Hírek

Beiratkozás a Kispatak Óvodába

BEIRATKOZÁS A KISPATAK ÓVODA 2017/2018 – AS NEVELÉSI ÉVÉRE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagykovácsi Kispatak Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2017. május 8 – 12.

HÉTFŐ – KEDD: 8:00 – 16:00

SZERDA – CSÜTÖRTÖK: 8:00 – 18:00

PÉNTEK: 8:00 – 14:00

 

Az óvodai jelentkezés helye az intézmény székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.

Az óvoda felvételi körzete: Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a gyermek oltási kiskönyvét
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • Az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése szükséges.

Új feltétel:

  • A szülő „Jelentkezési lap” kitöltésével jelzi szándékát a gyermek óvodai beiratkozásával kapcsolatban, melyet az intézmény honlapjáról letölthet, vagy személyesen átveheti az óvodaépületekben. A jelentkezési lapot mindkét szülő/gondviselő kézjegyével ellátva kell a beiratkozás során átadni/bemutatni. Ebben az esetben a beiratkozás során elég az egyik szülő/gondviselő jelenléte.
  • Jelentkezési lap hiányában a beiratkozás alkalmával mindkét szülő/gondviselő jelenléte szükséges, hogy aláírásukkal helyben jelezzék jelentkezési szándékukat.

A 2017-2018. óvodai nevelési év 2017. szeptember 1-től, és 2018. augusztus 31-ig tart. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, amelyről 2017. június 6-ig értesíti a szülőket. A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be. A fellebbezéseket az óvodavezető elbírálás céljából a fenntartó önkormányzat jegyzőjének továbbítja a szükséges iratokkal együtt. A benyújtott fellebbezés ügyében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 2017. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni. Ebből adódóan – a családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével – minden hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §. 1. pontjának r.) alpontja szerinti integrált nevelés keretében az ellátás a Nagykovácsi Kispatak Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint biztosított.

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig – felmentheti a kötelező óvodába járás alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja.
Az óvodai felvétellel kapcsolatosan a beiratkozás helyszínén további információt nyújt Szabó Orsolya intézményvezető.