Hírek

Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

 
 
 
Tevékenység:
Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata
 
 
Dokumentum:
„Vezetői konzultáció”
„Operatív végrehajtási terv, koncepcionális és operatív javaslatok megállapodások”
Workshop

 
Nagykovácsi Község Önkormányzata
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0024
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló
„Szervezetfejlesztés a közép-magyarországi régióban lévő
önkormányzatok számára”
 
 
 
 
 
Zöldhulladék gazdálkodás kiemelt felülvizsgálata
 
 1. Alkalom
A workshop keretében az alaphelyzet felmérése, a jelenlegi állapotok feltérképezése került górcső alá. A workshopon résztvevő személyek riportoztatása alapján az alábbi kiindulópontok kerültek rögzítésre:
 • A település zsáktelepülés, egyetlen kimenő infrastrukturális lehetőséggel. A lakosság lélekszáma: meghaladja a 7000 főt. A település részben alvó település, sok az ingázó. A helyi adófizetési morál jó. A település részt vett az adósságrendezésben, jelenleg költségvetése tartható, kiegyensúlyozott.
 
 • Az Önkormányzat szerződéses rendszere többféleképpen jellemezhető:
 
 1. Közbeszerzések és azon kívül eső szerződések. A közbeszerzések során a szerződés kötött formájú, a dokumentáció részét képezi, attól eltérni csak kivételes törvényi körben lehet: a pályáztatás során észrevételek alapján, illetve a szerződéskötést követően, amennyiben a módosítás jogi lehetőségei adottak és szükségesek (pl. vis maior, stb…)
 • Nagykovácsi közbeszerzési szabályzata és terve a honlapján fellelhető, az ilyen tárgyú eljárásaiban kötött szabályok mentén kivitelezi a település a projektjeit.
 • A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó szerződések tekintetében a képviselőtestület, vagy értékhatártól függően a polgármester döntése alapján egyedi szerződéseket köt az Önkormányzat. Ennek során nem alkalmaz sablon szerződéseket, nincs kialakult szerződéskötési gyakorlata, legtöbbször a nyertes ajánlattevő küldi meg szerződéstervezetét. A nyertes partner az ajánlattevői körből mindig több ajánlattevő részvételével, meghívásával kerül kiválasztásra.
 
 
 
 
 
 • A szerződéseket minden esetben ellenjegyzéssel kell ellátnia az Önkormányzat felelős, kijelölt vezetőjének (legtöbbször a jegyző).
 • A szerződések iktatásra kerülnek, utóellenőrzés a belső ellenőri rendszeren keresztül létezik.
 
 1. Tartós megbízások és egyedi, egyszeri teljesítések.
 
 • Az Önkormányzat egyes tevékenységeket tartós, állandó, folyamatos, jogviszonyként kezel. Ilyen többek között a szemétszállítás, a közétkeztetés, ingatlanhasznosítás. Az ilyen típusú szerződések megkötését a szolgáltatás jellege is indokolja.
 • Az egyedi szerződések a jellegükből adódóan határozott idejűek, egyszeri teljesítésre vállal benne kötelezettséget a szerződéses partner.
 1. A szerződések során alkalmazott szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében elmondható, hogy mindig az adott szerződés tartalma határozza meg az alkalmazott mellékkötelezettségek körét. Ezek többnyire: kötbér, foglaló, bankgarancia, teljesítési biztosíték.
Nincs egységesített, robosztus rendszer, mindig eseti döntés keretében kerül sor az alkalmazásukra.
 
 1. Előleget az Önkormányzat a szerződéskötései során törvényi előírás szerint, illetve egyedi testületi döntéssel biztosít. Az előleg biztosítása legtöbbször szerződést biztosító mellékkötelezettségekhez kötött.
 
 1. A fizetési feltételek nem egységesek, az adott szerződés tartalma határozza meg a fizetési ütemezést, annak feltételrendszerét. Az egyes pályázati megvalósítású projektek a finanszírozás tekintetében szállítói finanszírozást írhatnak elő, egyebekben az utófinanszírozási rendszer alkalmazott.
 
 1. Az Önkormányzat a szerződési tekintetében teljességgel törekszik a transzparencia megvalósítására. Szerződései, illetve az azokról született döntések nyilvánosak, a honlapon feltöltésre kerülnek ezek az adatok. Kizárólag a törvényesen meghatározott körben kerülhetnek titkosításra az ajánlattevők ajánlatai.
 
