Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem

Az ügy rövid leírása

A birtokvédelmi eljárás lefolytatásának szükségessége leggyakrabban a szomszédjogi szabályok megsértése miatt merül fel. Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a települési önkormányzat jegyzőjétől 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A jegyző a megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. Ilyen eset lehet például ha az ingatlanra való belépést szolgalmi jog, jogszabály vagy hatósági határozat tette lehetővé.

 

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügy megindítására az a birtokos jogosult, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy a birtoklásában jogalap nélkül háborítanak, (tilos önhatalom). Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan is megilleti, és bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását.

Milyen adatokat kell megadni?

Birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

a) a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,

b) annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),

c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló cselekmény leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,

f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

 

Amennyiben a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozik a jegyző a kérelmet határozattal elutasítja.

Milyen iratok szükségesek?

A birtokvédelmet kérő a kérelmét, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtsa, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

A kérelemhez csatolni kell:

- a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat, valamint - képviselő eljárása esetén a meghatalmazást, amely az eljárási jogosultságot igazolja. A kérelemben foglalt tények igazolására szolgál különösen a birtokláshoz való jogosultságot igazoló okirat, továbbá egyéb bizonyítékok benyújtása (például szakértő, tanú nyilatkozata), illetve megjelölése (például tanú megjelölése). A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 3000 Ft eljárási illetéket kell fizetni, amelyet:

a) az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy b) az ügyszám megjelölésével, az eljáró hatóság felhívásában szereplő határidőn belül banki átutalással kell teljesíteni.

Ügyintézés határideje:

A birtokvédelmi eljárást a jegyző 15 napon belül folytatja le. Az eljárási határidő harminc nap, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé. Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség:

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a Budakörnyéki Járásbíróságtól ( 1145 Budapest, Thököly út 97-101. ) a másik féllel szemben indított perben kérhető a határozat megváltoztatása. A birtokháborítás megszüntetése iránti perben az illeték mértéke 15.000,- Ft. A birtokháborítás megszüntetése iránti perben a közigazgatási hatóság eljárásáért fizetett illetéket a bírósági eljárás illetékébe be kell számítani. A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a jegyzőnél, az erre szolgáló űrlap a www.nagykovacsi.hu internetes oldalról tölthető le.

Vonatkozó jogszabályok:

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.