Óvodai nevelés alóli felmentési kérelem

A gyermek hároméves korától óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége törvényi előírás szerint abban az évben kezdődik, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Az óvodai nevelésben való részvétel teljesítése alól az önkormányzat jegyzője –egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével adhat felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A kérelem benyújtható, kérelem nyomtatványon

  • évente az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig,
  • óvodába járás esetén a nevelési évben bármikor.

A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése szerint:

„(...) A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.”

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.