 1. Kialakult szállítói kör a törvényi lehetőségek tükrében létezik, azonban az Önkormányzat kiemelten törekszik arra, hogy a szabad verseny szellemében a legjobb ajánlattevők teljesítsenek.
 
 1. Egyéb igények a szállítói kör esetében: törekszik az Önkormányzat a helyi vállalkozók helyzetbe hozására és esetlegesen a munkahely-, munkalehetőség teremtésre a szerződései során. Törvényes keretek között lobbizik az Önkormányzat a helyi lakosok és vállalkozók minél szélesebb körű bevonása érdekében a projektek teljesítése során.
 
Hulladékgazdálkodás
 
A jelenlegi törvényi előírások keretében az Önkormányzatok hulladékgazdálkodása kötött keretek között működhet. Az Önkormányzat ezen szolgáltatását vagy 100% saját tulajdonú céggel, vagy szerződéses partnerrel végezheti, mindkét esetben a szolgáltatást nyújtónak rendelkeznie kell a szükséges engedélyekkel. Amennyiben egyik alternatíva sem adott, a Katasztrófavédelem jelöli ki a szolgáltatót.
Nagykovácsi esetében a hulladékszállítást katasztrófavédelem által kijelölt partner végzi. A kommunális hulladék szállítása megoldott, a zöldhulladék tekintetében időszakos gyűjtés valósul meg, amely közel sem fedi a lakossági igényeket.
 
 
A településen rendszeres az éves lakossági önkéntes hulladékgyűjtési akció, ezen program keretében széles körű önkormányzati-civilszervezeti-lakossági-egyéb támogató szervezeti összefogással történik a település és környezetének hulladékmentesítése.
 
A lakossági igény a tiszta településre és a zöldhulladék program kiszélesítésére jelentős. A helyi lakosság az ilyen típusú programokba bevonható, könnyedén mobilizálható.
Az aktuális zöldhulladék gyűjtési akcióról a községi honlapon informálják többek között a lakosságot.
 
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ NAGYKOVÁCSIBAN
 
Értesítjük Nagykovácsi lakosságát, hogy zöldhulladék szállítási akciót szervezünk az alábbi időpontban:
 
 
 1. április 14-én hétfőn
 
Az akció keretében a kerti nyesedéket, ágakat maximum 60×100 cm-es méretben kötegelve, falevelet és egyéb komposztálható növényi hulladékot kizárólag áttetsző/átlátszó zsákban (maximum 120 L-es) szállít el a szolgáltató. Amennyiben a kirakott zöldhulladékot a mennyisége miatt az adott napon a szolgáltató nem tudja elszállítani, az elszállításról a következő napokon gondoskodik.
     Bencsik Mónika                                                                 Papp István
    polgármester sk                                                                     jegyző sk
 
2014.04.07.
 1. Alkalom
 
A zöldhulladék kérdéskör vizsgálata a SWOT elemzés módszerével.
 
SWOT elemzés meghatározása és célja
A SWOT elemzésnek az a célja, hogy feltárja azokat a piaci lehetőségeket, amelyek egy adott szolgáltatásban, termékben, illetve folyamatban stb. rejlenek. A SWOT elemzés ez által segíti a döntések meghozatalában a menedzsmentet.
A SWOT (magyar nyelven: GYELV) megnevezés egy angol nyelvű rövidítést takar. Akkor láthatjuk meg a SWOT lényegét, ha ezt az angol nyelvű rövidítést kibontjuk.
 • Veszélyek (T)
 • Lehetőségek (O)
 • Gyengeségek (W)
 • Erősségek (S)
 
A lényege az analízisnek abban rejlik, hogy egy vállalatnak a Veszélyeit, Lehetőségeit, Gyengeségeit és Erősségeit egy táblázatba rendezve szedje össze. Az elemzésnek számos előnye van. Egyrészt az elemzés elvégzése gyorsan és könnyedén megoldható. Másrészt az egész intézményre, illetve vállalatra alkalmazható. Végül pedig feltárja mindazon működési összetevőket, melyek a versenyképesség érdekében magas színvonalat tudnak biztosítani, vagyis feltárja az intézmény legfontosabb területeinek és annak egészének erősségeit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az eljárás ismertetése röviden
Azok a személyek, akik részt vesznek a vizsgálatban, egy négy ablakból álló táblázatot töltenek ki. Az egyes ablakok a következők felsorolását teszik lehetővé: a gyengeségek, az erősségek- (belső elemzés), illetve a veszélyek és a lehetőségek- (külső elemzés). Miután a résztvevők kitöltötték a táblázatot és azokat összesítették, súlyozással kijelölik a legfontosabbakat az egyes mezőkben szereplő tényezők közül. Ezt követi az egyes mezők közötti kapcsolatok feltárása. Ez alapján a feltárás alapján derül ki az, hogy az erősségek mely területeken teszik lehetővé a veszélyek elhárítását, milyen további lehetőségek feltárását segítik, valamint a gyengeségek közül melyek azok, amelyek megnehezítik az egyes lehetőségek kiaknázását, valamint a tényleges veszélyek elhárítását.
A technika alkalmazására a gyakorlatban semleges példával került sor, majd ezután a résztvevők közös munka keretében megalkották az Önkormányzat zöldhulladék kezelése kapcsán annak SWOT- ját.
 
