Hatósági és Szervezési Osztály

 

Hagyatéki ügyintézés

Ügyintéző: Sultan-Halkó Andrea Telefonszám: +36-26-389-566/110 mellék

Vonatkozó jogszabályok:

- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról - 6/1958. (VII.4.) KIM rendelet a

   hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes.

 

A halott vizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt értesítjük az eljárás megindulásáról, és arról, hogy leltárfelvétel céljából mikor és hol jelenjen meg. Az értesítésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség. A leltárfelvételhez elegendő az értesített személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére. Ha a hozzátartozó nem Nagykovácsi lakos, megkeressük a lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik a leltárfelvétel.

A hagyatéki eljárás jogszabályban pontosan meghatározott és körülírt nemperes eljárás, amely az örökhagyó halálának bekövetkeztével rendezi a hagyaték sorsát.

 

Leírás:

A hagyaték leltározása során az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése történik.

A hagyatéki eljárás a jegyzőnek az örökhagyó haláláról való értesülésével indul meg, ez az értesülés a következő módokon mehet végbe:

- a halott vizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában

- a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy

- olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához

   jogi érdeke fűződik.

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül kezdi meg a hagyaték leltározását. A leltározást a közjegyző végzi abban az esetben, ha a leltár felvételének vagy kiegészítésének szükségessége a jegyző vagy a jegyző által megbízott ügyintéző eljárása után merült fel. Ebből a célból a közjegyző az illetékes jegyzőt is megkeresheti.

A leltárba felvett ingatlan értékének meghatározásánál az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakat kell alapul venni, továbbá az öröklésben érdekeltek az érték tekintetében nyilatkozatot tehetnek.

Ha a hagyatéki eljárás során adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a hagyatékba olyan vagyon, vagyonrész vagy vagyontárgy tartozhat, amely egy másik hagyatéki eljárásban még nem lett teljes hatállyal átadva, e vagyontárgyat fel kell venni a leltárba, és meg kell jelölni e körülmény mellett a másik hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőt is, e közjegyzők eljárásuk során kötelesek együttműködni.

A szemle mellett meghallgatással is megállapítható a hagyatéki leltár tartalma, erről szintén értesíteni kell az előbbi érdekelteket azzal, hogy távolmaradásuk nem akadályozza a leltár felvételét.

A hagyatéki leltár a budakeszi közjegyzőhöz kerül megküldésre. A közjegyző írásban értesíti az érintetteket a hagyatéki tárgyalás időpontjáról.

 

Közjegyzők elérhetősége:

Dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fő utca 186.sz.  Telefon: +36-23-451-1381

(páratlan hónapokban elhunytak)

 

Dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fő utca 136.sz. Telefon: +36-23-457-032

(páros hónapban elhunytak)

 

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.