Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység

 

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni. A tevékenységet kizárólag jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni. A jegyző - a kereskedő kérelmére - a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából – hivatalból - keresi meg az érintett szakhatóságokat. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely nyilvános.

Illetékességi terület: Nagykovácsi közigazgatási területén lévő, illetve létesítendő üzletek

Üzletköteles termékek, amelyek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;

2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

6. nem veszélyes hulladék;

7. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A kérelem kötelező tartalma: A kérelmet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

  • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
  • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Az üzletbe kötelezően előírt vásárlók könyvét – tekintettel arra, hogy a bejelentésben annak adatait rögzíteni kell és a vásárlók könyvét hitelesítjük - a kereskedő feltétlenül hozza magával.

Ügyintézési határidő: 21 nap

A kérelem benyújtásának módja:

személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),

személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben), valamint

postai úton.

A kérelem nyomtatvány a csatolmányból letölthető, vagy irodánkon személyesen átvehető. A kitöltés során célszerű ügyintézőink segítségét igénybe venni.

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít.

A jogszabály által előírt adattartalommal vezetett nyilvántartást a hivatal honlapján valamint az országos nyilvántartást vezető Zala Megyei Kormányhivatal honlapján kötelezően közzé kell tenni.

A kereskedő köteles a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül, illetve a kereskedelmi tevékenység megszüntetését – működési engedély esetében a működési engedély igazolás leadásával egyidejűleg – a megszűnést követő nyolc napon belül a Hatósági Iroda Hatósági Csoportjának bejelenteni.

Az eljárás Illetékmentes.

Az eljárásban résztvevő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjait (Népegészségügy, stb.) is meg kell fizetni. A díjakról, illetve a számlaszámokról ügyintézőink, vagy az érintett szakhatóságok adnak tájékoztatást.

Jogszabályok:

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,

186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.