Az eljárás tapasztalatainak, hátrányos pontjainak ismertetése
 
A SWOT- elemzés előnyei között említhetjük meg, hogy az viszonylag gyorsan és könnyedén elvégezhető, valamint egy szervezet egészére alkalmazható. Semmilyen előképzettség nem szükséges annak végrehajtására. Azonban hátrányként megemlítendő, hogy a hiánytalan elemzés elvégzése igen sok időt vehet igénybe a nagy létszámú testületekben, mely idő alatt nagy gondot okoz a koncentráció és az érdeklődés fenntartása. A vizsgálat elején a résztvevők rendszerint kételkednek az eljárás hasznosságában. Akként vélekednek, hogy már rendelkeznek az általuk már ismert információval, amely elegendő számukra. Így ezekhez ilyen módon újabbak nem csatlakoznak.
 
 
 
A vizsgálat egyes lépései már kezdettől fogva csoportokban is végezhetők. Ebben az esetben úgynevezett,,ötletroham” alkalmazásával is lehetséges az információk egybegyűjtése. Azonban meg kell említeni, hogy ez esetben az egyes résztvevők a munkából kimaradhatnak, amely kétféle dolgot is eredményezhet. Egyrészt eredményezheti az információvesztést, másrészről pedig eredményezheti az érdeklődés mérséklődését is. Azért is érdemes a lehető legszélesebb kört beavatni a munkába, mert minél több nézőpontból áll össze az észrevételeken, illetve a tapasztalatokon alapuló információtömeg, annál hitelesebb annak valóságtartalma is. Azonban mindez azzal jár együtt, hogy nehezebbé válik feldolgozni azt, mivel nagyobb az adathalmaz.
A vélemények komplexek és elég sokszínűek, időnként nem teljesen objektívek, éppen ezért azokat összegezni bonyolult feladat. Leginkább akkor komplikált, ha nincsenek súlyozva, és emiatt a fontos és a kevésbé lényeges észrevételek egyenértékűen szerepelnek. Emiatt is van nagyon fontos jelentősége a súlyozásnak.
A közös munka eredményeként az alábbi megállapításokra került sor:
Zöldhulladék kezelés Nagykovácsiban
Strengths/Erősségek:

 • környezetbarát program
 • kevesebb „szomszéd” konfliktus
 • hatósági szerepkörrel támogatott
 • jogszabályi környezetet lehet tenni mögé
 • van rá igény
 • jelenleg trend
Weaknesses/Gyengeségek:

 • a hulladékkezelés és a zöldhulladék kezelés kiszervezett
 • infrastruktúra hiánya
Opportunities/Lehetőségek:

 

 • információ bővítése a lakosságnál
 • munkahely teremtés
 • hasznosítási lehetőség
 • közösség építés
 • iskolai program
 • öko rendezvények (pl. TESZEDD)
 • biogazdálkodás
 • piacteremtés
 • biomassza kazán projekt

 

Threats/Veszélyek:

 

 

 

 • nem megfelelő összegyűjtés
 • időjárási tényezők
 • „zöld” ellenesség
 • pénzhiány
 • átállási gondok
 • szemléletváltás
 • piaci válság
 
Az elemzésben résztvevők megállapították, hogy a SWOT elemzés tökéletesen rámutatott arra, hogy a kiszervezésre és a szerződéses zöldhulladék kezelésre, mely „gyengeségek” miatt került sor, azonban azt az utat is kijelölte, ahogy a szerződésben foglalt szolgáltatást vagy a szállító, vagy pedig a saját erőforrások újraértelmezésével végigjárva strukturált zöldhulladék kezelést lehet kialakítani.
 
