Behajtási engedély iránti kérelem

 

Az ügy rövid leírása

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete 2016. szeptember 22-i ülésén fogadta el a Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) számú rendeletet, melyet 2022. május 23-ai ülésén 11/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelettel módosított.

A rendeleti szabályozásban Nagykovácsi közigazgatási területére korlátozott forgalmú övezetek (zóna) kerültek kialakításra, 7,5 tonna, valamint 3,5 tonna össztömeg megjelöléssel.
Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben átruházott hatáskörben Nagykovácsi Nagyközség polgármestere jár el. Az engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A behajtási engedély rendszám(ok)hoz kötve a kérelemben meghatározott napon a korlátozott forgalmú övezet (zóna) területére történő be- és kihajtásra, illetve kizárólag Nagykovácsi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező cégek estében 1 éves időtartamra adható ki.

Az engedély kiadása iránti kérelmet formanyomtatványon az engedély igénybevételét megelőző 3 munkanappal lehet benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

Az engedély kiadása iránti kérelmet egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellett a jármű tulajdonosa, üzemben tartója, valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy (a továbbiakban: Kérelmező) nyújthat be.

Milyen adatokat kell megadni?

Gazdasági társaságok esetében: Igénylő neve, címe, telefonszáma, bankszámla száma, számlavezető fiók neve, cégjegyzékszáma, adóigazgatási azonosító száma, aláírásra jogosult neve, gépkocsi rendszáma, össztömege (F.1).

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:

Igénylő neve, lakcíme, születési hely és idő, személyi ig. szám, anyja neve, adóigazgatási azonosító száma, vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, gépkocsi rendszáma(i), össztömege(i).

A közút-használat időtartama: 20….... év ………..hó ……...naptól  20..….. év ……….hó ………napig

A behajtás úticélja, szállítandó anyag.

Milyen iratok szükségesek?

  • kitöltött kérelem nyomtatvány
  • forgalmi engedély másolata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az engedélyezési eljárás illeték- és díjmentes, azonban engedély hiányában a közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Ügyintézés határideje:

A kérelmet az engedély igénybevételét megelőző 3 munkanappal kell benyújtani.

E-mail cím: igazgatas@nagykovacsi.hu

Jogorvoslati lehetőség:

A Polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 1988. évi I. törvény a közút kezeléséről
  • A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI.22.) KHEM rendelet

 

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.