Előzetes szakhatósági hozzájárulás telekalakításhoz

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján a telekalakítási eljárást kérelmező ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal hatályos záradékával ellátott változási vázrajz és területkimutatás csatolásával a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A rendelet 3. melléklete B pontja alapján telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén a telekalakításban szakhatóságként közreműködő hatóság abban a szakkérdésben, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, a telekalakítás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

A jegyzőhöz benyújtott kérelemhez mellékletként benyújtandó a telekalakítási változási vázrajz záradékolt, eredeti aláírásokkal, pecséttel ellátott példánya, és a telekalakítási helyszínrajz.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás illetéke 3.000 Ft, amit illetékbélyeg formájában kell leróni a kérelem benyújtásakor.

Az ügyintézés határideje 15 nap.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás, szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslat nincs. Jogorvoslati lehetőséggel élni az elsőfokú határozat illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében lehet a szakhatósági állásfoglalással szemben is.

 

A telekalakítási eljárásokra vonatkozó jogszabályok

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet;

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) kormányrendelet;

A telekalakításokról szóló 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet;

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (IX.01.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzata;

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.