Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.

A szálláshely szolgáltatásnak – az adott szálláshely típustól függően - folyamatosan meg kell felelnie a Korm.r. 4. §-ában, valamint a Korm.r. 1. számú mellékletében foglalt követelményeknek.

Szálláshelytípusok:

 • Szálloda
 • Panzió
 • Kemping,
 • Üdülőház,
 • Közösségi szálláshely
 • Egyéb szálláshely

Egy szálláshelyre csak egy típusú engedély adható!

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetés bejelentését, illetve a tevékenységének nyilvántartásba vételét követően, az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Az eljárás Illetéke: 3.000 Ft bélyegilletékben.

A bejelentés megtételéhez szükséges nyomtatvány a csatolmányból letölthető.

Csatolandó dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
 • helyszínrajz,
 • cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé,
 • aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás

A szálláshely-üzemeltetés bejelentésével együtt kell benyújtani – amennyiben ilyen jellegű tevékenységet is folytat a szolgáltató – a bejelentéshez kötött, vagy működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása iránti kérelmet és/vagy bejelentést.

Ezen eljárások lefolytatásáért fizetendő illetékeket, díjakat is külön meg kell fizetni.

Adatváltozást, illetve a tevékenység megszüntetését (az engedély, igazolás leadásával együtt) a hivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, ennek elmulasztása bírságot von maga után.

A szálláshelyekről hatóságunk nyilvántartást vezet, mely letölthető a csatolmányból.

Jogszabályok:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.