Hírek

Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly 1.

 

Tevékenység:

Fenntartható gazdálkodás és

költségvetési egyensúly

 

 

Dokumentum:

„Tanácsadói tevékenység (koncepció beágyazása)” –

 1. tanácsadói dokumentum

 

Hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány

 

 

Indikátor
 

Nagykovácsi Község Önkormányzata

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0024

Államreform Operatív Program keretében megvalósuló
„Szervezetfejlesztés a közép-magyarországi régióban lévő
önkormányzatok számára”

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Bevezető. 3

Gazdálkodás fenntarthatósága, hatékonyság növelése. 4

SWOT elemzés. 6

Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. helyzetelemzés. 11

 

 

 

 

Bevezető

Jelen dokumentum Nagykovácsi Nagyközség önkormányzatánál, az ÁROP 3.A.2 szervezetfejlesztés projektjének keretében, a „Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly” tanácsadási folyamat első fázisa során felszínre került eredményeket mutatja be. Az „első fázis” megnevezés alatt a „műhelymunka vezetők részére”, vagy más megnevezésen „vezetői konzultáció (workshop)” két, személyes tanácsadási alkalmat, illetve az ezekhez kapcsolódó „back office” típusú tanácsadói tevékenységet értjük.

A műhelymunkák 10-10 önkormányzati dolgozó bevonásával kerültek lebonyolításra, a következő folyamat szerint.

 

Az első fázis legfőbb célja volt, hogy a közös munka keretében feltárjuk azokat a területeket, amelyeken a legnagyobb tartalékok rejtőzködnek az önkormányzat gazdálkodásán belül, ezáltal megkeresve azon lehetőségeket, amelyekre a tanácsadás során a legtöbb figyelmet, erőforrást érdemes fókuszálni, mert a legmagasabb várható eredményre számítunk.

Az első tanácsadási alkalommal a lehetséges fejlesztési területek széles spektrumából indultunk ki, azaz számba vettük a gazdálkodás fenntarthatóságát és a költségvetési egyensúlyt érintő számos témakört. A folyamat kezdetén egy általános célkitűzésből indultunk ki, míg a tanácsadási folyamat során kialakult, hogy a helyzetfeltárás mely területeire érdemes több figyelmet szentelnünk. A kérdéskörök között a megfogalmazott célkitűzések mentén szűkítettünk és pontosítottunk, mindvégig szem előtt tartva, hogy a hatékonyság növelésének legígéretesebb opcióit kívánjuk a tanácsadási folyamat végére megfogalmazni.

 

 

 

Gazdálkodás fenntarthatósága, hatékonyság növelése

Minden, a hatékonyság növelésére irányuló fejlesztési folyamat során szükséges tisztázni, hogy a célcsoport mit ért hatékonyság alatt, illetve mely az a fogalom, melyek azok a fogalmak, amelyet a fejlesztés során alkalmazni kívánunk.

Példaképp említjük a hatékonyság fogalmának sokszínűségére, hogy a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program szervezetfejlesztési módszertani csomagján belül a „Teljesítmény-menedzsment” módszertan többek között a következő lehetséges teljesítmény-hatásokat emeli ki, a hatékonyság kontextusában:

 • a szakfeladatok ellátásában megmutatkozó hatékonyság növelése;
 • a célok költséghatékonyabb megvalósítása;
 • költségek vagy ráfordítások csökkentése;
 • az irányítási, valamint a szervezési folyamatok erősítése, fejlesztése;
 • a közfeladatok ellátása minőségének javítása;
 • a szolgáltatások minőségének javítása;
 • az ügyfél-elégedettség növelése;
 • a források felhasználása átláthatóságának és ellenőrizhetőségének erősítése;

 

Az MP 12.0 program által használt hatékonyság fogalom pedig a következő hat kategóriát alkalmazza:

