Z-206/2015. (XII. 17.)

Döntés Cseh Tibor jogi képviselője útján előterjesztett egyezségi ajánlatáról

MELLÉKLET

Z-205/2015. (XII. 17.)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei és Fővárosi Szervezetének PE-01128//2014. számú állásfoglalásával kapcsolatos kifogás

Z-204/2015. (XII. 17.)

Döntés a Nagykovácsi, Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan hasznosításáról

203/2015. (XII. 17.)

Közbenső döntések a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat módosítása c. tervvel kapcsolatos eljárásban.

202/2015. (XII. 17.)

Döntés Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2015.

201/2015. (XII. 17.)

Javaslat a Budakörnyéki Natúrparkhoz való csatlakozásra

200/2015. (XII. 17.)

Javaslat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

199/2015. (XII. 17.)

A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

198/2015. (XII. 17.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének elfogadásáról

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkaterve

197/2015. (XII. 17.)

Könyvvizsgáló szerződés meghosszabbítása

196/2015. (XII. 17.)

Döntés 2016. évi likvidhitel-keret igénybevételéről

195/2015. (XII. 17.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazása

194/2015. (XII. 17.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzata

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Vezetői javadalmazási szabályzata

193/2015. (XII. 17.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása

192/2015. (XII. 17.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladatellátási, támogatási szerződés

191/2015. (XII. 17.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás és vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

190/2015. (XII. 17.)

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

189/2015. (XII. 17.)

Döntés a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, továbbá a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)

188/2015. (XII. 17.)

A Képviselő-testület 2015. december 17-én megtartott munkaterv szerinti ülésének napirendje

187/2015. (Xl. 19.)

Döntés a „Belterületi utak hó- és síkosságmentesítése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

186/2015. (Xl. 19.)

A Képviselő-testület 2015. november 30-án megtartott rendkívüli ülésének napirendje

Z-185/2015. (Xl. 19.)

Döntés a 2094 Nagykovácsi 4692 helyrajzi számú, (kivett gazdasági épület, udvar 1516m2) ingatlan megvásárlásáról a „Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése című KEOP 1.2.0/09-11-2013-0015 számú projekt" keretén belül.

Z-184/2015. (Xl. 19.)

A Képviselő-testület 2015. november 24-én megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendje

Z-183/2015. (Xl. 19.)

Döntés a polgármester jutalmazásáról

Z-182/2015. (Xl. 19.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2016. évi fordulójának elbírálása

Z-181/2015. (Xl. 19.)

Döntés telekhatár rendezésről az önkormányzati tulajdonú 4682/5 hrsz-ú és a korábbi döntések alapján magántulajdonba kerülő 1001/3 és 4682/4 hrsz-ú ingatlanok között.

Z-180/2015. (Xl. 19.)

A Nagykovácsi Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése

Z-179/2015. (Xl. 19.)

A Nagykovácsi Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése

178/2015. (Xl. 19.)

A Nagykovácsi Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése

177/2015. (Xl. 19.)

Döntés önrész biztosításáról vis maior pályázat beadásához, valamint a szükséges nyilatkozatokról

176/2015. (Xl. 19.)

A Képviselő-testület 184/2012. (XII. 13.) számú határozatának felülvizsgálata

175/2015. (Xl. 19.)

Döntés a tornaterem bérleti díjának csökkentéséről

174/2015. (Xl. 19.)

Döntés dr. Jakab Erika gyermekorvos kérelme tárgyában

173/2015. (Xl. 19.)

Döntés állami tulajdonú ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezésről

172/2015. (Xl. 19.)

Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról

171/2015. (Xl. 19.)

Döntés Pest Megye Önkormányzata kezdeményezéséhez való csatlakozáshoz

170/2015. (Xl. 19.)

A Kispatak Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának Módosítása

169/2015. (Xl. 19.)

A Kispatak óvoda Alapító Okiratának módosítása

1. MELLÉKLET       2. MELLÉKLET

168/2015. (Xl. 19.)

