Zenés, táncos rendezvény engedélyezése

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Az eljárás kérelemre indul. Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható!

A 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet hatálya kiterjed: az olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet

 • 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben, építményen tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van, illetőleg amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható, vagy
 • a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

A kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújthatja be.

A kérelem adattartalma tételesen :

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges adatokat (cím, helyrajzi szám), továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
 • a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
 • a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
 • a biztonsági tervet,
 • amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
 • az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.
 • Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője).

Csatolandó mellékletek:

 • vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;
 • gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt;
 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét (bérleti szerződés stb.);
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében a használat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb., a tulajdoni lap kivételével);
 • képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

A rendezvénytartási engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti település jegyzője adja ki.

Az ügyintézési határidő: 20 nap.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

Az eljárásért 3.000,- Ft eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelem lapra ragasztani.

Az eljáró szakhatóságok eljárási illetéke:

 • a népegészségügyi szakhatósági eljárásért 3.000-, Ft-t kell leróni külön íven, illetékbélyeg formájában
 • a tűzvédelmi szakhatósági eljárási díja 13.000.- Ft (a fizetés módja: 10023002-00319566-00000000 számú fizetési számlára átutalással)
 • az építéshatósági szakhatósági eljárási díja – mely kizárólag akkor fizetendő, ha a rendezvény építményben lesz megtartva – 20.000,- Ft (a fizetés módja: 11784009-15735777 számú fizetési számlára átutalással)

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, amelyet a Pest Megyei Kormányhivatalnak címezve, a jegyzőhöz kell benyújtani. A fellebbezés illetékköteles, az illetéket 5000 Ft értékű illetékbélyeggel a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni.

Jogszabályok

 • 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.