervezte, valamint a politikai célokra létrehozott szervezet;
 12. i) nem támogatható az a szervezet, mellyel szemben az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző két évben eljárást folytatott le, mivel költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása miatt a támogató a költségvetési támogatást visszavonta, a támogatási szerződéstől elállt, azt felmondta;
 13. j) azon szervezetek, melyeknek köztartozása van.
 1. Támogatási időszak:

Jelen pályázati eljárás keretében támogatott tevékenység támogatási időszaka 2016. október 1- december 31.

 1. Pályázat tartalmi és formai követelményei:

6.1 A támogatás a szervezet által megvalósított programra, vagy működésre nyújtható. A pályázatot kizárólag a pályázati kiírás melléklete szerinti pályázati adatlapon 1 példányban kell benyújtani, melyhez az alábbi dokumentumokat vagy azok másolatát kell csatolni:

 1. a szervezet hatályos létesítő okiratát (több célra benyújtott pályázat esetén csak az egyik pályázathoz kell benyújtani)
 2. a törvényszéki (bírósági) nyilvántartásba vétel igazolását (a pályázó szervezet adatainak a bírósági nyilvántartásból származó 60 napnál nem régebbi kivonatát),
 3. több szervezet által benyújtott pályázat esetén valamennyi közreműködő szervezet együttműködési nyilatkozatát, amely tartalmazza a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezet megnevezését,
 4. a szervezet ügyfeleknek szóló rövid ismertetőjét, ha van (szórólap),
 5. azt a néhány legfontosabb sajtópublikációt (ha van), amely az elmúlt időszakban a szervezetről megjelent,
 6. a pályázó konkrét tevékenységének bemutatását és a pályázat benyújtását megelőző évben megvalósított programjainak leírását,
 7. a szervezet tárgyévi teljes programtervét,
 8. a pályázott cél megvalósítási módjának részletes leírását,
 9. a forrástáblázat (b) pontjában megadott külső forrás megnevezését. A külső forrás meglétét csak igazolással lehet elfogadni,
 10. a kért támogatás összegének felhasználási költségtervét (konkrétan a támogatás milyen célra kerül felhasználásra). Programtámogatás esetén a teljes program költségtervét,
 11. a pályázati adatlap melléklete szerinti nyilatkozatot.

6.2 Egy szervezet több célra is nyújthat be pályázatot, ebben az esetben a pályázati adatlapon meghatározott mellékleteket csak az egyik pályázathoz kell csatolni, azonban a pályázati adatlapot pályázatonként kell benyújtani. 6.3.A szervezetnek program támogatására benyújtott pályázat esetén a program összköltségének legalább 10%-ával, mint önrésszel rendelkeznie kell, melynek igazolására bankszámla kivonattal vagy egyéb teljes bizonyító erejű okirattal kell rendelkeznie. 6.4.Több szervezet is benyújthat közös pályázatot közösen megvalósítandó programra. Ebben az esetben egyértelműen meg kell jelölni a benyújtó szervezetek közül azt, amelyik a végrehajtásért és az elszámolásért felelős.

 1. A támogató rendelkezésre álló forrása és összege:

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.29.) számú rendeletének alapján rendelkezésre álló 1 millió Ft keretösszeggel. 7.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

 1. A pályázat elbírálása

8.1. Formai szempontból akkor érvényes a pályázat, ha az alábbi kritériumoknak maradéktalanul megfelel:

 1. a) a pályázatot a 10. pontban foglalt határidőben benyújtották, a 3. pontban foglalt szervezetek,
 2. b) a pályázó a pályázat benyújtására jogosult, nincs vele szemben a 4. pontban meghatározott kizáró ok,
 3. c) a 6.1. pontban meghatározott dokumentumokat maradéktalanul tartalmazza,
 4. d) a pályázatot, illetve az ahhoz benyújtandó dokumentumokat a szervezet képviseletére jogosult személy írta alá.

