Állampolgárság

Magyar állampolgár az, aki a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki az Alaptörvény, vagy a 1993. évi LV. törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, illetve e törvény alapján magyar állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg.

 

Honosítás

 

Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár.

Kérelem benyújtásának általános feltételei:

Meghatározott ideig – bevándoroltként, letelepedettként, menekültként elismert személyek, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők köre – folyamatosan Magyarországon lakott és állandó bejelentett lakóhellyel (lakcímkártyával) rendelkezik.

Büntetlen előélet, valamint büntetőeljárás nincs folyamatban a kérelmező ellen.

Biztosított magyarországi lakhatás és megélhetés.

A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát kell tenni.

 

A kérelem benyújtásának helye: és módja:

 

A honosítási kérelmet személyesen,

  • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál,
  • a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájánál,
  • a magyar konzuli tisztviselőknél, illetve
  • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Telefonszám: (+36 1) 4639100

Levelezési címzett, cím: 1903 Budapest Pf: 314

A honosítási kérelmeket három hónapon belül terjeszti fel a belügyminiszterhez.

A megállapított határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, valamint az eljáráshoz szükséges adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

A magyar állampolgárság megszerzéséről a köztársasági elnök honosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre a lakóhely szerint illetékes polgármester küldi meg a felhívást. A magyar állampolgárságot a kérelmező az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg.

A polgármester az okirat megérkezését követő 30 napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére egy éven belül nem kerül sor, a honosítási okirat hatályát veszti.

Amennyiben a kérelmező a honosítási feltételeket nem teljesíti, és kérelme elutasításra kerül, abban az esetben lehetősége van újabb honosítási kérelem benyújtására.

A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

A honosítási és a névmódosítási eljárás illetékmentes.

 

Ügyintéző: Dervalics Lászlóné anyakönyvvezető 

Telefon: +36-26-389-327/108 mellék