Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti a

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot


•    a felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan (Bursa_palyazati_kiiras_A_2022), illetve
•    a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (Bursa_palyazati_kiiras_B_2022).

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege a csatolt dokumentumokban, valamint a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján olvasható.
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
 
A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), aláírva a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Kötelező mellékletek:
- A felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás (csak „A” típusú pályázat esetében!)
- Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat esetében!)
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. („A” és „B” típusú pályázat esetében!)
- Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és abból kinyomtatott pályázati adatlap