Döntés a Nagykovácsi Temető VI. parcellájának (temetési helyeinek) megszüntetéséről és Kegyeleti Emlékhely létrehozásáról

167/2015. (Xl. 19.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2015. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről

166/2015. (Xl. 19.)

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló 162/2015.(X. 22.) számú határozat módosításáról

165/2015. (Xl. 19.)

A Képviselő-testület 2015. november 19-én megtartott munkaterv szerinti ülésének napirendje

Z-164/2015. (X. 22.)

A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása

163/2015. (X. 22.)

Döntés az „Önrész biztosításáról vis maior pályázat beadásához, valamint a szükséges nyilatkozatokról" című 141/2015. (IX. 17.) számú határozat módosításáról

162/2015. (X. 22.)

Döntés testvérvárosi kapcsolatokról

161/2015. (X. 22.)

Döntés a 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról

160/2015. (X. 22.)

Döntés a Nagykovácsi Sport Egyesület támogatásáról

159/2015. (X. 22.)

Döntés az „Általános Iskola külső sportpálya használatával kapcsolatos szabályok, használati díjának elfogadása" című 128/2013 (VI. 20.) határozat módosításáról

158/2015. (X. 22.)

Döntés az „Iskolai kültéri sportpálya lefedése" kérdésében

157/2015. (X. 22.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2015/2016. nevelési év munkatervének jóváhagyása

156/2015. (X. 22.)

Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza - Páty támogatásáról

155/2015. (X. 22.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása

154/2015. (X. 22.)

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés felülvizsgálata

153/2015. (X. 22.)

A Képviselő-testület 2015. október 22-én megtartott munkaterv szerinti ülésének napirendje

148/2015. (IX. 17.)

Javaslat a Nagykovácsi Általános Iskola sportpályája befedésének előkészítésére

147/2015. (IX. 17.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

146/2015. (IX. 17.)

Javaslat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

145/2015. (IX. 17.)

Javaslat a Pilisi Medence Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Egyesülethez (rövid nevén Pilisi KÖTET Egyesület) való csatlakozáshoz

144/2015. (IX. 17.)

Nagykovácsi Víziközmü Kft. végelszámolásával összefüggő tulajdonosi döntések

143/2015. (IX. 17.)

Döntés pályázat benyújtásáról: „MLSZ Országos Pályaépítési Program - Pályázat műfüves focipálya építésére"

142/2015. (IX. 17.)

Döntés a Nagykovácsi sportpálya és konténeröltöző bérleti díjának mértékéről

141/2015. (IX. 17.)

Döntés önrész biztosításáról vis maior pályázat beadásához, valamint a szükséges nyilatkozatokról

140/2015. (IX. 17.)

Döntés a Local Agenda 21, „Nagykovácsi Nagyközség fenntartható fej lődésének helyi programjának" elfogadásáról

139/2015. (IX. 17.)

Döntés a Kispatak Óvoda helyiségeinek bérleti díjáról

138/2015. (IX. 17.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2014-2015. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

137/2015. (IX. 17.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Z-130- 131/2015. (VIII. 27.), a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. működésének racionalizálására meghozott határozatával kapcsolatos döntések IV.

136/2015. (IX. 17.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Z-130- 131/2015. (VIII. 27.), a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. működésének racionalizálására meghozott határozatával kapcsolatos döntések Ill.

135/2015. (IX. 17.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Z-130- 131/2015. (VIII. 27.), a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. működésének racionalizálására meghozott határozatával kapcsolatos döntések II.

134/2015. (IX. 17.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Z-130- 131/2015. (VIII. 27.), a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. működésének racionalizálására meghozott határozatával kapcsolatos döntések 1.

133/2015. (IX. 17.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tájékoztatója a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

132/2015. (IX. 17.)

A Képviselő-testület 2015. szeptember 17-én megtartott munkaterv szerinti ülésének napirendje

Z-131/2015. (VIII. 27.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységének racionalizálásáról II.

