Házassági névviselési forma módosítása

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli. A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

A házassági névviselési forma módosítása - a házasság fennállása esetén is - lakóhelytől, eseménytől függetlenül, bármely anyakönyvvezetőnél személyesen kérelmezhető.

Az eljáráshoz szükséges:

  • érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél és lakcímkártya 
  • válás esetén záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bontóítélet (amennyiben a házaságkötés helye nem Nagykovácsi)
  • 3.000,-Ft-os illetékbélyeg a kérelem felvételekor

          Az anyakönyvi kivonat kiállítására kérelmet kell benyújtani.

Letölthető dokumentum: IM 54 Kérelem anyakönyvi kivonat

Ügyintéző: Fábos Lajosné anyakönyvvezető Telefon: +36-26-555-009/105 mellék

 

Házassági névváltoztatás

 

Házassági névváltoztatás: a házassági név korrekciójára irányuló névváltoztatási eljárás a házasság megszűnése után, melyet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter folytat le.

 

 

Névváltoztatás születési családi- és utónév módosítása

 

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

A kérelem illetéke 10.000,-Ft a változtatott név ismételt megváltoztatása esetén 50.000,-Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető az újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

 

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

  • az érintett fél személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
  • születési anyakönyvi kivonata
  • házasság esetén, házassági anyakönyvi kivonata
  • kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

A szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Az anyakönyvvezető a kérelmet 5 napon belül felterjeszti a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási Osztályához (1135 Budapest ,Szegedi út 35-37.)

Ügyintézési határidő: 60 nap

Letölthető dokumentum:  IM 56 Kérelem névváltoztatás kiskorú

                                         IM 57 Kérelem névváltoztatás nagykorú

 

Ügyintéző: Fábos Lajosné anyakönyvvezető Telefon: +36-26-555-009/105 mellék

 

Vonatkozó jogszabályok:

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4: 27. §
- Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi XL. törvény 50 §, 113 §, 116 §, 118 §,
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, Melléklet X. 1. pont
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 11. §, 47-48. §
- A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjt) 39.§

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.