BEIRATKOZÁS A KISPATAK ÓVODA 2019/2020 NEVELÉSI ÉVÉRE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagykovácsi Kispatak Óvodába a 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2019. május 13-17.

HÉTFŐ: 8. 00 – 16. 00

KEDD- SZERDA 8. 00 – 18 00

CSÜTÖRTÖK: 8. 00 – 16. 00

PÉNTEK: 8. 00 – 14. 00

Az óvodai jelentkezés helye az intézmény székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.

Az óvoda felvételi körzete: Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • Az óvodába jelentkezéshez mindkét szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése szükséges, kivéve, ha a szülő „Jelentkezési lap” kitöltésével jelzi szándékát a gyermek óvodai beiratkozásával kapcsolatban. A jelentkezési lapot mindkét szülő/gondviselő kézjegyével ellátva kell a beiratkozás során átadni/bemutatni. Ebben az esetben a beiratkozás során elég az egyik szülő/gondviselő jelenléte.

A jelentkezési lap az intézmény honlapjáról letölthető, vagy személyesen átvehető az óvodaépületekben.

Tájékoztatásul idézzük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ide vonatkozó paragrafusát az óvodai felvételről:

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.

(4) A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

(5) A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

 

A beiratkozás helyszínén további információt nyújt Szabó Orsolya intézményvezető