Jogszabályi háttér

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. r. 7/A. § (1)-(11) bekezdése képezi jogalapját a hatósági bizonyítvány kiállításának. A hatósági eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései irányadóak.

 

Az eljárás ismertetése

A Korm. r. 7/A § (1) bekezdés értelmében ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ( továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

 

Az ügyintézés menete, szükséges okiratok

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez formanyomtatványt kell használni, melyet a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy a tájékoztató szöveg alatti csatolmányban érhetnek el.

Az eljáró jegyző a helyszíni szemlével ellenőrzött, ténylegesen kialakult állapotot igazolja, és a jogszerű használatot vélelmezi. A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány kizárólag családi fogyasztó közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevétele céljából használható fel, a lakás rendeltetési egységek számának módosítására jogalapot nem biztosít.

A lakossági fogyasztó ugyanakkor a büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával nyújtja be a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltatóhoz, így javasoljuk, hogy a kérelem benyújtása, és a lakás rendeltetési egység szám kérelemben történő megjelölése előtt, az lakás OTÉK 105. §-ában meghatározott fogalmát vegyék figyelembe.

Ha az egyetemes szolgáltató észleli, hogy a lakás rendeltetési egység szám nem felel meg a hatósági bizonyítványban foglaltaknak, a jegyzőnél hatósági ellenőrzés lefolytatását kezdeményezi, illetve közvetlenül hatósági ellenőrzés lefolytatására jogosult a felügyeleti szervként eljáró építésügyi hatóság.

Amennyiben a hatósági ellenőrzés eredményként a hatósági bizonyítványban foglaltaknál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el a felhasználóval.

 

Az ügyintézés ideje és díja

 8 nap, illetékmentes

Jogorvoslat

Az hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyben, a Korm. r. 7/A. § (4) bekezdése alapján, nincs helye fellebbezésnek. Az kérelmező a véglegessé vált döntéssel szemben közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert lehet indítani keresetlevél benyújtásával a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budapest Környéki Törvényszéknek címezve. A keresetlevelet az elsőfokon eljárt Nagykovácsi Nagyközség Polgármesteri Hivatalnál 3 példányban kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában nyújthatja be.

A közigazgatási per illetéke 30.000, Ft.

 

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.