Házasságkötési szándék bejelentése

 

A házasságkötés szervezésekor javasoljuk először a házasságkötés időpontját lefoglalni.

A bejelentést a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell megtenni.

Hivatali helyiségen- és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell írásban benyújtani. A jegyző 8 napon belül döntést hoz.

 

A házasulók a házassági szándékukat személyesen jelenthetik be, melyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Külföldi állampolgárságú személy házasságkötése esetében – az országonként eltérő szabályok miatt – az anyakönyvvezetőtől kell tájékoztatást kérni.

 

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

  • születési anyakönyvi kivonat
  • érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél és lakcímkártya 
  • családi állapot igazolás (nőtlen, hajadon esetén a bejelentést felvevő anyakönyvvezető adja ki)
  • válás esetén záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
  • özvegy családi állapot esetén a halotti anyakönyvi kivonat

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Várakozási idő 30 nap, a házasság legkorábban a 31. napon köthető meg!

Az előírt 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben, kérelemre felmentést adhat a jegyző. A felmentés okát, hitelt érdemlően kell igazolni. 

 

Ha az egyik házasuló fél nem magyar állampolgár:

születési anyakönyvi kivonat, egyes országokból APOSTILLE felülhitelesítéssel

TANUSÍTVÁNY- mely tartalmazza: a lakóhely címét, a családi állapotát, nemét, anyja születési nevét, és akivel házasságot kíván kötni annak nevét, állampolgárságát

családi állapot igazolás (özvegy esetén a halotti anyakönyvi kivonat, válás esetén a jogerős bírói ítélet )

a fenti iratok hiteles magyar (OFFI) fordítása

útlevél

(A házasulni szándékozónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. A külföldi házasulónak saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához kell fordulnia, ahol megkapja a szükséges iratot, tanúsítványt.)

Az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat öt napon belül felterjeszti a megyei kormányhivatalhoz annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.

A házasságkötési szándék bejelentési időpontjának ebben az esetben azt kell tekinteni, amikor a megyei kormányhivatal döntése az anyakönyvvezetőhöz megérkezett.

Amennyiben a házasulandó fél vagy a tanúk nem értik és nem beszélik a magyar nyelvet, úgy tolmácsot kell alkalmazni. Nem lehet tolmács a házasuló- és egyenes ági rokona.

A tolmácsnak nem a tolmács mivoltát kell igazolnia, hanem személyazonosságát.

A házassági anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

 

Ügyintéző: Fábos Lajosné anyakönyvvezető Telefon: +36-26-555-009/105 mellék

 

Házasságkötés helyszínei és fizetendő díjak

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 18/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól szóló rendelet tartalmaz szabályozást.

 

Házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség a hivatalban, munkaidőben és munkaidőn kívül Nagykovácsi Nagyközség polgármesterének mindenkori hivatali szobája.

 

Munkaidőn túl fizetendő díj: 30.000,-Ft

 

Házasságkötésre kijelölt helyiség:

„Öregiskola” Közösségi Ház és Könyvtár Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.

A terem befogadó létszáma: 120 fő

Fizetendő díj: 55.000,-Ft

 

Parkolási lehetőség: 60 m-re a Tisza István téri parkolóban

 

További külső helyszín (csak Nagykovácsi közigazgatási határán belül)

fizetendő díj: 100.000,-Ft

 

A díjat az önkormányzat részére kell befizetni.

A befizetésre szolgáló csekket az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésekor a házasulók részére átadja.  A díjat 11600006-00000000-52869031 számú számlaszámra a házasuló utalhatja is  a díjat. A befizetés igazolását be kell mutatni, faxon a 06-26-389-724 számra vagy a fabos.eva@nagykovacsi.hu e-mail címre  szkennelve  kell megküldeni.

 

Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésében, továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése (azonos neműek esetén, lakóhelytől függetlenül):
(Illetékes: Budakeszi Járási Hivatal 2092 Budakeszi, Fő utca 179.)

 

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez

Aki külföldön kíván házasságot kötni és az adott állam anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri a házasságkötéshez, keresse meg az adott államban működő magyar külképviseletet, amely igazolást adhat arról, hogy Magyarország 2013.  március 1. óta nem állít ki tanúsítványt.