131/2014. (XII. 16.)

Felhatalmazás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt (DMRV Zrt) közgyűlés tartása nélküli határozat hozatal kezdeményezésére

130/2014. (XII. 16.)

Döntés a Gyümölcs utca (hrsz:1376) cca 240 m2-es, a Gyümölcs utca 7. (hrsz:1377) és Gyümölcs utca 14. (hrsz:1375) közötti területrészének használatáról, közterület-használati díjának megállapításáról.

129/2014. (XII. 16.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Z58/2012.(IV.19.) határozata alapján megindított peres eljárás szüneteltetéséről .

128/2014. (XII. 16.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 175/2011. (Xl|.15.) számú határozatának módosításáról

127/2014. (XII. 16.)

 NATÜ Kft. megbízott ügyvezető kinevezése

126/2014. (XII. 16.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásáról.

125/2014. (XII. 16.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottság tagjáról lll.

124/2014. (XII. 16.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottság tagjáról ll.

123/2014. (XII. 16.)

Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottság tagjáról l.

122/2014. (XII. 16.)

Hozzájárulás Nagykovácsi Víziközmű Kft. által kötendő egyezséghez

121/2014. (XII. 16.)

Döntés Nagykovácsi Víziközmű Kft. korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadásáról

120/2014. (XII. 16.)

Döntés a 2015. évi belső ellenőrzési  terv elfogadásáról

119/2014. (XII. 16.)

Döntés Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadásáról

118/2014. (XII. 16.)

Döntés Solymár Ezüstkor Szociális Gondozóközpont által biztosított feladatellátási szerződés meghosszabbitásáról

117/2014. (XII. 16.)

Döntés a gyermek házi orvosi körzetek változtatásáról

116/2014. (XII. 16.)

Döntés védőnői  körzethatárok megállapításáról Nagykovácsiban

115/2014. (XI. 20.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2015. évi fordulójának elbírálása

114/2014. (XI. 20.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Intézményi Tanácsába való delegálásról III.

113/2014. (XI. 20.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Intézményi Tanácsába való delegálásról II.

112/2014. (XI. 20.)

Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Intézményi Tanácsába való delegálásról I.

111/2014. (XI. 20.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

110/2014. (XI. 20.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és a módosító okirat elfogadásáról

109/2014. (XI. 20.)

Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola Igazgatója kérelméről, néptánc oktatás engedélyezése az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban

108/2014. (XI. 20.)

Döntés 2015. évi likvidhitel-keret igénybevételéről

107/2014. (XI. 20.)

Étkeztetési közbeszerzés jogorvoslati eljárását lezáró Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat következtében meghozandó Képviselő-testületi döntés

106/2014. (XI. 20.)

Döntés az ebr42: 216 482 Vis maior pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a szükséges nyilatkozatokról

105/2014. (XI. 20.)

Döntés a 90/2014 (IX.25.) Határozat módosításáról

104/2014. (XI. 20.)

Belterületi utak hó- és síkosság mentesítése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról

103/2014. (XI. 20.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2014. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről

102/2014. (X. 22.)

Döntés a társadalmi megbízatású - nem képviselő ~ alpolgármester tiszteletdíjáról

101/2014. (X. 22.)

Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról

100/2014. (X. 22.)

Döntés társadalmi megbízatású - nem képviselő - alpolgármester megválasztásáról

99/2014. (X. 22.)

Döntés társadalmi megbízatású alpolgármıester megválasztásáról

98/2014. (X. 22.)

Döntés a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról

97/2014. (X. 22.)

Döntés „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

96/2014. (IX. 25.)

95/2014. (IX. 25.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

94/2014. (IX. 25.)

Döntés a BÁZIS Alapítvány 2014. évi támogatási szerződés módosításáról

93/2014. (IX. 25.)

 Döntés a Kispatak Óvoda belső önértékelési rendszerének elfogadásáról

92/2014. (IX. 25.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2014/2015 évi munkatervének elfogadásáról

91/2014. (IX. 25.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2013-2014. nevelési év nevelő- oktató munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

90/2014. (IX. 25.)

Döntés Vis maior pályázat beadásához önész biztosításáról, valamint a szükséges nyilatkozatokról

89/2014. (IX. 25.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

88/2014. (VIII.27.)

Nagykovácsi, Greszl Ferenc utca 37. (4317 hrsz) ingatlan adás-vételének jóváhagyása

87/2014. (VIII.27.)

Döntés a Kispatak Óvoda közalkalmazotti létszámának 1 fővel való növeléséről

86/2014. (VIII.27.)

Döntés Buday Gábor Attila, 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 8. sz. alatti lakos gyermekétkeztetési dijkedvezmény ügyében hozott 01-486/2014. sz. elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

85/2014. (VIII.27.)

Az Szavazatszámláló Bizottságok további tagjainak és póttagjainak megválasztása

84/2014. (VIII.27.)