 
 1. Alkalom
 
A Hat Kalap módszer megismerése és alkalmazása megállapodás kötési kultúrában, illetve zöldhulladék kezelés kérdéskörének megvitatása ezen módszerrel.
 
A hat kalap eljárás:
A hat kalap hat módozatát képviseli a gondolkodásnak. Hat különböző színben létezik hat kalap. Minden egyes kalap egyfajta gondolkodást reprezentál. Ha valaki valamelyik kalapot viseli, az befolyásolja gondolkodását egy meghatározott irányba. A többi résztvevő is visel egy kalapot.
Abban a pillanatban, ahogy a résztvevők egymás között kicserélik a kalapokat, a gondolkodásmódot is kicserélik. A szabály az, hogy minden résztvevőnek fel kell tennie mind a hat kalapot és eszerint kell gondolkodnia.
Az előrelátás az, amely a kalapok célja. Ennek az a feladata, hogy az egót a megvalósításától függetlenítse, illetve a teljes és a párhuzamos gondolkodás segítése.
Az eljárás előnyei:
 • Az kreativitás és az újszerű megoldások növelése, mivel keretet ad a lehetőségek kijelöléséhez, új ötletek kimunkálásához, a megoldások határértékének tanulmányozásához, illetve a kockázatok csökkentésére és az ötletek optimális bevezetésére az akcióterv kidolgozásához az ügyfelek és a menedzsment felé.
 
 • Időmegtakarítás. Az eljárás keretet ad a hatékony „együtt gondolkodáshoz”, minimális szintre szállítja a személyes konfliktusokat, a tényeket az érzelmektől elválasztja és a megbeszélés tárgyára segít fókuszálni.
 
 
 • A megvalósítást azáltal javítja, hogy keretet szolgáltat a változtatások előkészítéséhez, a helyzet több nézőpontból való szemléltetéséhez, a lényegre törő kommunikációhoz.
Ezen eljárás alkalmazásával az emberek megtanulják azt, hogy hogyan lehet a nyilvánvaló dolgokon túllépni, erőteljes eredményeket létrehozni,rávilágítani a lehetőségekre.
 
 
Az interaktív worskhop keretében a résztvevők a módszer ismertetése után egy semleges téma kapcsán ismerték meg a módszer gyakorlati alkalmazását, az választott gyakorló jellegű téma az alábbi volt: egy esetleges atomtemető létesítése Nagykovácsiban.
 
Ezt követően a hat kalap módszerrel a zöldhulladék kezelés kérdéskörét vitatták meg a felek.
 

Megállapítások:
 
A piros kalap alatt feltárásra kerültek a felek érzelmi viszonyulásai. Az alábbiakat emelném ki: büdös, undorító, hasznos, boldogító, csodás, egészséges, jó…
 
A sárga kalap alatt feltárásra kerültek az előnyei a zöld program szélesítésének: munkahely teremtő, közigényeket kielégítő, biofalu jövőképe, illegális szemétlerakást visszaszorító, egészségbarát környezetet hozó.
 
A fekete kalap az ellenérveket, félelmeket tárta fel: esetleges szagok, gázok, az égetés hagyományának eltörlése, emiatt társadalmi ellenállás.
 
A fehér kalap felvételével rögzítették a felek a tényeket: mérhető a komposztálás ideje, a keletkezett zöldhulladék, majd komposzt mennyisége, tudományos tény a talajjavító képessége, kb. 7000 lakos zöldhulladékát kell kezelni.
 
A zöld kalap alatt beszélték meg a résztvevők az innovatív ötleteket: biomassza program, apríték kazán, fóliakertészet, öko iskola.
 
A kék kalap volt az egyes kalapok között a folyamatgazda, a módszer „narrátora”.
 
Rögzíteni szükséges, hogy a kalapok sorendje nem megszabott, tetszőleges és az egyes kalapok többször is felvehetőek a módszer alkalmazása során.
 
 
 
Magát a módszert Edward de Bono amerikai pszichológus dolgozta ki, sikerességét nem mutatja jobban más, mint az a tény, hogy a máltai parlamentben ezzel a módszerrel beszélik meg a képviselők az egyes ügyeket.
 
