Hazai anyakönyvezési ügyek

 

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Magyarországon egy speciális anyakönyv tartalmazza a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit, az úgynevezett hazai anyakönyv.

 

A hazai anyakönyvi nyilvántartást a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Honosított és határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 1-2. vezeti

(Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.).

 

A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet lakóhelytől függetlenül bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél lehet előterjeszteni. Külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

 

Szükséges okiratok:

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordításban a külföldi okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az alábbi kivételekkel - a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól:

•    Apostille: azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt  hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni.

•    Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.

•    A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható.

 

Születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

- A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

-Szülők személyazonosításra alkalmas, és állampolgárságot igazoló okmányai

 (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági

  igazolvány).

- Szülők házassági anyakönyvi kivonata, amennyiben a gyermek házasságon kívül született 

  teljes hatályú apai elismerés megtétele szükséges.

- Szülők nyilatkozata a gyermek névviselésére és a lakóhelyére vonatkozóan.

Letölthető dokumentum: IM 15 Adatlap hazai akv születés, SZL felvételi adatlap

 

Házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

- Házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

- A férj, feleség személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai   

  (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági   

   igazolvány).

- A férj, feleség nyilatkozatai a házassági névviselésről, amennyiben azt a házassági anyakönyvi  

  kivonat nem tartalmazza.

- A férj, feleség családi állapotának igazolása céljából:

  elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné  

  nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,

  özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs   

  halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat

  vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói   

  határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

  Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági    

 anyakönyvi kivonatot.

 

Letölthető dokumentum IM 09 Adatlap hazai akv házasság

 

 Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

-Házassági anyakönyvi kivonat (mely tartalmazza a válás tényét) hiteles magyar nyelvű  

  fordítása, vagy a házasság felbontását igazoló jogerős végzés hiteles magyar nyelvű fordítása

- EU tagállamában kimondott válás esetén un. Brüsszel II. igazolás. Az igazolást csak külön

  kérésre adja ki az eljáró bíróság, melyet nem szükséges fordíttatni.

 

Haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

- Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti okirat hiteles magyar nyelvű fordítása

- Az elhalt személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai eredetben (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

 

Családi állapot igazolására:

- elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,
- özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

 

Letölthető dokumentum: IM 13 Adatlap hazai akv haláleset

 

A Kormányhivatal email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly körút 11.

Ügyfélfogadás ideje: szerda, 08.30-12.00 óra

Telefonszámok:

  • egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgárságot szerzett ügyfelek hazai anyakönyvi ügyében: (06 1) 323 3168
  • egyéb hazai anyakönyvezési ügyben:(06 1) 323 3176

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.