Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiállítása:

 

A 2014. július 1-je után történt születési, házassági és halotti eseményekről bármelyik anyakönyvvezetőtől lehet anyakönyvi kivonatot kiállítását kérni.

A 2014. július 1-jét megelőző papír alapú anyakönyvi bejegyzésekről abban az esetben lehetséges az anyakönyvi kivonat kiállítása bármelyik anyakönyvvezetőnél, ha az anyakönyvi események 2014. július 1-je után az EAK rendszerben rögzítésre kerültek, amennyiben még nem szerepel a rendszerben, az anyakönyvvezető e-mailben megkeresi az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt, hogy az eseményt rögzítse fel a rendszerbe.

 

Eljárási illeték: Illetékmentes.

Az anyakönyvi okiratot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni. Azonnali kivonat kiállításra nincs lehetőség.

A papír alapon benyújtott, anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet az anyakönyvi okirattal érintett adattartalomnak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében az EAK rendszerben a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül rögzíteni kell.

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.

A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a tájékoztató szöveg alatt lévő csatolmányból érhető el.

 

Ügyintézők:

Fábos Lajosné anyakönyvvezető Telefon: +36-26-555-009/105 mellék

email: fabos.eva@nagykovacsi.hu

Dervalics Lászlóné anyakönyvvezető  Telefon: +36-26-389-327/108 mellék

email: dervalics.laszlone@nagykovacsi.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 73-74. §, 74/A §, 84. §

- Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi XL. törvény

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet

 

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.