Z-130/2015. (VIII. 27.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységének racionalizálásáról I.

129/2015. (VIII. 27.)

Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2015. 07.03. napján 11370/2015. iktatószámon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

128/2015. (VIII. 27.)

A Képviselő-testület 2015. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

Z-127/2015. (VII. 27.)

2094 Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések

Z-126/2015. (VII. 27.)

A Kispatak Óvoda intézményvezetői beosztásával kapcsolatos döntések

Z-125/2015. (VII. 27.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. taggyűlésén képviselt álláspontról

Z-124/2015. (VII. 27.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. Felügyelő Bizottságába tagok jelöléséről

123/2015. (VII. 27.)

Döntés Mesekönyvmegálló létesítéséről

122/2015. (VII. 27.)

Mesekönyv pályázat sikertelenségének megállapítása

121/2015. (VII. 27.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség közvilágítási hálózatának korszerűsítése keretében többlet világítótestek felszereléséről.

120/2015. (VII. 27.) A Képviselő-testület 2015. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

118/2015. (VII. 07.)

Állami víz-és csatornatámogatási igény bejelentése a 2015. évre vonatkozóan 

118/2015. (VII. 07.)

A Képviselő-testület 2015. július 07-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje 

Z-117/2015. (VI. 29.)

Döntés a 2094 Nagykovácsi, Rozmaring utcai 930/5 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről

Z-116/2015. (VI. 29.)

Döntés a Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (1699 m2, beépítetlen terület) értékesítéséről

115/2015. (VI. 29.)

Döntés a 2094 Nagykovácsi 4420/115 helyrajzi számú, természetben a Kaszáló u. 12-14. szám alatt lévő ingatlan orvosi rendelő számára kialakított helyiségcsoportról

114/2015. (VI. 29.)

Döntés önrész biztosításáról Vis maior pályázat beadásához, valamint a szükséges nyilatkozatokról

113/2015. (VI. 29.)

A település közterületén a szilárd és murvaborítású utak javítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról és nyertes pályázatának kiválasztásáról.

112/2015. (VI. 29.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 29-i rendkívüli ülésének napirendje

104/2015. (VI. 25.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciójáról

103/2015. (VI. 25.)

A Képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli ülésének napirendje

102/2015. (VI. 08.)

A Nemzetgazdasági Minisztérium által „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról (Pályázati alcél: „Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése új konyha létesítésével”, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése) szóló 77/2015. (V.21.) képviselő-testületi határozat módosítása

101/2015. (VI. 08.)

A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának kiírása

100/2015. (VI. 08.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 8-i rendkívüli ülésének napirendje

99/2015. (VI. 01.)

Döntés 2094 Nagykovácsi, Rozmaring utca 4-6. (930/1, 930/2, 930/3 és 930/4 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlanok értékesítéséről

98/2015. (VI. 01.)

Döntés a Képviselő-testület 29/2015. (II. 19.) számú határozatának visszavonásáról

97/2015. (VI. 01.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pozíciójára vonatkozó pályázati eljárás eredményéről

96/2015. (VI. 01.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: ,,Óvodai,iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása"

95/2015. (VI. 01.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: ,,Belterületi utak, járdák, hidak felújítása"

94/2015. (VI. 01.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: ,,Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" 

93/2015. (VI. 01.)

Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: ,,Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása", ,,Belterületi utak, járdák, hidak felújítása", ,,Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása"

Z-88-92/2015. (V. 21.)

A Nagykovácsi Általános iskola intézményvezetői pályázatainak véleményezése

Z-87/2015. (V. 21.)

Elvi döntés a túlkerített ingatlanok tulajdonosai által vételár elengedés vagy csökkentés tárgyában benyújtott kérelmek elbírálásáról

Z-86/2015. (V. 21.)

Döntés túlkerítés tárgyában benyújtott kérelemről

85/2015. (V. 21.)