8.2. Amennyiben a pályázó a korábbi – 2016. évben kiírt – civil pályázaton is indult, és a szükséges dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta, akkor nem kell ismételten benyújtania a pályázati űrlapon meghatározott alábbi mellékleteket: a.) 4.1. ponthoz tartozó melléklet b.) 4.2. ponthoz tartozó melléklet c.) 6.1. ponthoz tartozó mellékletek közül az a), b), d) és e) pontokban foglaltakat. 8.3. Amennyiben a 8.1. és 8.2. pontokban foglalt formai kritériumoknak nem felel meg a pályázat, akkor az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.  A pályázatok tartalmi bírálata a pályázat formai megfelelése esetén a benyújtott dokumentumok alapján történik.(lásd. még: 9. pont hiánypótlásra vonatkozó szabályok) 8.4. A pályázat elbírálására a Képviselő-testület Bíráló Bizottságot hozott létre. A Bíráló Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testületnek a támogatandó szervezetekre, valamint a támogatási összegre. A támogatásról a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület pályázatot elbíráló döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. 8.5. A pályázatok elbírálása során – a pályázati kiírásban valamint a pályázati adatlapon lévő formai szempontokon túl - az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 1. a) a pályázatban megfogalmazott cél összhangban van-e a rendelet támogatási céljaival,
 2. b) a pályázatban megfogalmazott cél megvalósítása igényli-e az Önkormányzat más jellegű támogatását, és ezen támogatás teljesíthető-e,
 3. c) a szervezet – amennyiben az előző évben is támogatásban részesült – megvalósította-e teljes körűen a vállalt célt, és ha igen milyen színvonalon,
 4. d) a szervezet által megjelölt pályázati cél kapcsolódik-e az Önkormányzat éves eseménynaptárjához,
 5. e) milyen szintű helyi, regionális vagy nemzetközi együttműködés valósul meg a pályázatban foglalt cél megvalósításakor,
 6. f) közösségi hasznosság vizsgálatának eredménye,
 7. g) megvalósul-e széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi csoportok, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek megszólítása, bekapcsolása a pályázati cél megvalósításában,
 8. h) a szervezet igénybe vesz-e a cél megvalósításához egyéb pályázati forrást,
 9. i) megvalósul-e a hatékony és költségtakarékos tervezés,
 10. j) a szervezet pályázati évet megelőző évben végzett tevékenysége, működése.
 1. Pályázati hiánypótlás lehetősége:

Amennyiben a pályázat formai hibásan, hiányosan nyújtotta be a szervezet, és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlással pótolhatók, egy alkalommal lehetősége van a hiánypótlásra. Amennyiben a hiánypótlás a kitűzött határidőig nem érkezik meg vagy nem megfelelő, akkor a 8.3. pontban foglalt jogkövetkezmény alkalmazható.

 1. Pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 27. 15 óra
 1. Pályázat benyújtásának helye és módja: Pályázatot személyesen lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos u. 61.), vagy postai úton Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának címezve megküldeni. Kérjük a borítékon az alábbi címet feltüntetni:

„Civil pályázat II. 2016.”

 1. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.
 1. A pályázati döntésről szóló értesítés: A pályázó szervezeteket a döntést követő 5 napon belül elektronikus formában értesíti az Önkormányzat. A pályázat nyertesei a http://nagykovacsi.hu honlapon közzétételre kerülnek.
 1. A támogatás folyósítása és elszámolása:

14.1. A pályázat elbírálását követően az Önkormányzat a pályázat nyertesével támogatási szerződést köt. 14.2. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2017. január 31. napjáig számol el. Az elszámolás tartalmazza a támogatással megvalósított cél megvalósításáról szóló szöveges beszámolót és a támogatási összeg felhasználását igazoló, a támogatott céllal összefüggő tárgyú, a szervezet nevére szóló, legkésőbb a 2016. december 31. napjáig keletkezett számlák hitelesített másolatát. (A pénzügyi elszámolás részletes követelményeit jelen pályázat melléklete tartalmazza.) 14.3. A támogatás terhére nem elszámolható költségek:

 1. a) más támogatási keretből (hazai költségvetési forrás vagy nem hazai forrás) már finanszírozott és elszámolt költségek,
 2. b) dohányáru, szeszesital,
 3. c) működési támogatás esetén ételről illetve éttermi kifizetésről, továbbá ruházati költség (ide nem értve a szervezet tevékenységéhez szükséges ruházatot, pl. mez, fellépőruha stb. költségei)

14.4 Azon szervezet, amely az elszámolási kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget és vele szemben az Önkormányzat jogszabályban meghatározott eljárást folytat le, az elszámolással érintett évet követő évben pénzbeli és nem pénzbeli támogatást nem kaphat. 14.5. Támogatott szervezetnek vállalnia kell, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein valamint az annak eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon a támogató megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozza, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatásával működik

 1. A támogatás felhasználásának ellenőrzése:
 2. 1. Az Önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolás elfogadásától számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását.

15.2. Támogató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megítélése szerint a benyújtott számla vagy gazdasági eseményt igazoló dokumentumban foglaltak nem a támogatott célhoz kapcsolódnak, akkor magyarázatot kérhet a támogatott-tól helyszíni ellenőrzést végezhet. Ezt követően támogató jogosult a számlát vagy gazdasági eseményt igazoló dokumentumot visszautasítani, illetve a támogatási szerződést felmondani, valamint egyéb jogkövetkezményt alkalmazni. 15.3. A pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a Támogatott köteles megőrizni és az ellenőrzésre nyitva álló időtartamon belül köteles lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen. A pályázattal kapcsolatos további információt a 06/26-389-127/104  telefonszámon, vagy a papp.ildiko@nagykovácsi.hu  email címen kaphatnak a pályázók.

 1. számú melléklet a pályázati kiíráshoz