Hírek

HIRDETMÉNY

HÉSZ módosítás, a Nagykovácsi Településképi Rendeletébe beépülő, a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján 2017. december 31-t követően nem alkalmazható előírások törlésével kapcsolatban.
Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy Önkormányzatunk – a Településképi Rendelet (TKR) társadalmasításával párhuzamosan – elkészítette TKR-be beépülő és a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján 2017. december   31-t követően nem alkalmazható előírások törlését tartalmazó Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) módosítás véleményezési dokumentációját. A módosítás un. állami főépítészi eljárás keretében történik.
Az egyeztetési dokumentációt – rendelettervezetet – Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 5/2017. (III. 27.) Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik. (Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.nagykovacsi.hu honlapon.)

A dokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet 2.§ szerint az un. Partnerek élhetnek:

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:
december 15-től – 2017. december 31-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési dokumentációval – rendelettervezettel –  kapcsolatban a polgármesterhez címzett, a főépítésznek írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, a partnerségi rendelet 4.§ alapján az alábbiak szerint:
elektronikus úton: foepitesz@nagykovacsi.hu
postai úton: Polgármesteri Hivatal 2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.nagykovacsi.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek véleményét!

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Hatályos HÉSz törlendők TKR miatt

HÉSZ módosítás TKR miatt véleményezésre