Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 31-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló új önkormányzati rendeletet. Felhívjuk a támogatásban jelenleg részesülők, a támogatást kérők, valamint a jelzőrendszer tagjainak figyelmét, hogy az elfogadott jogszabály 2016. április 5-én lép hatályba, ezért az ezt követően beadott kérelmekre már az új rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárási szabályok tekintetében a rendelet rögzítette a támogatási kérelmekhez benyújtandó kötelező mellékleteket, a jövedelem igazolásra szolgáló dokumentumokat is. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert az eljárási határidők rövidülése miatt a hiányosan beadott kérelmeknek nem tudunk eleget tenni! Olvassák tehát figyelmesen, mi mindenre lesz szükség! Röviden az egyes támogatási formák változásairól: A rendelkezés egységesítette a fűtési és közüzemi támogatás feltételrendszerét, a korábbi fűtési támogatás szigorított feltételeit törölte. A támogatási összeg változatlan maradt, míg az egy főre eső jövedelemhatár 57.000 forintról 71.250 Ft-ra, a fűtési támogatásnál pedig az egyedülálló személyek esetében 114.000 Ft-ra emelkedett. Az ápolási támogatásnál technikai jellegű kiegészítés történt: az ápolt személy halála esetén járó ápolási támogatás a gondozott személyek halálát követő 2. hónapig jár. Az idősebb korosztály részére könnyebbé kívántuk tenni az elérhető gyógyszertámogatást. Az orvos által igazolt gyógyszerköltségek – de legfeljebb 10.000 Ft – támogatására jogosult minden olyan 70 év alatti kérelmező, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, egyedülálló személy esetén pedig a 99.750 Ft-ot. A 70 év feletti kérelmezők esetében a jövedelemhatár 142.500 Ft-ra emelkedett. A rendkívüli települési támogatás esetében az egy naptári évben adható összeg 100 ezerről 150 ezer Ft-ra emelkedett, ezen felül a jogosultsági feltételrendszer is differenciáltabbá vált. A szabályozás alapján az egyedülálló, a gyermekét egyedül nevelő szülő, a tartósan beteg gyermeket nevelő szülő és a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő részére magasabb, tehát 85.500 Ft-os jövedelemhatár mellett is adható támogatás. Az elhunyt személy temettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás maximum 150.000 Ft összegben nyújtható annak, aki az elhunyt temetéséről gondoskodott, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft összeget. A rendkívüli települési támogatás a jelzőrendszer tagjainak jelzésére hivatalból is megállapítható. A jelzőrendszer tagjai: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, nevelési-oktatási intézmény, a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet, rendőrség, háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, valamint a polgármester. A hivatalból indított eljárásban a jogosult jövedelmét nem kell vizsgálni. Újdonság, hogy a rendelet hatálybalépését követően a karácsonyi ünnepek előtt természetben nyújtott támogatás mellett megjelent a húsvéti időszakban adható 10.000 Ft nagyságrendű támogatás is. Az Önkormányzat a babakelengye támogatást szélesebb körben tette elérhetővé azáltal, hogy az egy főre jutó jövedelemhatárt 142.500 Ft-ra emelte, valamint a korábban 40.000 Ft összegű támogatást 60.000,- Ft-ra növelte. A gyermekétkeztetési díjkedvezménynél a többi támogatási formához igazodóan az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-os mértékre történő emelésével a jövedelem határ 71.250 Ft összegre módosult. A táboroztatási támogatásként alapesetben 15.000 Ft/gyermek/tábor adható, ha a családban az egy főre eső jövedelemhatár nem haladja meg a 85.500 Ft-ot. Ennél magasabb összegű juttatás adható az egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő szülőknek, a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személyeknek, valamint a 3 vagy több gyermeket nevelő családoknak, akiknél a jövedelemhatár 99.750 Ft összegre emelkedett. A kérelemhez csatolni kell a táboroztató igazolásával ellátott tábori jelentkezési lap másolatát.