Nagykovácsi Nagyközség településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 38.§ szerinti véleményezési szakasza 2019.

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata elkészíttette „új” településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv), valamint - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, a korábban megküldött tematika alapján - ehhez tartozóan a Környezeti értékelést, valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmányt.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38.§ (2) értelmében – az arra jogosult szervek és partnerek véleményezése érdekében – elérhetővé tesszük a Kormányrendelet 3. melléklete szerint elkészült alátámasztó munkarészeket, valamint a településrendezési eszközök 4. és 5. melléklet szerinti, jóváhagyandó munkarészeit.

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 1.melléklete szerinti Megalapozó vizsgálat Nagykovácsi Nagyközség Településfejlesztési koncepciójának államigazgatási egyeztetéséhez már előzőleg elkészült, ezért tárgyi tervdokumentáció azt alapul véve készült.

A terv kidolgozása és bemutatása mind a jelenleg (2019. III.15ig) hatályos Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) törvénynek, mind az ezeket tartalmazó új jogszabály, a 2018. decemberben elfogadásra került és 2019. III. 16tól hatályossá váló „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek megfelelően, a jogszabályi tartalmi követelmények szerint történt. A jóváhagyás – értelemszerűen – az akkor hatályos törvény szerint történik majd.

 

Nagykovácsi, 2019.02.05.

                                                                                                     Kiszelné Mohos Katalin
                                                                                                             
 polgármester