 1. Alkalom
 
Az ötletroham, azaz a brainstorming alkalmas arra, hogy a már meglévő módszerek és alkalmazások fejleszthetőek legyenek, illetve egy adott munkaszervezet olyan megoldásokat keressen, amelyek még ha nem is szokványosak, új irányba viszik és remélhetőleg fejlődési pályára állítják a meglévő folyamatokat. A módszer alkalmazása akkor is indokolt, ha amúgy a meglévő állapot önmagában működőképes, hiszen feltárhatja egy esetleges modernebb, újabb, jobb út meglétét.
A Nagykovácsi Önkormányzat működése, különös tekintettel a zöldhulladék kezelésre jól vizsgálható ezen módszerrel, hiszen a rendezvények alkalmával többször is feltárásra került, hogy a zöldhulladék kezelés kidolgozatlan, fejlesztésre szorul.
Ez az eredendően amerikai módszer Alex Faickney Osborn találmánya, a spontanaitásra épül, az emberben megbúvó kreativitást használja ki. Mivel mindenkiben más egy- egy adott téma kapcsán a kreativitás mértéke, ezért a módszer alapelve, hogy nincs rossz ötlet, mindenki gondolata értékes.
 
 
Az ötletroham folyamata:
  1. A téma és a feladat kiválasztása.
  2. Ezután következik ötleteket gyűjtése. Ezek az ötletek pontosan megfogalmazottak és rövidek. Bárki bármit javasolhat, azt a többiek nem bírálhatják, minden ötlet felkerül a táblára.
  3. Az „érlelődésre” szünet hagyása.
  4. A következő lépés: a rendezés, a hátrányok és előnyök mérlegelése. Ekkor azok az ötletek, amelyek nem életképesek, a tábláról lekerülhetnek
  5.  A legjobb ötletek rangsorba állítása, majd eldöntjük (pl. szavazással), hogy melyik ötlet az, amelyik a legjobb.
 • Ez a módszer a mennyiségre törekszik, a résztvevőket arra kell ösztönözni, hogy függetlenül az ötleteik minőségétől és használhatóságától, bátran dolgozzanak és minél több alternatíva szülessen. Ez tipikusan olyan alkalmazás, ahol a személyiségtől függetlenül lehet szerepelni, hozzátenni a témához.
 • A nagy mennyiségből könnyebb kiválasztani a legalkalmasabb ötletet, ráadásul azt az érzetet alakítja ki a nagy mennyiség a résztvevőkben, hogy függetlenül a „nyertes” ötlettől, mindenki hozzáadott valamit ezen értékteremtő feladathoz.
Technikák a brainstorming során:
 • egyéni brainstorming
 • irányított brainstorming
 • ötletroham kérdésekkel
 
 
A csoport az alábbi ötleteket tárta fel a módszer alkalmazásával:
 • tavaszi söprés – egyrészről a workshopon résztvevő ötletadó személy ezen javaslatával egy esetleges rendezvény elnevezésére utalt, másrészről arra, hogy a projekt tavasszal indulna, a cél a hulladék, zöldhulladék folyamatos kezelése, a település tisztántartása
 • „teszedd” – az országos, már ismert mozgalom bevonását és összekapcsolását javasolta az ötletadó a projekt kapcsán
 • hozz komposztot, kapsz palántát – a jutalmazás módszere a témára alakítva, a palánta és a komposzt is szebbé teszi a települést, a környezetet
 • ökotábor – ezáltal már a gyermekeknél kialakítható a megfelelő gondolkodásmód
 • utcák komposztversenye – a helyi lakossági szintű összefogás szűkebb lakóövezetekre való vetítése erősíti a kis közösségeket és közösségépítő is egyben
 • piaci biotermény vásár – a zöldhulladékon termelt biotermékek egyben eltarthatják a projektet támogató lakosokat
 • zöldnap – egy teljes nap ezen gondolkodásmód tükrében szemléletalakító lehet
 • intézményekben komposztláda – meglévő gyakorlat megtartása
 • karácsonyfából tüzelőanyag – megoldja az ünnepek bioszennyezettségének problémáját és esetleges szociális jellegű támogatás, tüzelőanyag juttatás lehet télen a rászorulóknak
 • rajzpályázat – szintén a fiatalok gondolkodásmódját erősíti
 • gombatermesztés – a komposztra épülő olyan mezőgazdasági ágazat, amely nyereségessé teheti a komposzttal foglalkozók tevékenységét
 • kerékpártárolók – a zöld életmód jegyében támogató infrastruktúra jelleggel
 • mintakertek – országos és helyi minták
 • komposztért kertigép kölcsönzés – olcsóbb és hatékonyabb kertgazdálkodásra ösztönöz, csökkenti az elektronikai-gépi hulladékot
 • komposztból osztálypénz – a papírgyűjtés mintájára egyfajta bevételi forrás
 • hangya szövetkezet – a biogazdaság folyamatosan ellátná a saját fenntartású intézményeket élelmiszerrel
 • hulladékból kalandpark – speciális elgondolás, amely az újrahasznosításra és a fiatalok gondolatvilágának alakítására épül
 • szekeres öko közmunkások – a zöld gondolkodás jegyében a biohulladék összeszedése is természetes eszközökkel, környezetszennyezés nélkül történne
 • kert verseny – szintén a helyi lakosokat ösztönző program
 • virágos utca program – településkép és helyi gondolkodásmód javító program
 • kutya ürülék gyűjtők – amúgy is folyamatos igényt elégítene ki
 • kamerarendszer – a környezetszennyezés és a bűnözés visszaszorítására
 • ételmaradék újrahasznosítás – gondolkodásmód javító és pazarlásellenes
 • erdei iskola – fiatalok életmódját ösztönző program, már bevett szokás
 • életmódprogramok – a zöld gondolkodás jegyében
 • termeld meg az uzsonnád program – a komposzt által termelésnövekedés és önellátás
 • közkertek – kiaknázatlan területek fejlesztése civil összefogással
 • faültetés jeles eseményekkor – hagyomány teremtő és abszolút „zöld” gondolkodásmódra ösztönző, környezetvédő
 • szmogcsökkentés – környezetvédelem a modern gépek korában
A résztvevők láthatóan egyre szabadabban álltak elő ötleteikkel a téma kapcsán. Az ötletek a településhez kötöttek javarészt, láthatóan nem tértek ki a szereplők a téma sugarából. Az ötletek közül jópár kiválasztásra került és beépítése a már jelzett Föld napja programsorozatba.
 
