Építésügyi kérelmek benyújtása, ÉTDR feltöltések

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) kormányrendelet 2013.01.01-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények és építésügyi tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. Nagykovácsi esetében a járásszékhely Budakeszi, tehát az építésügyi hatósági feladatokat a fenti időponttól Budakeszi Város Jegyzője látja el.

A 343/2006. (XII.23.) kormányrendelet 1. melléklete alapján a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban is működik Építésügyi Szolgáltatási Pont.

A kormányrendelet 1.§ (9) bekezdése szerint az Építésügyi Szolgáltatási Pont feladata:

  • információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük és az Étv. 33/A. §a szerinti lakóépület építésének elősegítése érdekében,
  • az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
  • kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDRbe történő feltöltésének biztosítása,
  • az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá
  • települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 53/A. § (1) bek. értelmében az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az ügyfél az engedély kérelmet elektronikusan is benyújthatja.

A (2) bek. alapján az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le.

Az ÉTDR egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten, egységesen támogató informatikai rendszer.

A jogszabály az ügyfelek részére ugyan nem írja elő kötelezően az elektronikus ügyintézést, de a papíron beadott kérelem is csak az ÉTDR által biztosított formanyomtatványokon nyújtható be.

Építésügyi hatósági kérelmek benyújtásának lehetőségei:

  • ÉTDR-en keresztül, elektronikusan, a kérelmező által:

Ehhez ügyfélkapus jogosultság szükséges. Az ÉTDR-en történő kérelem benyújtásának és a mellékletek feltöltésének módja a www.e-epites.hu honlapon olvasható.

  • személyesen.

Ha az építtető vagy a Ket. szerinti meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő.

A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjéhez benyújtott kérelmet a Szolgáltatási Pont munkatársa rögzíti az ÉTDR–ben.

A kérelemhez szükséges tervdokumentációt minden esetben csak elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive) lehet benyújtani, mert a dokumentációt is fel kell tölteni a rendszerbe.

A kérelem és mellékleteinek rögzítése után munkatársunk egy igazolást állít ki a benyújtásról, melynek átvételét a kérelem benyújtójának aláírásával igazolnia kell.

A kérelem és mellékleteinek rögzítése az ÉTDR-be - a mellékletek számától függően - 15-30 percet vesz igénybe.

Az eljárásokhoz szükséges illetéket az ÉTDR fizetési rendszerén keresztül, bankkártyával, a kérelem benyújtásakor az Építésügyi Szolgáltatási Pontban, vagy átutalással a Budakeszi Polgármesteri Hivatal számlájára (Budakeszi eljárási illeték számla: 11742348-15390022-03470000 a közleményben fel kell tüntetni az ÉTDR azonosítót!), vagy illetékbélyeg formájában lehet leróni.

Az ÉTDR-be történő feltöltés határideje az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet 8.§ (3) bekezdés a kérelem és mellékleteinek beérkezése, de legkésőbb a benyújtást követő munkanap.

Az eljárások illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Tv. XV. melléklete határozza meg.

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.