Hírek

HIRDETMÉNY

A HÉSz állami főépítészi eljárás szerinti államigazgatási egyeztetési körben történő módosításáról

Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy a Képviselő-testület 92/2017.(VI.17.) sz. határozatának megfelelően elkészült a Helyi Építési Szabályzat állami főépítészi eljárás szerinti államigazgatási körbe tartozó módosításának – különös tekintettel a Hrsz:4388 ingatlan építési helyének módosítására – egyeztetési tervdokumentációját.

Az egyeztetési tervdokumentációt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 5/2017. (III. 27.) Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik. (Partnerségi Rendelet megtekinthető a nagykovacsi.hu honlapon.)

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet 2.§ szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén, az adott fejlesztési és rendezési eszközök tervezésével érintett településrészen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,
  2. az Önkormányzat közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható és ott székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  3. az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,
  4. az Önkormányzat közigazgatási területén működő és elismert egyházak,
  5. az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezetek,
  6. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi érdek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, egyesületek helyi szervezetei (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület).

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2018. január 15-től – 2018. január 31-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, a főépítésznek írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, a partnerségi rendelet 4.§ alapján az alábbiak szerint:
elektronikus úton: foepitesz@nagykovacsi.hu
postai úton: Polgármesteri Hivatal 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, illetve
digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: nagykovacsi.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek véleményét!

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Partnerségi egyeztetési tervdokumentáció