 1. Eredményes
 2. Gazdaságos
 3. Hatásos
 4. Biztonságos (rugalmas)
 5. Felügyelhető
 6. Alkalmazkodó (fejlődő)

 

 

 

Jelen fejlesztési folyamat során a hatékonyság tág fogalmát használjuk, ami a következőket jelenti:

 • Egyaránt tekintjük lehetőségként a „többet ugyanannyiból” és az „ugyanannyit kevesebből” típusú hatékonyságnövelést.
 • A hatékonyság-növelésnek nem csupán azon lehetőségeit keressük, amik közvetlen pénzügyi megtakarítást eredményeznek.
 • Az állampolgári elégedettség növelését a hatékonyság egyik kívánatos paraméterének tekintjük.
 • Nem csupán a hatékonyságnövelés rövid, de a közép- és hosszútávú lehetőségeket is figyelembe vesszük. Ez azt jelenti, hogy ha egy fejlesztési lehetőség beruházást kíván, azonban a beruházás megtérül – nettó jelenértéke várhatóan pozitív – az eredményezett későbbi megtakarításoknak köszönhetően, akkor az adott beruházást a hatékonyság-növelés egy lehetőségének tekintjük.
 • A rugalmasság biztosítását is a hatékonyság egy típusának tekintjük, összhangban az MP 12.0-ban megfogalmazott hatékonyság fogalmakkal.

 

 

 

SWOT elemzés

A helyzetfeltárás során a SWOT elemzés eszközrendszerét alkalmaztunk, amelyet a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program szervezetfejlesztési módszertanai között is nevesítenek.

A „Vezetői konzultáció (WS)” 1. és 2. alkalom során áttekintettük a Nagykovácsi Önkormányzatának és a település üzemeltetéséért felelős Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. gazdasági fenntarthatóságával és költségvetési egyensúlyával kapcsolatos erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és fenyegetettségeit. A résztvevői kör változása lehetővé tette, hogy az áttekintést különböző irányokból, szélesebb látószögből tudjuk elvégezni.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a strukturális átalakítások miatt Nagykovácsinak számos kihívással kell- és fog kellenie szembenézni, ezért nagy szükség van arra, hogy közös munka keretében megvizsgáljuk az egyes területek működését és fényt derítsünk az értékteremtési lehetőségekre.

A SWOT elemzés célja, hogy feltárjuk azokat a területeket melyeknél a legnagyobb szükség mutatkozik a hatékonyság javítására, a költségek csökkentésére, a fenntartható gazdálkodás megteremtésére, ugyanakkor az elemzés során lehetővé teszi azon belső tényezők felismerését is, amelyekre a fejlesztési lépések során támaszkodhatunk.

Nagykovácsi Önkormányzatának munkatársaival összeállítottuk az önkormányzat gazdálkodásának fenntarthatóságát érintő erősségek (S), gyengeségek (W), lehetőségek (O) illetve veszélyek (T) összefoglalását, amelyet a következő oldalakon mutatunk be.

 

 

Erősségek

 

 

 • A nagyközségnek összességében szufficites a költségvetése, ami lehetővé teszi, hogy a településen beruházásokat, fejlesztéseket eszközöljön az Önkormányzat.

 

 • Az Önkormányzatnál dedikált munkatárs foglalkozik a pályázati lehetőségek nyomon követésével, így rendszeresen jut a település pályázati forrásokhoz, ami lehetővé teszi azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, melyekre a nagyközségnek nem állnak rendelkezésére saját forrásai.

 

 • Az Önkormányzat rendszeresen kérdezi meg lakossági fórumok és kérdőívek segítségével a lakosság véleményét különböző témákban, a város mindennapi ügyeivel kapcsolatban. Ez a fajta visszacsatolás sok hasznos információt ad a város vezetésének az Önkormányzat munkájáról és a további tervek alapjául szolgál.

 

 • Nagykovácsiban az átlag alatt van a bűnözés mértéke, emiatt nincs szükség nagy létszámú közbiztonsági állomány fenntartására.