 1. Alkalom
 
A jelentős lakossági igény miatt annak bevonása a zöldhulladék program és a jelenlegi szerződéses rendszer átstrukturálásába jelentős feladat.
Az Önkormányzatnak szükséges tisztában lennie azzal, hogy mik a tényleges lakossági igények, ezért szükségessé vált kérdőív kidolgozása.
 
A lakossági elégedettség mérés lépései:
 1. stratégia kidolgozása (célterületek létrehozása, kérdőív szerkesztés)
 2. valamilyen típusú mérés a célterületen
 3. az adatok feldolgozása és összegzése
 4. akcióterv kidolgozása
 5. végrehajtás
 
 
A helyi lakosok elégedettségmérése során szükséges átgondolni, hogy milyen célból keressük meg a lakosságot, illetve a lakosságon belül körülhatárolható e az alanyi kör. Meg kell határozni azt a módszert, amely tükrében a kérdéseket megalkotjuk. A kérdőívezés számszakisága esetfüggő.
A kitöltött kérdőívek kiértékelésének módját is meg kell határozni, illetve azt a vizsgálati módszert, amely alapján az értékelőlapok összegzésre kerülnek.
 
A kérdőív a munkacsoport közös tevékenysége eredményeként jött létre, az alábbi tartalommal:
  1. Neme? – rámutat az esetleges gondolkodásbeli különbségekre
  2. Kora? – a különböző generációk hozzáállása, véleménye mérhető
  3. Kertészkedik-e? Amennyiben nem, akkor is kiváncsiak vagyunk a véleményére! – a cél az, hogy a nem kertészkedő is bent maradjon a kitöltői körben, egyben ráközelít a témára
  4. Hogyan kezeli a zöldterületeit? magam művelem/3. személy kezeli/ sehogy – a zöldterülettel való viszonyát tárja fel a megkérdezettnek
  5. Karbantartja e az ingatlanához tartozó közterületet? – rávilágít a köztisztasággal, környezeti kultúrával kapcsolatos viszonyra
  6. Mit kezd a zöldhulladékkal? elégeti/elszállítatja/elássa/komposztálja/állateledelnek/zsákba teszi és kirakja a közterületre/egyéb – az alkalmazott kezelési módszert tárja fel
  7. Ismeri a komposztálás folyamatát? – az elméleti képzettséget, háttérinformációkat méri
  8. Igényelne komposztládát? – egyedi igényt mér fel
 
