Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről szóló 13/2015. (IX.21.) számú önkormányzati rendelete alapján, és az abban foglaltak betartásával lehetőség van a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára. Az eltérő használatra engedélyt kell kérni, és a használatért a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

A rendelet lehetőséget ad ingyenes, 72 órát nem meghaladó közterület használatra is, azonban a megfelelő nyomtatvány segítségével ezt is be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalban. A 72 órát nem meghaladó ingyenes közterület használatot ugyanarra az ingatlanra egy naptári hónapon belül csak egyszer lehet kérelmezni, és az elfoglalni kívánt terület mérete a 10 m²-t nem haladhatja meg. A kérelmet, bejelentést legkésőbb a használat megkezdését megelőző munkanapig be kell nyújtani.

Az eljárás illetéke az illeték törvény alapján 3.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

A közterület-használati engedély kérelem elbírálása önkormányzati hatósági ügy, az engedély kiadásának jogát a polgármester gyakorolja.

A polgármester döntése elleni jogorvoslat elbírálása a Képviselő-testület hatásköre.

Az ügyintézési határidő 21 nap.

 

A közterület-foglalás rendjét, az engedélyek meglétét a Budakörnyéki Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik, ők járnak el a rendelettől eltérően, vagy engedély nélkül megvalósított közterület-foglalás esetén.   

 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tanácsának öt tagtelepülése 2014. július 1-jén megalapította a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet. Az intézmény működtetéséhez azóta további települések is csatlakoztak, így a Felügyelet működtetésében jelenleg Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisjászfalu, Tinnye, valamint Tök települések önkormányzatai vesznek részt, így a Felügyelet illetékességi területe a felsorolt települések területére terjed ki.

 A Budakörnyéki Közterület-felügyelet székhelye a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban, a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. szám alatt található.

A Közterület Felügyelet feladatai közé tartozik többek között:

- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése.

- A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.

- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.

- Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.

- Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

- Közreműködés a csatlakozó települések közterületei használatának és igénybevételének hasznosításában.

A felügyelő a közterület-felügyeleti törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni. A felügyelőnek az e törvényben meghatározott tevékenység végzését, valamint az intézkedésére való jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvány, illetve egyéni azonosító számmal ellátott jelvény igazolja. Amennyiben a szolgálat ellátása során a hatósági ellenőrzés vagy intézkedés alá vont személy kéri, fel kell mutatnia a szolgálati igazolványát.

A feladatkörében eljáró, rendészeti feladatokat ellátó, intézkedésre jogosult közterület-felügyelő hivatalos személy, köztisztviselő. A törvényben meghatározott feladatainak ellátása során a testi épséghez, személyes szabadsághoz, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat korlátozhatja törvényi keretek között.  Intézkedése kikényszerítése céljából testi kényszert vagy vegyi eszközt (könnygázszóró sprayt) alkalmazhat, önvédelmi célból rendőrbotot, vagy tomfát birtokolhat, az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása céljából bilincset tarthat magánál. Feladatkörében eljárva a közterület-felügyelő igazoltathat az elkövető személyazonosságának megállapítása érdekében, ruházat, csomag és járműátvizsgálást alkalmazhat, járművet feltartóztathat, tetten ért személyt visszatarthat és előállíthat, a rendészeti törvényben írt felhatalmazás alapján. Joga van az intézkedéséhez kapcsolódóan fotót vagy videót készíteni.

A közterület-felügylet nem rendelkezik sem jogorvoslati, sem méltányossági jogosultsággal. Ezekre a szabálysértési törvény csak az illetékes szabálysértési hatóságoknak biztosít lehetőséget. Ezért a felügyelet nem engedheti el a jogszerűen kivetett bírságot, nem mérsékelheti annak összegét és nem adhat a bírság rendezésére részletfizetési lehetőséget. A határidőn túl, vagy nem a meghatározott mértékben befizetett bírságot a felügyelet visszautalja a befizetőnek, és az eljárást úgy folytatja, mintha a befizetésre nem került volna sor. Ez rendőrhatósági feljelentést, és annak következtében rendőrhatósági eljárást jelent.

Helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megszegése esetén a közterület-felügyelő 5000-től 50 000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy eljárást kezdeményezhet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél. A jegyző által a közigazgatási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás végén a bírság összege 150 000 forintig terjedhet.

A közterület-felügyeleti tevékenységre vonatkozó, közterület foglalással kapcsolatos országos jogszabályok

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről;

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről;

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről;

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról;

86/2012. (XII. 28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról;

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről;

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 13/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről.

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.