Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység engedélyezése

 

A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a szakhatóságoknak, amelyek – amennyiben a forgalmazott termékkörök feladat- és hatáskörüket érinti - 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a jogszabály által előírt adattartalommal nyilvántartást vezet, mely a hivatal honlapján, valamint az országos nyilvántartást vezető Zala Megyei Kormányhivatal honlapján kötelezően közzé kell tenni.

 

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység a jegyző által történt nyilvántartásba vétel hiányában nem kezdhető meg.

 

Illetékesség:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, esetében: Nagykovácsi közigazgatási területén végzett kereskedelmi tevékenységek.

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a Nagykovácsi székhellyel rendelkező vállalkozások.

A kérelem benyújtásának módja:

  • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
  • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben), valamint
  • postai úton.

A kérelem nyomtatvány a csatolmányból letölthető, vagy irodánkon személyesen átvehető. A kitöltés során célszerű ügyintézőink segítségét igénybe venni.

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a bejelentés alapján forgalmazható termékköröket. 

 

A kérelemhez csatolni kell:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kereskedelmi tevékenység folytatását bejelentő – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
  • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kereskedelmi tevékenységet bejelentő, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Az üzletbe kötelezően előírt vásárlók könyvét – tekintettel arra, hogy a bejelentésben annak adatait rögzíteni kell és a vásárlók könyvét hitelesítjük - a kereskedő feltétlenül hozza magával.

 

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását, valamint az üzlet megszűnését megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Az eljárás Illetéke: 3.000 Ft bélyegilletékben.

 

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít.

 

Jogszabályok:

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,

186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.