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

83/2014. (VIII.27.)

Fejér György" Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása

82/2014. (VIII.27.)

NATÜ Kft Felügyelő Bizottság új elnökének és tagjának megválasztása.

81/2014. (VIII.27.)

Döntés a Nagykovácsi általános iskola új étkezőjének és melegítő konyhájának létesítésére, valamint a jelenlegi étkező helyén két tanterem kialakítására vonatkozó - a Nemzeti Sportközpontok által lebonyolítandó - beruházás önrészének biztosításáról.

80/2014. (VIII.27.)

Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződésről

79/2014. (VIII.27.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2014. július 31-i fordulónappal készült egyszerűsítetétves beszámolójának elfogadásáról

78/2014. (VIII.27.)

Döntés a „Vállalkozási szerződés közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás ellátására a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2014.07.14 napján KE-13890l2014. nyilvántartási számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

77/2014. (VI.25.)

Döntés 70/2013. (IV. 25.) határozat módosításáról és új mezőgazdasági egyesülethez való csatlakozáshoz.

76/2014. (VI.25.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár eszköz használati díjainak meghatározásáról

75/2014. (VI.25.)

Véleményezés Braczkó Gábor rendőr főhadnagy Budakeszi őrsparancsnok kinevezéséről

74/2014. (VI.25.)

Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében

73/2014. (VI.25.)

Ifjúsági szabadidőpark létrehozásának támogatása

72/2014. (VI.25.)

Döntés versenytárgyalás forgatókönyvének elfogadásáról

71/2014. (VI.25.)

Döntés a "Különféle eszközök beszerzése Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda részére a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében" kiírt közbeszerzési eljárásról.

70/2014. (VI.25.)

Döntés a "Közétkeztetési (élelmezési) szaigáitatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára" tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2014.04.04 napján 5848/2014. iktatószámon megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

69/2014. (VI.25.) 

Döntés a "Vállalkozói szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi »Öreg Iskola« átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében ll. ütem »B« épület" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról.

68/2014. (VI.25.)

Döntés a Kispatak óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

66/2014. (V.22.)

Döntés Matusek Kálmán tulajdonában lévő ingatlan Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat részére történő felajánlásról

65/2014. (V.22.)

Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről

64/2014. (V.22.)

Szóbeli tájékoztató az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal feladatainak elvégzéséről és az Európai Parlament képviselőinek választásáról

63/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Európai Mobilitási Hét a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő programsorozathoz való csatlakozásról.

62/2014. (V.22.)

Döntés a Településfejlesztési Koncepció vitaanyagának elfogadásáról

61/2014. (V.22.)

Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykovácsi Általános Iskola tanulólétszám meghatározásának véleményezéséről

60/2014. (V.22.)

Döntés óvodai szükségcsoportok létrehozásáról

59/2014. (V.22.)

Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan

58/2014. (V.22.)

Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

57/2014. (V.22.)

Döntés "Fejér György" Nagykovácsi Szociális Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

56/2014. (V.22.)

Döntés Nagykovácsi Hrsz:03 (kivett, vízmű) területének rendezéséről a Nagykovácsi Kossuth L utca 122/B. (Hrsz:453/2) megközelíthetősége érdekében

55/2014. (V.22.)

Döntés Cseh Istvánné Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 45. önkormányzati lakás használó kérelméről

54/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Kaszáló u. 12-14. sz. ingatlanon, 2+2 csoportszabás új építésű bölcsőde, védőnői szolgálat és fogorvosi rendelő megnevezésű épületegyüttes l. ütemének (bölcsőde két csoportszabával a KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú projekt keretében, és fogorvosi rendelő) és ll. ütemének (védőnői szolgálat épülete) kivitelezése tárgyában, kiírt közbeszerzési eljárásról.

53/2014. (V.22.)

Döntés "Hulladékgyűjtési, -szállítási és -ártalmatlanítási közszolgáltatás nyújtása Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területén" tárgyban kiírt közbeszerzés eredményéről

52/2014. (V.22.)

Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó új megállapodás vonatkozásában további egyeztető tárgyalások lefolytatásáról

51/2014. (V.22.)

Döntés az Inkubátorház helyiségeinek bérleti díj meghatározásáról

50/2014. (V.22.)

Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza - Páty támogatásáról

49/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2013. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

48/2014. (V.22.)

Döntés a 35/2014. (IV. 10.) számú határozat módosításáról, ezzel egyidejűleg döntés nyári táboroztatás támogatásairól lll.

47/2014. (V.22.)

Döntés a 35/2014. (IV. 10.) számú határozat módosításáról, ezzel egyidejűleg döntés nyári táboroztatás támogatásairól ll.

46/2014. (V.22.)

Döntés a 35/2014. (IV. 10.) számú határozat módosításáról, ezzel egyidejűleg döntés nyári táboroztatás támogatásairól l.

