Bejelentés-köteles ipari tevékenység engedélyezése

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (Kr.) 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles bejelenteni az általa folytatott a Kr. 1. melléklete szerinti ipari szolgáltató tevékenységét a jegyzőhöz.

A bejelentés alapján a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző hiánytalan és a fenti követelménynek megfelelő bejelentés alapján az illetékességi területén ipari szolgáltató tevékenységet folytatókról és ipari telepekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi az üzemeltetőt és az általa folytatott ipari tevékenységet.

A kérelem benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, illetve eljuttatható postai úton.

A kérelem adattartalma:

 • az ipari tevékenység végzőjének adatai
 • az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
 • a telep tulajdonosa
 • a telep címe, helyrajzi száma
 • a telep használatának jogcíme
 • a telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
 • a telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
 • egyéb nyilatkozatok
 • Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

Csatolandó okiratok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

Az ipari szolgáltató tevékenységek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a telep helye szerinti település jegyzője rendelkezik hatáskörrel.

A tevékenység a bejelentés megtételével megkezdhető.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás:

Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően a jegyző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és interneten közzéteszi.

A nyilvántartásba vételről értesül a kérelmező, az illetékes szakhatóságok, az illetékes munkaügyi és munkavédelmi hatóság és az illetékes rendőrhatóság. A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:

Nincs, tekintettel arra, hogy a bejelentés elbírálása után annak közvetlenül vagy elutasítására, vagy elfogadására (és így a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételére) kerül sor.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy

ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről az üzemeltetőt. Tekintettel arra, hogy ez nem döntés – hiszen a nyilvántartásba vétel feltétele kizárólag az, hogy a Kr-ben felsorolt adatokat a bejelentés helyesen tartalmazza –, nincs lehetőség hiánypótlásra, illetve nem lehet ellene fellebbezést sem benyújtani.

A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános,

Jogszabályok:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.