 

 • júliusától a település üzemeltetési munkálatait a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. (NATÜ) látja el. Az Önkormányzat és a NATÜ között jó a kommunikáció mind a vezetői, mind pedig az ügyintézői szinten. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-nél az irodai feltételek adottak, illetve az elmúlt időszakban az anyagi helyzet is stabilizálódott.

 

 

 

Gyengeségek

 

 

 • A Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. 2012. júliusában vette át az Önkormányzattól az üzemeltetési feladatokat. Feladatai közé tartozik a közterületek rendben tartása, a zöld részek gondozása, a közterületi szemétszállítás; továbbá egy iskola, három óvoda és a könyvtár intézményi üzemeltetése (takarítás, gondnoki tevékenység, karbantartás). A NATÜ feladatait szerződésbe foglalták, ugyanakkor mind a mai napig sokszor zavar van a fejekben azzal kapcsolatban, hogy mi tartozik a NATÜ feladatkörében és mi nem. Emiatt gyakran adódnak félreértések a munkavégzés kapcsán: vannak feladatok, melyek „leestek” a több fél között, illetve vannak olyanok is, amit mindkét fél végez. A redundáns (duplikált) munkavégzés többlet terhet ró a munkatársak vállára mind a NATÜ, mind pedig az Önkormányzat oldalán, és a folyamatok hatékonysága tekintetében gyengeségként azonosítandó.

 

 • A Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-t a nem egész két éves fennállása óta jelenleg a negyedik ügyvezető irányítja. A rendszeres vezetőváltás hatással van a munkatársak és a szervezet életének egészére, a váltás időszakában csökken a feladatok teljesítésének hatékonysága. A vezető váltás a feladat-átadással kapcsolatos munkaterhek miatt csökkenti az értéket teremtő feladatvégzéssel töltött időt.

 

 • A Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-nél összesen 30 fő dolgozik. Elmondások alapján a létszám nem áll arányban a munkafeladatok mennyiségével, a munkatársak nem tudják kivenni a szabadságukat, illetve rendszeresen kötelesek (pl. hétvégén) a különböző rendezvények kapcsán munkát végezni, a munkaidőn túl.

 

 • Az étkezéssel kapcsolatos térítési díjakat 2013. szeptembere óta átutalásos módszerrel fizetik ki a szülők. Ugyanakkor a teljes folyamat még nem került részletesen kidolgozásra. A konyhán dolgozó munkatársak az ételek kiadása kapcsán például nem tudják megmondani azt, hogy egy adott gyermeknek ki van-e fizetve a havi térítési díja, vagy nincs.

 

 • Az étkezések térítési díjaival kapcsolatos kedvezmények sok esetben utólagosan kerülnek megállapításra. Ez jelentős adminisztratív terheket ró a befizetések kezelésével foglalkozó munkatársakra.

 

 

 

 

Lehetőségek

 

 

 • Az étkezés térítési díjainak kapcsán jelenleg nincs lehetőség csoportos beszedési megbízással történő fizetésre, a térítési díjak 100%-a átutalással érkezik. A csoportos beszedési megbízás hozzájárulna a fizetési morál növeléséhez, illetve csökkentené a követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok mértékét. Ezek mellett lehetőséget jelentene a bevezetés az állampolgári elégedettség növelésére is.

 

 • Az adózással kapcsolatos átvilágítás során felmerült, hogy a jelentős költsége miatt az Önkormányzat az elmúlt néhány évben nem készített a településről Ortofotót. A tanácsadók a jelenlévőkkel ismertették azt a lehetőséget, hogy adóellenőrzési célokra nincsen szükség magas költségigényű Ortofotó készítésére, az épületek és építmények ellenőrzésére hagyományos digitális fotó is megfelelő, így csak a repülési óradíjat kell megfizetni. Ilyen hagyományos fotókat akár félévente, vagy évente is készíttethetne az önkormányzat, növelve az adóellenőrzésekből származó bevételeit.

