Hírek

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagykovácsi Településüzemeltetés 

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az vezetői feladatok ellátása a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. • Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. • Meghatározott költségvetési támogatás keretei között, a helyi önkormányzat által megszabott irányelveknek megfelelően vezeti, tervezi, szervezi, irányítja az intézmény egész tevékenységét, a községgondnoksággal, a települési hulladékgazdálkodással, településtisztasággal, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. • Település fenntartási feladatok: utak, járdák, hidak, zöldterületek gondozása, karbantartása, kommunális, lakásgazdálkodási, vízügyi és egyéb városüzemeltetési feladatok tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; • Környezetvédelem, illegális hulladék lerakás felszámolása; • Közreműködés települési rendezvények szervezésében, lebonyolításában; • Étkeztetési, konyha üzemeltetési feladatok • Közmunkaprogram szervezése; • Lakossági szolgáltatások;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, kertész-, építész-, építő-, településmérnöki végzettség, igazgatásszervező végzettség, vagy gazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Bűntettlen előélet
 • Legalább 3-5 éves szakmai gyakorlat;
 • Cselekvőképesség
 • Legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
 • Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Nagykovácsi településen magasfokú helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagában foglalt személyes adatai kezeléséhez hozzájárul
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Intézményvezetésre vonatkozó program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Halmosi-Rokaj Odett nyújt, a 06 26/389-126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2017-F-7 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

 • Elektronikus úton Dr. Halmosi-Rokaj Odett részére az aljegyzo@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás – 2017. május 4.
 • Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján – 2017. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.