BURSA 2019 FELHÍVÁS

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti a

Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  • a felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan (BURSA 2019-A), illetve
  • a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA 2019-B).

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege a település honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján olvasható.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 13.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), aláírva Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Kötelező mellékletek:

- A felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás (csak „A” típusú pályázat esetében!)

- Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat esetében!)

- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. („A” és „B” típusú pályázat esetében!)

- Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és abból kinyomtatott pályázati adatlap

A Bursa-2019-A és a Bursa-2019-B felhívás teljes szövege a csatolt mellékletből letölthető.