  1. Felhasználná a saját komposztját? – azt méri, hogy mekkora a megmaradó, felesleges zöldhulladék
  2. Amennyiben az Önkormányzat komposztál, igényelne e komposztot? – igényfelmérés
  3. Érdekelné e előadás a komposztálásról? – a háttérinformációkat erősítené, ennek igénymérése
  4. Honnan hallott a komposztálásról? – arra mutat rá, hogy mely kommunikációs csatorna a legeredményesebb a téma kapcsán
  5. Részt venne e faültetési programban? – jövőbe mutató zöldprogram igényfelmérése, az ültetett fa gondozási kötelezettséget is vonz
  6. Gondozná e a maga ültette közterületi facsemetét? – az előző kérdéssel szoros összefüggésben
  7. Mit tenne a tiszta közterületekért? – egyéb ötletek brainstorming jellegű feltárása
  8. Jelen van e a zöld gondolkodás az Ön életében? Hogyan? (Pl.:napelem) – lakosság által már alkalmazott módszerek, eszközök mérése
  9. Amennyiben támogatásban részesülhetne, mely programhoz igényelné? napkollektor/napelem/nyílászáró csere/hőszigetelés/komposztláda – igényfelmérés jellegű
  10. Tart-e valamilyen állatot? – a zöldhulladék és bioprogram jegyében fontos összetevő, mint fogyasztási és termelő jelleg
A kérdőíven szükséges hangsúlyozni az anonimitást, megköszönni, hogy kitöltötte.
A kérdőív terjesztése a zöld program rendezvényein és a helyi újságban történhet.
 
 
 
 
 

 • Alkalom
 
A projekt zárásaként egy konkrét rendezvény kialakítását tervezte el a munkacsoport, hogy a helyi zöldhulladék program beinduljon és a jelenlegi zöldhulladék kezelést rögzítő szerződés felülvizsgálata mellett új utakra terelje a zöldhulladék kezelést.
 A kiválasztott rendezvény a már hagyományos településprogram, a Föld napja alkalmából rendezett szemétszedés lett.
 
Föld napi rendezvény (Április 26.)
 
A településen több olyan civil szervezet működik, amely kifejezetten a zöld gondolkodás és életmód híve. Mindezekért szervezőként szükséges bevonni a civil szervezeteket, azok vezetőit, s rajtuk keresztül eljuttatni a lakosokhoz az információkat. (Pl. NATE, Ökoiskola, Nagycsaládosok, Zsíroshegyi kilátások, stb.)
Olyan kampány kidolgozása, amely érdekes, elgondolkodtató és adott esetben hasznos alapinformációkat ad?
Tudta-e kampány!
 • Tudta-e 1 kg papírért mennyi pénz jár?
 • Tudta-e, hogy rajta hagyhatja a lenyírt aprólékot a füvön, s szebben fog nőni?, stb.
A rendezvényen résztvevők hangsúlyozták, hogy meglátásuk szerint a háttérinformációk, a szemléletmód kialakítása a lakosságban rendkívül fontos. A tudta- e kampány tévhiteket rombolna, és rávilágítana a projekt hasznosságára.
 
Támogató szervezetekkel érdemes felvenni a kapcsolatot. (Pl. szemétszedéshez zsákok, szemétszállítás megszervezése, stb.) A támogató szervezetek pótolhatják az infrastruktúra és az anyagi háttér hiányát.
 
 
 
Már meglévő gyakorlatot fejlesztettek ezáltal a workshopon résztvevők, hiszen a különböző támogató szervezetek már eddig is részlegesen bevonásra kerültek a már futó projektekbe. Például hangsúlyozta az egyik résztvevő, hogy a Magyar Közút Zrt. már korábban is támogatta zsákokkal, kesztyűvel, láthatósági mellénnyel, járművel az éves szemétszedési akciót.
Stratégia
A kialakított projekt egy nap rendezvénysorozatait takarja.
 
 • Kampány bevezetése kérdőívezéssel – a rendezvényen résztvevők igényeinek felmérése a korábban kialakított kérdőívvel
 • Komposztáló sziget kialakítása – a helyi önkormányzati projekt fizikai megnyitása, a komposztprogram kiszélesítése
 • Felmerülő feladatok kiosztása személyenként – előzetes feladat, hogy a rendezvényen mindenki tudja, hogy mely folyamatért felelős
 • Nevek és email címek gyűjtése a rendezvényen – hírlevél kiküldésének céljából – a lakosság jövőbeni bevonhatóságának céljából, természetesen az adatkezelés törvényességi szempontjainak mérlegelésével
 • Főzés csapatokban, bográcsban – közösségépítő jelleggel
 • Gondoskodni sátorról (esőhelyszín) – alternatív lehetőség rossz idő esetére
 • Délelőtt szemétszedés, délben főzés, délután előadások a komposztálásról – eseti programok a projektnapon
 • Délután polgármester asszony – beszéd, köszönetnyilvánítás – a közös felelősségvállalás hangsúlyozása
 • Oklevél kiosztása a resztvevőknek – emlék és gondolatformáló jelleg
 • Gyerekek hozzanak magukkal üres tejfölös poharat, amibe ültethetnek palántát – jövőkép, vízió építés
 • Délutáni program a gyerekeknek – szemétből játékkészítés – alkalmi rendezvény a projektnapon
 • „Túl a szeméthegyen” címmel fényképkészítés a részvevőkről, illetve munkájuk „gyümölcséről” – közösségformáló emlék
 