 

 • Az önkormányzat számára jó lehetőség lenne egy új, térinformatikai rendszer bevezetése. Egy korszerű, integrált rendszer segítségére lenne az önkormányzatnak a sok manuális munkamennyiség csökkentésében.

 

 

 

 

 

Fenyegetettségek

 

 

 • Az Önkormányzatnál jelentős mértékű a fluktuáció. A műhelymunka során a jelenlévők elmondták, hogy csak az elmúlt 1-2 hónapban több új munkatárs csatlakozott az önkormányzathoz, majd rövid időn belül távozott. A magas fluktuációban több tényező játszik közre. Az Önkormányzat épülete egy vályogházból lett kialakítva és annak ellenére, hogy nemrégiben került felújításra, számos hiányosság maradt megoldatlan. A jelen lévők említették a tárgyaló hiányát, a kevés és rosszul elhelyezett mellékhelységet, a zsúfolt munkakörülményeket. A magas fluktuáció egyrészt csökkenti a munkamorált, másrészt a sok feladat átadás-átvétel kapcsán „elveszhetnek” feladatok. A magas fluktuáció összességében csökkenti az Önkormányzat munkájának hatékonyságát, és kihatással lehet az állampolgári elégedettségre is.

 

 • április végével távozott az adózási csoport vezetője. A tanácsadási munka időpontjában még nem volt döntés arról, hogy hogyan fogják a pótlását megoldani. Az adózási csoportnál jelenleg dolgozó munkatársak mindössze néhány hónapja dolgoznak az Önkormányzatnál. Fennáll a kockázata annak, hogy a kisebb helyi tapasztalattal rendelkező munkatársak rövidtávon nem tudják az eddigi színvonal megtartásával lefolytatni az adóellenőrzéseket, emiatt az önkormányzati adóbevételek csökkenhetnek.

 

 • A Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. látja el a különböző intézmények karbantartási munkálatait. A tanácsadási alkalmak során fény derült arra, hogy a karbantartáshoz szükséges felszereléseket, különböző karbantartási anyagokat decentralizáltan tárolják. Ha egy intézményben szükség adódik valamilyen karbantartási anyagra, akkor a felelős munkatárs leadja a beszerzési igényét. A NATÜ és az Önkormányzat nem ellenőrzi központilag a karbantartási anyagok tárolását és felhasználását, így az anyagok és felszerelések kezelése visszaélésre adhat lehetőséget.

 

 • Az Önkormányzati dolgozók egyetértettek abban, hogy a szervezeten belüli kommunikáció akadozó és nehézkes. Több kooperációs megbeszélés szervezésével javítani lehetne az osztályok közötti kommunikációt.

 

 • Az Önkormányzati dolgozók és vezetők egyetértettek abban, hogy a különböző ügyek nincsenek egyértelműen felelősökhöz rendelve, az ügyeket általában szokásjog alapján intézik. A felelősök pontos nevesítése, a folyamatok lefektetése hatékonyabbá tenné a munkavégzést.

 

 

A tanácsadási folyamat keretében megvalósult a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. (NATÜ) és az általa működtetett intézmények működésének áttekintése.

 

A NATÜ áttekintésének alkalmával górcső alá kerül a vállalkozás:

 • szervezeti kialakítása,
 • feladatai,
 • működése és gazdálkodása.

 

Az áttekintés célja és kiindulópontja hasonlóan a már bemutatott elemzéshez az volt, hogy a hatékonyságnövelésre irányuló lehetőségeket tárjunk fel.

A találkozón jelen volt

 • a NATÜ vezetősége,
 • a NATÜ által működtetett intézmények vezetői
 • illetve azok az önkormányzati munkatársak, akik érintettek a NATÜ és az intézmények operatív működésében

 

 

Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. helyzetelemzés

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. július 1.-étől végzi Nagykovácsi településüzemeltetési és intézményműködtetési feladatait.

