Vásárok, piacok és bevásárló-központok bejelentése

 

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

A vásár rendezését, piac tartását a piac helye szerint illetékes jegyző – az üzemeltető kérelmére - engedélyezi.

A kérelemben meg kell jelölni:

  • a fenntartó, és az üzemeltető adatait,
  • a vásár, piac elnevezését, jellegét, címét, a kijelölt területet,
  • a vásár, piac tartásának időpontját, időtartamát, napi/heti nyitvatartási idejét, működési rendjét,

Az eljárás Illetéke: 3.000 Ft bélyegilletékben.

Ügyintézési határidő: 15 nap

A fenntartónak a helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentésének adattartalmát a jogszabály 4/B § (2) bekezdése tartalmazza.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a csatolmányból letölthető, vagy hivatalunkban személyesen átvehető.

A jegyző a helyi termelői piacot – amennyiben a nyilvántartásba vételre vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak - nyilvántartásba veszi és nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A bejelentés másolata a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldésre kerül:

a) a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak,

c) az illetékes rendőrkapitányságnak és

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Az engedély adataiban bekövetkezett változást a fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni.

Fontos tudni:

A vásár, a piac, illetve a bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét is.

A vásár, illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni, valamint köteles a kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész nyilvántartást vezetni.

Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitvatartási ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszerű intézkedés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

Az üzemeltető a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beékezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni.

Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik. 

Jogszabályok:

A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló, módosított 2009. évi LXXVI. törvény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.