45/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. taggyűlésein a tulajdonosi álláspont képviseletéről

44/2014. (V.22.)

Döntés Nagykovácsi Víziközmű Kft és a Fővárosi Csatornázási Művek között kötött megbízási szerződés jóváhagyásáról

43/2014. (V.22.)

Nagykovácsi Víziközmű Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába tagok delegálása

42/2014. (V.22.)

Nagykovácsi Víziközmű Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2013. évre vonatkozó jelentése

41/2014. (V.22.)

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2013. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

40/2014. (V.22.)

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2013. évre vonatkozó jelentése.

39/2014. (V.22.)

Döntés Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

38/2014.(IV.10.)

Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről

37/2014.(IV.10.)

Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

36/2014.(IV.10.)

Döntés dr. Zsigmond Lívia Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos rendelés átszervezéséről

35/2014.(IV.10.)

Döntés a Nagykovácsi Nagyközségben működő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 2013. évben kiírt pályázatra érkezett pályázati dokumentációk elbírálásáról

34/2014.(IV.10.)

Döntés a Kispatak Óvoda 2014/2015. nevelési évre való beiratkozás rendjéről és idejéről

33/2014.(IV.10.)

Döntés "Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda bövítése és korszerűsítése a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról.

32/2014.(IV.10.)

Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

31/2014.(IV.10.)

Döntés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság elfogadásáról

30/2014.(IV.10.)

Belső ellenőrzés összefoglaló jelentésének jóváhagyása

29/2014. (III.13.)

Szóbeli beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról írásbeli beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről

28/2014. (III.13.)

Döntés Nagykovácsi Rozmaring utca 4-6. telek megosztása során létrejött Hrsz:930/1 ;2;3;4 ingatlanok értékesítésérőL

27/2014. (III.13.)

Döntés a Nagykovácsi, Táncsics u. 5. (helyrajzi szám: 731/1) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről, továbbá új minimális ár meg határozásáról

26/2014. (III.13.)

Az Inkubátorház működtetésére vonatkozó javaslat

25/2014. (III.13.)

Az országgyűlési képviselők választásán közreműködő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

24/2014. (III.13.)

Partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete 24/2014.(lll.13.) számú határozatának melléklete a partnerségi egyeztetés szabályairól

23/2014. (III.13.)

Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és intézményeire vonatkozó beszerzési szabályzat elfogadásáról.

22/2014. (III.13.)

Döntés a "Vállalkozói szerződés Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi "Öreg Iskola" átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében ll. ütem" "B" épület tárgyában kiirt közbeszerzési eljárásról.

21/2014. (III.13.)

Döntés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015. számú "Nagykovácsi Szennyvízhálózatának Fejlesztése" című projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás ellátása tárgyában kiirt közbeszerzési eljárásról

20/2014. (III.13.)

Döntés a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015. számú "Nagykovácsi Szennyvízhálózatának Fejlesztése" című projekt megvalósításához kapcsolódó FIDIC szerinti Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról

19/2014. (III.13.) 

Döntés a 2014. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról

Z -18/2014. (II.13.)

NATÜ Kft. "ügyvezető igazgató" választás

17/2014. (II.13.)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselö-testülete a polgármester által készített, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette és egyben elfogadta.

16/2014. (II.13.)

Kispatak Óvoda 2012-2013. nevelési év nevelő-oktató munkájáról beszámolója

15/2014. (II.13.)

Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2013. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról

14/2014. (II.13.)

Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

13/2014. (II.13.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

12/2014. (II.13.)

Döntés a civil szervezeteknek nyújtott 2013. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról

11/2014. (II.13.)

Döntés az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0024. számú Szervezetfejlesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatnál c1mu pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata működésének optimalizálását célzó projekt keretében elvégzendő, szervezetfejlesztési szakmai tevékenység keretében különféle rendezvények (szeminárium, konzultáció) lebonyolítása helyszín, eszközök és előadó biztosításával és tanácsadási tevékenység ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásról

10/2014. (II.13.)

Döntés a Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata között létrejövő - ingatlan ajándékozásról, épület kiemelésről, és földhasználati jog alapításáról szóló - szerződés jóváhagyásáról

9/2014. (II.13.)

Állami víz,- és csatornatámogatási igény bejelentése 2014. évre vonatkozóan

8/2014. (II.13.)

Döntés Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Közterület-felügyeleti feladat ellátáshoz való csatlakozásról

7/2014. (II.13.)

Döntés Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 2. számú módosításáról Közterület-felügyeleti feladat ellátáshoz való csatlakozásról

6/2014. (II.13.)

Döntés Budakörnyéki Önkormányzati Társulás működési célú támogatásról, Társulási megállapodás módosításáról és Közterület-felügyeleti feladat ellátáshoz való csatlakozásról

5/2014. (II.13.)

Határozati javaslat az Áht. 29/A.§ alapján

4/2014. (I. 22.)