Jogszabály: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988 (IV.24.) MT rendelet, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet

Fontos tudnivalók:

A közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges bármely, a közutat érintő, nem közlekedési célú tevékenység, esetén.

Közútkezelői hozzájárulás megkérése szükséges az alábbi (leggyakoribb) esetekben:

  • közutat érintő közműbekötések, közműépítések, nyomvonal jellegű építmények elhelyezése, a közutat érintő építési munkák, burkolatbontási munkálatok,
  • útcsatlakozás, gépkocsibejáró létesítése

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 19/1994. (V.31.) KHVM rendeletnek megfelelően 1 példányban kell benyújtani.

Benyújtandó kérelem tartalma:

  • Az igénybevétel helye, célja
  • Az elfoglalni kívánt terület nagysága
  • Az igénybevétel időpontja
  • A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy
  •  Az igénybevételt feltüntető terv, helyszínrajz, műszaki leírás
  •  Az igénybevétel miatt szükséges forgalom szabályozás, korlátozás, forgalomelterelés terve

 

A közterület megbontásával járó munkálatok megkezdése előtt 15 nappal munkakezdési hozzájárulást kell kérni.

Az eljárás illetékmentes, de útigénybevételi díj Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő. Az igénybevételi díjat a munkakezdési hozzájárulás kiadása előtt meg kell fizetni.

 

A benyújtott iratok alapján a közút kezelője engedélyezi, vagy megtiltja az út, járda, zöldfelület használatát, rendelkezik a használat befejezését követő helyreállítás módjáról. A hozzájárulásban foglaltak kötelező erejűek, attól eltérni nem lehet.

Ha a közterületet nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelme alapján – az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi.

 

Ügyintézési határidő: 21 nap

Ügyintézés helye:  Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály

1094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

Ügyintéző neve, elérhetőségei:    

Ludányi Csaba 

tel: 06-30/352-7404

email: ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu

Karajzné Illinger Enikő

tel.: 30/213-2367

email: illinger.eniko@nagykovácsi.hu

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.