 
 • Kérdőív kitöltés a résztvevőkkel – igényfelmérés, lásd fentebb
 • Zenekar (Pl. Nagykovácsi muzsikások) – hangulat és közösségépítő, hagyományteremtő
 • Gyerekeknek tánctanár (Pl. néptánc) – program
 • Kitelepülhetne büfés, pékség a helyszínre – szolgáltatás, helyi vállalkozók bevonása
 • 200-300 zöld lufi és egy palack hélium beszerzése, melyet a gyerekek később egyszerre a magasba engedhetnek – alkalmi program és hagyomány teremtés
 • Hirdetmény: akinek van kedve, érkezzen valamilyen zöld színű ruhában – gondolkodásmód kreatív fejlesztése
 • Hirdetmény: hozd el, ami megmaradt húsvétról, s abból készíteni az ételt – tudatosságfejlesztő program a pazarlás ellen
 • Pályázattal foglalkozó partner kollégáinak meghívása – dokumentálás
 • Futóverseny vagy szemeteszsákban ugrálás – alkalmi program
 • Kis cetliken üzenet írása és elrejtése üvegben / időkapszulában – „miért jó zölden gondolkodni” kérdésre válaszolva – jövőkép, vízió építés
 • Palántaültetés – a zöld gondolkodás jegyében
 • Asztalok, padok beszerzése – projektfeladat, előzetesen szervezendő
 • Fényképész – fotók kampányhoz, honlapra – projektfeladat, előzetesen szervezendő
 • Tájékoztató tábla, szórólapok készítése, meghirdetni a Böngészőben és Heti Hírmondóban – reklám, marketing feladat
 • Közterületek biztosítása, közmunkások megbízása takarításra – önkormányzati feladat
 • Veszélyes hulladék elszállításnak tudatosítása (hol gyűjtik, mikor viszik el, stb.) – tájékoztatás és projektfeladat
 

A programról
 
Alapvetően környezetbarát program.
A zöldhulladék gyűjtése jelenleg időszakos és kiszervezett tevékenység Nagykovácsiban. Fontos, a lakosok környezettudatos szemléletének kialakítása, mely egyúttal lehetőséget is adhat hatékony együttműködésükre, mely sikerélményt válthat ki hosszútávon. Lehetőség továbbá az információ áramlás biztosítására, s munkahelyek teremtésére.
A zöldhulladék keletkezése a település adottságaiból kifolyólag magas, így újrahasznosítása nem csak belső, akár külső célokat is megfogalmazhat. Bevonhatóak önkéntesek, iskolások, óvodások. Rendezvények és kampány keretén belül is felhasználható a zöldprogram, s ez a befektetés hosszútávon a szó szoros értelmében felvirágoztathatja közterületeit és a lakosok kertjeit.
A Biomassza kazán szempontjából is hasznosíthatóvá válhatnak egyes szerves hulladék anyagok. Érdemes egy kérdőív keretén belül felmérni a lakosok ezzel kapcsolatos igényeit és megoszlását. Előadással és programokkal pedig bővíteni a pártfogók létszámát, s tudatosítani bennük eme nemes cél előnyeit, kihívásait.
A jelenlegi szerződés felülvizsgálatával az eseti szállítás mennyisége növelhető, jobb és a lakosság igényeit jobban kielégítő szolgáltatás nyújtható.
A szerződés által nem szabályozható fejlesztéseket önerőből, a civil-, és támogató szervezetek bevonásával és a lakosság aktív részvételével kell és lehet megvalósítani.
A program rávilágított arra, hogy a különböző módszerekkel hogyan fejleszthető egy, a település számára fontos témakör, hogyan jobbítható a meglévő szervezeti struktúra a kitűzött cél érdekében.