Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezése

 

A telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában végezhető.

A működési engedély kiadásának feltétele:

A Kr. 1. melléklet B) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le az adott engedélyköteles ipari tevékenység tekintetében.

Ennek során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén ipari tevékenységet folytatókról és működő telepekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi az üzemeltetőt és az általa folytatott engedélyköteles ipari tevékenységet.

A kérelem benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, illetve eljuttatható postai úton.

A kérelem adattartalma:

 • az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
 • a telep tulajdonosa
 • a telep címe, helyrajzi száma
 • a telep használatának jogcíme
 • a telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
 • a telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
 • egyéb nyilatkozatok
 • Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője), a kérelmező aláírása (bélyegzője)

 

Csatolandó okiratok

 • a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen melléklet II. pont 3. alpont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

Az ipari szolgáltató tevékenységek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a telep helye szerinti település jegyzője rendelkezik hatáskörrel.

Az eljárás menete:

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően 8 napon belül értesíti az ügyfeleket, valamint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. Az eljárás során ügyfél a kérelmező, továbbá eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül. A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság. Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap: a kérelmező, a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján hozott, a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli az ügyfelekkel, valamint az eljárásban közreműködött hatóságokkal.

A jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi.

Illetékesség: a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője.

Igazgatási szolgáltatási díj:

A BM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban: 5.000,- Ft

A díjat a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 11600006 00000000 52869031 számú fizetési számlára kell befizetni átutalással.

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja (az átutalás tényét a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges):

Népegészségügyi eljárási illeték:  19.400,- Ft

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya számlára átutalással: 23.000-, Ft

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fizetési számlára átutalással: 13.000-, Ft

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 10023002-00302216-00000000 számú fizetési számlára átutalással: 26.000,- Ft

Ügyintézési határidő: 21 nap

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

A működési engedély kiadása iránt indult eljárásban keletkezett döntések ellen a Ket. előírásai alapján Pest Megyei Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke a BM rendelet értelmében 6.000 Ft.

Jogszabályok:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.