Döntés a Képviselő-testület 2015. év II. félévi munka- és üléstervéről

84/2015. (V. 21.)

A Tisza István kör kezdeményezése rovás feliratos helységnévtábla állítására

83/2015. (V. 21.)

Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról

82/2015. (V. 21.)

Döntés a kárpátaljai Kisszelmenc/Palágykomoróc települések önhibáján kívül kialakult nehéz helyzete miatt anyagi támogatás nyújtásáról

81/2015. (V. 21.)

A Nagykovácsi Általános Iskola által szervezett nyári Öko Tábor támogatása

80/2015. (V. 21.)

Döntés a Zsigmond Dentál Fogászati Kft. helyiségbérleti díjáról

79/2015. (V. 21.)

Döntés az Egészségügyi és szociális bizottság módosító indítványáról a Zsigmond Dentál Fogászati Kft. helyiségbérleti díjával kapcsolatban

78/2015. (V. 21.)

Döntés dr. Zsigmond Lívia és dr. Jani Ágnes (Zsigmond Dentál Kft.) feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról

77/2015. (V. 21.)

Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium által „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése új konyha létesítésével”, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése.

76/2015. (V. 21.)

Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan

75/2015. (V. 21.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2014. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

74/2015. (V. 21.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi pénzügyi beszámoló

73/2015. (V. 21.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésének napirendje

72/2015. (V.8.)

Döntés a „Nagykovácsi Nagyközség közvilágítási hálózatának korszerűsítése" (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0075 azonosítási számú pályázat keretében)tárgyában megindított Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes pályázatának kiválasztásáról

71/2015. (V.8.)

Döntés a „Nagykovácsi Nagyközség közvilágítási hálózatának korszerűsítése" (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0075 azonosítási számú pályázat keretében) tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás többletköltségének biztosításáról

z 69/2015. (IV.23.)

Döntés túlkerítés tárgyában benyújtott kérelemről

z 68/2015. (IV.23.)

Döntés a Nagykovácsi Gémeskút utca 1718/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (1699 m2 , beépítetlen terület) értékesítéséről

z 67/2015. (IV.23.)

Döntés Szabályozási Terv megrendeléséről a Nagykovácsi Teleki-Tisza kastély ingatlanjaira (Hrsz:307 és 919/1), a Magyar Cserkész Szövetség általi fejlesztések megvalósítása érdekében.

66/2015. (IV.23.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 2015. évben kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról

65/2015. (IV.23.)

Döntés az egyházak támogatásáról

64/2015. (IV.23.)

Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében kialakítandó Budakeszi Járási Mentési Pont támogatásáról

63/2015. (IV.23.)

Döntés a központi háziorvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás felmondásáról és közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítéséről

62/2015. (IV.23.)

Döntés előzetes szándéknyilatkozatról a Virágos sétány és a Lombos utca csatlakozásánál lévő, hrsz: 4682/5, 709 m2 területű önkormányzati ingatlan park létesítése céljából történő, határozatlan idejű használatba adásáról

61/2015. (IV.23.)

Döntés Nagykovácsi külterület 0150 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan tekintetében állami tulajdon ingyenes átadásának kezdeményezéséről

60/2015. (IV.23.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközművek Magyar Állam részére ingyenes tulajdonba adásáról

59/2015. (IV.23.)

A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

58/2015. (IV.23.)

Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

57/2015. (IV.23.)

Döntés  a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

MELLÉKLET

56/2015. (IV.23.)

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

55/2015. (IV.23.)

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN 2014. ÉVBEN ELVÉGZETT BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL

54/2015. (IV.23.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. közötti évekre vonatkozó gazdasági programja

Z-52/2015 (III.19)

Javaslat a Magyar Cserkészszövetséggel kialakítandó együttműködési megállapodásról való tárgyalásra történő felhatalmazásra

Z-51/2015 (III.19)

Dönt&e