Hírek

Kuka méret változás

Tisztelt Lakosság!

Kérdés érkezett az  Önkormányzathoz, hogy a Zöld Bicske Kft. milyen alapon küldött ki tájékoztatást kuka méretek változásáról? Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy jogszabályváltozás miatt küldte ki a tájékoztatót a Zöld Bicske Kft, amely jogszabályváltozást 2016. január 1-től kell alkalmazni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII. 31.) kormányrendelet az alábbiakat tartalmazza:

5. A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok

7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.
(1a)2 A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert
nem haladja meg.
(1b)3 Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
(1c)4 A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti.
(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve
a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,
b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint
c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot,
d)5 az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha van ilyen személy)
(…)
13/A. §6 A 7. § (1a)-(1c) bekezdésében, valamint a 7. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

A Zöld Bicske Kft. a legutóbb kiküldött számlái hátoldalán részletes tájékoztatást nyújt ügyfeleinek. Amennyiben ezt elolvasva további kérdések merülnek fel, a Zöld Bicske Kft. Ügyfélszolgálatánál az alábbi telefonszámon és időpontokban lehet érdeklődni: 06-22/350-111; hétfőn: 8 – 16-ig; szerdán: 8 – 20-ig; pénteken: 8 – 12-ig.

Hulladékértesítő