Feladatai közé olyan tevékenységek tartoznak, mint

 • a parkok, zöld területek gondozása, karbantartása (fakivágás, fűnyírás, gallyazás, zöldhulladék szállítása)
 • intézmények működtetése és karbantartása
 • térítési díjak beszedése, és ezzel kapcsolatos pénzügyi adminisztráció
 • közétkeztetés biztosítása és ezzel kapcsolatos ügyintézés
 • intézmények vagyonkezelése

 

 

 

A következő ábra összefoglalóan ábrázolja a NATÜ feladatait és a feladatellátásban résztvevő intézményeket:

 

 

 

A helyzetelemzés során feltárt információk közül a következőket emeljük ki:

1  

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-nél a tanácsadás időpontjában 31 fő dolgozik, akik közül 4 fő irodai munkát végez, 27 fő pedig a működtetéssel, karbantartással, parkgondozással, takarítással kapcsolatos feladatokat végzi a településen.

 

2 A Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. bevételeinek túlnyomó része az Önkormányzattól érkezik, vállalkozási szerződés alapján. Ezen felül kisebb, elenyésző bevételei vannak pályabérlésből, kertészeti munkálatokból.

 

3  

A vállalkozási szerződésben rögzített feladatok felüli munkákat a NATÜ rezsióradíj alapján számolja el. A találkozón elhangzott, hogy sokszor nem egyértelmű, hogy a szerződés alapján mely feladatok tartoznak a NATÜ hatáskörébe és melyek nem.

 

4  

A kiadási oldalon a bérek és járulékok, a közüzemi számlák illetve dologi kiadások adják ki a kiáramló pénzek túlnyomó részét. Elhangzott, hogy a dologi kiadások kapcsán az tisztítószerek és karbantartási anyagok felhasználása kontrolláltabb lett. Az intézményi oldalról ugyanakkor olyan vélemények hangzottak el, hogy a NATÜ sokszor nem időben vagy nem olyan minőségben szerzi be a tisztítószereket, amikor és amilyen minőségben szükséges lenne az intézmények számára. Így sokszor az intézmények saját költségvetéséből és idejéből kell a tisztítószereket megvásárolni.

 

5 A NATÜ részéről elhangzott, hogy sokszor problémákat okoz a „túlfeszített” létszám, az alkalmazottaknak rendszeresen kell túlórázniuk és a szabadságukat is nehézkesen tudják csak kivenni a munkatársak. Gondot okoz a helyettesítés. Továbbá, hogy nem tudnak alkalmazni megfelelő kvalitású szakembereket a munkák elvégzésére a jelenlegi bérezési szintek mellett.

 

6  

Az intézmények többször nehezményezték, hogy a beszerzések kapcsán megnövekedtek az adminisztratív terhek (minden tételről részletes beszerzési megrendelőt kell írni, lepecsételni, aláírni), ugyanakkor cserébe nem nőtt, hanem romlott az ellátás színvonala: sokszor nem azt kapják, amit kérnek, illetve nem kapnak visszajelzéseket.

 

Az elmondások szerint a karbantartási feladatok sem az „elvárt időben és minőségben” valósulnak meg, sokszor kénytelenek az intézmények „házon belül” megoldani azokat a feladatokat, amiket szerződés szerint a NATÜ kellene, hogy elvégezzen.

 

7  

A NATÜ fennállása óta kontrolláltabb lett a helységek, sportpályák bérbeadása. Korábban ez a folyamat ad-hoc alapon működött, de a NATÜ központosította és ellenőrzése alá vonta a bérbeadási tevékenységet.

 

8 Általánosan elfogadott nézet volt a műhelymunka során, hogy a működtetéssel kapcsolatos feladatok nincsenek pontosan letisztázva (kinek, mikor mi a feladata) illetve szerződésben szabályozva, illetve a pontos hatáskörök sem kerültek definiálásra.